You are here

Coğrafya dersi öğretim programında sürdürülebilir kalkınma

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
It is most commonly referred that ‘sustainability is to meet possibility of future generations needs without depriving them to meet their needs’. Sustainability is based on three principles such as economical, social and environmental sustainability. It has been declared as the Education Decade of United Nations for Sustainable Development between the years 2005-2014. The main aim is to create learning opportunities enabling to form new lifestyles, values and attitudes for an economical, social as well as environmental sustainable future. Thus, individuals’ awareness are raised and created to have more sensitive perspective. In this context, one of the training programs is Curriculum of Geography Course which has been reflected by sustainable development. In this research, objectives were given place related to sustainable development in Curriculum of Geography Course; the objectives associated with learning areas, activities, skills, values and measurement and evaluation techniques and the percentage of distributions are investigated. Document analysis, one of qualitative research methods, is used in the research. In the study, it is based on current Curriculum of Geography Course. The mentioned items in the purpose are examined by the researcher and are illustrated in detail in terms of reliability. As a result of the study, the objectives of curriculum of Geography course related to sustainable development are stated in each grade level. Especially in 11 and 12 grades intensity of the objectives are shown. The learning area, ‘Environment and Society”, is mentioned as having forefront position when looking distribution of the objectives. As a result, it has been reached an idea that Curriculum of Geography Course aims to create awareness towards to sustainable development. There has been made some suggestions based on the results of research to create awareness and raise conscious citizens of the world.
Abstract (Original Language): 
İhtiyaçların gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama imkânını ellerinden almadan karşılanmasına en yaygın ifadeyle ‘sürdürülebilirlik’ denmektedir. Sürdürülebilirlik; ekonomik, toplumsal (sosyal) ve çevresel sürdürülebilirlik olmak üzere üç temele dayandırılmaktadır. 2005–2014 yılları arası Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim On Yılı olarak ilan edilmiştir. Bunun temel amacı, hem ekonomik hem toplumsal hem de çevresel sürdürülebilir bir geleceğin sağlanabilmesi için değer, tutum ve yeni yaşam tarzlarının oluşturulmasına olanak sağlayacak öğrenme fırsatının yaratılmasıdır. Böylece bireylerde farkındalık yaratılarak daha duyarlı bir bakış açısı geliştirilebilir. Bu kapsamda eğitim programlarına sürdürülebilir kalkınmanın yansımaları olmuştur ki bunlardan biri de Coğrafya Dersi Öğretim Programı’dır. Bu araştırmada, Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nda; sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin hangi kazanımlara yer verildiği, bu kazanımların hangi öğrenme alanlarına, etkinliklere, becerilere, değerlere, ölçme ve değerlendirme teknikleriyle ilişkilendirilerek ne oranda dağılımının olduğu araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Çalışmada Coğrafya Dersi Öğretim Programı esas alınmıştır. Araştırmacı tarafından amaçta belirtilen öğeler incelenmiş ve çalışmanın güvenirliği açısından ayrıntılı olarak örneklendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nda, her sınıf düzeyinde sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin kazanıma yer verildiği tespit edilmiştir. Kazanımların özellikle 11 ve 12. sınıflarda yoğunluk gösterdiği görülmüştür. Kazanımların öğrenme alanlarına dağılımına bakıldığında ise “Çevre ve Toplum” öğrenme alanının ön plana çıktığı saptanmıştır. Sonuç olarak Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nın sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin bir farkındalık oluşturmayı amaçladığı görüşüne ulaşılmıştır. Bu farkındalığın oluşturulması ve bilinçli dünya vatandaşları yetiştirilmesi için araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Alagöz, M. (2007). Sürdürülebilir kalkınmada çevre faktörü. Uluslararası Hakemli Sosyal
Bilimler E-Dergisi. ISSN:1694 – 528X Sayı: 11 Ocak – 2007
Alkış, S. (2009). Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Coğrafya Eğitimi. İstanbul: Aktif Yayınevi.
Alkış, S. (2010). Sürdürülebilirlik İçin Coğrafya Eğitimi. (Ed. R.Özey & S. İncekara).
Coğrafya Eğitiminde Kavram ve Değişimler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.45-72.
Arı, Y. (2010). Coğrafyanın Genel Eğitime Katkısı. (Ed. R.Özey & S. İncekara). Coğrafya
Eğitiminde Kavram ve Değişimler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Atalay, İ. (2004). Doğa Bilimleri Sözlüğü (Coğrafya-Ekoloji-Ekosistem). İzmir: Meta Basım.
