You are here

Bir sağlık yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin ölüm kaygılarının belirlenmesi

Determining death anxiety among health school students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The descriptive study has been done in order to determination thoughts, feelings and death anxiety in the health school students. This study includes 330 students attending Pamukkale University Denizli School of Health. Sample is comprised of 244 students who accepted to enrolled in the study between 01st- 31th of May, 2009. Data have been collected with using a questionnaire and Thorson-Powell Death Anxiety Scale and assessed with T-Test, One-Way ANOVA, Kruskal-Walls and Mann- Whitney U-Tests. Average age of students who enrolled in the study was 21.44 ± 2.11. 65.6% of the students were girls, 26.6% were in 3rd class, 28.3% were seeing death as “ceasing to exist/ending”, 35.2% were feeling pain/sadness/anxiety when facing death. 63.1% of the students had cared a dying patient, 17.2% felt sadness when they died, 23.0% continued caring in order to cope with death when they did, 43.9% didn’t felt himself enough when caring, 58.2% didn’t wan’t to take care of a dying patient, 63.9% didn’t have enough training at school in order to take care of a dying patient. There were significant relationship between death anxiety point average and students’ age groups, gender, attending class, perception of death, feelings/thoughts about death, feelings during care and wish to again take care of dying patient (p<0.05). Male students, attending 3rd class, admitting to have felt helpless and feeling nothing while caring, students feeling adequate, willing to take care of another dying patient were found to have higher death anxiety. As a result of the study approached patients and their families with death while talking to students in addition to, the granting of student consulting services and topics with discussion of concrete cases has been proposed.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, bir sağlık yüksekokulunda okuyan öğrencilerin yaşam sonu bakıma yönelik düşüncelerinin, duygularının ve ölüm kaygısı durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışmanın evrenini Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören 330 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini 01-31 Mayıs 2009 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı kabul eden 244 öğrenci oluşturmuştur. Veriler anket formu ve “ Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği” kullanılarak, yüzdelik, T- Testi, One-Way ANOVA, Kruskal-Walls ve MannWhıtney-U testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya alınan öğrencilerin yaş ortalamaları 21.44±2.11 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin %65.6’sının kız olduğu, %26.6’sının 3. sınıfta okuduğu, %28.3’ünün ölümü “yok olma/sona erme” olarak tanımladığı, %35.2’sinin ölümle karşılaştıklarında acı/üzüntü/kaygı, hissettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin %63.1’inin ölümcül hastaya baktığı, bakım verirken %17.2’sinin üzüldüğü, %23.0’ünün bakım vermeye devam ederek bu durumla baş ettiği, %43.9’unun bakım verirken kendilerini yeterli hissetmedikleri, %58.2’sinin ölümcül hastaya bakım vermek istemedikleri, %63.9’unun hemşirelik eğitiminde ölümcül hastaya bakım vermekle ilgili yeterli bilgi verilmediğini ifade ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin yaş grupları, cinsiyetleri, öğrenim gördükleri sınıf, ölümü algılama, ölümle ilgili duygu/düşünceleri, bakım verirken hissettikleri ve ölümcül hastaya tekrar bakım vermeyi isteme durumlarına göre ölüm kaygısı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (p<0.05). Çalışmaya alınan erkek öğrencilerin, 3.sınıfta okuyanların, bakım verirken kendini çaresiz hisseden ve bakım verirken hiçbir şey düşünmedim diyenlerin, ölümcül hastaya bakım verirken kendini yeterli hissedenlerin ve tekrar ölümcül hastaya bakım vermek isteyen öğrencilerin ölüm kaygıları yüksek bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda ölüme yaklaşan hasta ve ailesi ile konuşurken öğrencilerin yanında bulunulması, öğrenciye danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve konunun vaka tartışmaları ile somutlaştırılması önerilmiştir.
303-317

REFERENCES

References: 