Atasoy E., Ertürk, H. (2008). İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine
bir alan araştırması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 105-122.
Aydın, F. (2010). Geography teacher candidates’ views about environment problems and
environment education (Gazi University Case). International Online Journal of
Educational Sciences, 2010, 2 (3), 818-839
Aziz, A. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
CDÖP. (2005). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Ankara: Gazi Kitabevi.
Doğanay, H. (1993). Coğrafya’ya Giriş: “Metodlar-İlkeler ve Terminoloji”. Ankara: Gazi
Büro Kitabevi.
Demirci, A. (2006). “Developing international geography standards for a more sustainable
future and its underlying reasons”. Proceedings of the Second International Conference
of the Asian Philosophical Association, Daedong Philosophical Association, South
Korea;413-426.
Erdoğan, M. & Ok, A. (2008). Environmental literacy assessment of turkish children: the
effects of background variables. The WCCI 13th World Conference in Education, 2008,
September 02-06, Antalya, Turkey.
Firth, R. & Winter, C. (2007). Constructing education for sustainable development: the
secondary school geography curriculum and initial teacher training. Environmental
Education Research, Vol. 13, No. 5, November 2007, pp. 599–619.
Gökçe, N. & Kaya, E. (2009). Coğrafya dersi öğretim programında küresel iklim değişikliği.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22; 157–168.
Gürbüz, H. & Kışoğlu, M. & Erkol, M. (2007). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevreye
yönelik tutumlarının informal ve formal eğitim ortamları açısından değerlendirilmesi.
Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3), 74-84.
Kışoğlu, M. & Gürbüz, H. & Sülün, A. & Alaş, A. & Erkol, M. (2010). Environmental
literacy and evaluation of studies conducted on environmental literacy in turkey.
International Online Journal of Educational Sciences, 2010, 2 (3), 772-791
Lucerne Declaration. (2007). Lucerne declaration on geographical education for sustainable
development (Editors: Haubrich, H. & Reinfried, S. & Schleicher, Y.). Geographical
Views on Education for Sustainable Development. Proceedings of the Lucerne-Symposium,
Switzerland, July 29-31, 2007. Geographiedidaktische Forschungen, Volume 42, p. 243-250,
2007.
Meadows, H. D. & Meadows, L. D. & Randers, J. & Behrens III, W. W. (1990). Ekonomik
Büyümenin Sınırları. Çeviri: Kemal Tosun ve dğr. İstanbul: İşletme İktisadı Enstitüsü Yayını.
No.112.
Mukul, İ. (2006). Türkiye’de ortaöğretim kurumlarında uygulamaya konulan yeni coğrafya dersi öğretim
programının eski programla karşılaştırılması ve öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi.
Ondokuzmayıs Eğitim Fakültesi Dergisi, 22; 82–94.
Roth, C.E. (1992). Environmental Literacy: İts Roots, Evolution And Directions in The 1990s.
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/000...
df (erişim: Eylül-2009)
Selvi, M.(2007). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevre kavramları ile ilgili algılamalarının
değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Summers, M. & Kruger, C., Childs, A. & Mant, J. (2000). Primary school teachers’
understanding of environmental ıssues: An Interview Study, Environmental Education
Research, Vol: 6;4, 163–182.
Şahin, C. (2001). Genel Coğrafya. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
Şahin, E. & Ertepınar, H. & Teksöz, G. (2009). Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yeşil bir
müfredat uygulaması için göstergeler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 37: 123-135.
Tuncer, G., Tekkaya, G., Sungur, S., Çakıroğlu, J. ve Şahin, E. (2008a). Environmental
literacy of future teachers as a key for sustainable future. XIII. IOSTE Symposium,
2008, September 21-26, Izmir, Turkey.
Tuncer, G. T., Ertepınar, H. ve Şahin, E. (2008b). Çevre okuryazarlığı: Geleceğin
öğretmenleri sürdürülebilir bir gelecek için hazır mı?. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve
Matematik Eğitimi Kongresi, 2008, Ağustos 27-29, Bolu, Türkiye.
Unesco. (2007). http://www.unesco.org/ education/tlsf/ (erişim: Eylül-2010).
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A. Ş.
WCED. (1987). World Commission on Environment and Development,Our Common Future.
Oxford: OUP.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com