Anxiety and Fear. Erişim: 12.08.2009, http://www.deathreference.com/A-Bİ/Anxiety-and-
Fear.html
Cicirelli, V.G. (1998). Personal Meanings of Death in Relation to Fear of Death. Death Studies, 22,
713-721.
Coberley, M. (2004). Sacred Passage: How to Provide Fearless, Compassionate Care for the Dying.
İssues in Mental Health Nursing, 25, 219-221.
Cooper, J. ve Barnett, M. (2005). Aspects of Caring Dying Patients Which Cause Anxiety to First
Year Student Nurses. International Journal of Palliative Nursing, 11(8), 423-430.
Ferrell, B.R. (1998). How Can We İmprove Care at the End Of Life?. Nursing Management, 29(9),
41-43.
Ferrel, B., Virani, R., Grnat, M., Coyne, P. ve Uman, G. (2000). Beyond the Supreme Court
Decision: Nursing Perspectives on End of Life Care. Oncology Nursing Forum, 27(3), 445-455.
Fromm, E. (1994). Kendini Savunan İnsan (çeviri: Necla Arat), Say Yayıncılık, İstanbul.
Georges, J.J., Grypdonck, M. ve De Casterle, B.D. (2002). Being a Palliative Care Nurse in an
Academic Hospital: a Qualitative Study About Nurses’ Perceptions of Palliative Care
Nursing. Journal of Clinical Nursing, 11, 785-793.
Hurtig, W. ve Stewen, L. (1990). The Effect of Death Education and Experience on Nursing
Students’ Attitude Toward Death. Journal of Advanced Nursing, 15, 29-34.
Jung, C.G. (1997). Analitik Psikoloji, Payel Yayınevi, İstanbul.
Koç, Z. ve Sağlam, Z. (2008). Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Sonu Bakım ve Ölüm Durumuna
İlişkin Duygu ve Görüşlerinin Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi, 12(1), 1-10.
Köknel, Ö. (1985). Kaygıdan Mutluluğa Kişilik, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul.
Kübler-Ross, E. (1997). Ölüm ve Ölmek Üzerine (çeviri: Banu Büyükal), Boyner Holding Yayınları,
İstanbul.
Kwekkeboom, K.L., Vahl, C. ve Eland, J. (2005). Companionship and Education : a Nursing
Student Experience in Palliative Care. Journal of Nursing Education, 44(4),169-176.
Loftus, L.A. (1998). Student Nurses’ Lived Experience of the Sudden Death of Their Patients.
Journal of Advanced Nursing, 27, 641-648.
Oz, F. (2004). Kayıp, Ölüm ve Yas Süreci, Sağlık Alanında Temel Kavramlar, İmaj İç ve Dış
Ticaret Anonim Şirketi, Ankara.
Ozcan, N.K. (2007). Temel Hemşirelik Kavram, İlkeler ve Uygulamalar, (editör: Fatma Akça Ay)
Medikal Yayıncılık, İstanbul.
Richardson, V., Berman, S. ve Piwowarski, M. (1983). Projective Assesment of the Relationship
Between the Salience of Death, Religion and Age Among Adults in America. The Journal of
General Psychology, 109, 149-156.
Sherman, D.W., Matzo, M.L., Pitorak, E., Ferrell, B.R. ve Malloy, P. (2005). Preparation and Care at
the Time of Death: Content of the ELNEC Curriculum and Teaching Strategies. Nurses
Staff Development, 21(3), 93-100.
Shin, F., Gau, M., Lin, Y., Pong, S. ve Lin, H. (2006). Death and Help Expected from Nurses
When Dying. Nursing Ethics, 13(4), 360-375.
Tanhan, F. ve Arı, F. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Ölüme Verdikleri Anlam ve Öğrenim
Gördükleri Program Açısından Ölüm Kaygısı Düzeyleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 3(2), 34-43.
Uçar, H. (1997). Ölüm Kavramı ve Ölümcül Hastada Hemşirelik Bakımı, Hemşirelik Esasları El
Kitabı (editör: Meliha Atalay ), Birlik Ofset Ltd Şti, İstanbul, s. 195-201.
Ustun, B., Akgun, E. ve Partlak, N. (2005). Ölümü Beklenen Hasta ve Ailesine Yaklaşım,
Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi Matbaacılık ve Elektronik Sanayi
Ticaret Ltd. Şti, İzmir, s. 213-216.
Vural, H., Doğan, S., Salk, S., Aslan, O. ve Coskun, H. (1998). Ölümcül Hasta ve Hemşirelik
Bakımı, Hemşirelik Esasları, Gata Basımevi, Ankara, s. 322-332.
Wong, F.K.Y. ve Lee, W.N. (2000). A Phenomenological Study of Early Nursing Experiences in
Hong Kong. Journal of Advanced Nursing, 31(6), 1509-1517.
Yalom, I. (1999). Varoluşçu Psikoterapi, (çeviri: Zeliha İyidoğan Babayiğit), Kabalcı Yayınevi,
İstanbul.
Yıldız, M. (1998). Dini Hayat ile Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi,
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.
İzmir.
Yıldız, M. ve Karaca, F. (2001). Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği’nin Türkçe Çevirisinin
Normal Populasyonda Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Tabula-Rasa 1 (1), 43-55.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com