You are here

ALGILANAN ÖRGÜT İKLİMİNİN ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL VA T AND AŞLIK DA VRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

ASSESSING THE EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL CLIMATE ON JOB SATISFACTION, AFFECTIVE COMMITMENTAND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIPBEHAVIOR OFEMPLOYEE

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The present study investigated the relationship between perceived organizational climate, organizational citizenship behavior and job satisfaction and affective commitment. Data obtained from 247 chemical industry employees in Kocaeli-Yalova were used to examine the hypothesized variables. After exploratary factor analysis, data were analysed by correlation analysis and multiple regression models. Consistent with our hypothesis, the results of this research indicated that supervisory support and job challenging dimensions of perceived organizational climate have positive effects on organizational citizenship behavior and job satisfaction and affective commitment. Results indicated that otonomy dimension of organizational climate have positive effcets on job satisfaction and affective commitment to the organization. Also the findings indicated that role ambiguity dimension of organizational climate has negative effect on organizational citizenship behavior (OCB) and affective commitment. The findings suggest the perceptions of employee about organizational climate are conducive to job attitude and behaviors of employee like organizational citizenship behavior, job satisfaction and affective commitment.Furthermore, results indicated that job satisfaction is a strong antecedent of organizational citizenship behavior and affective commitment to the organization.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada örgüt iklimi, örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tatmini ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkiler incelendi. Kocaeli-Yalova kimya sektöründe çalışan 247 kişiden elde edilen veriler söz konusu değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek üzere kullanıldı. Veriler faktör ve güvenilirlik analizlerinden sonra korelasyon ve regresyon analizleri yolu ile incelendi. Kurduğumuz hipotezlerle uyumlu olarak araştırma sonuçları, örgüt ikliminin yönetimin desteği ile işin iddialı olması boyutlarının, örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD), iş tatmini ve duygusal bağlılık üzerinde pozitif etkilere sahip olduğunu gösterdi. Örgüt ikliminin otonomi boyutunun ise iş tatmini ve duygusal bağlılık üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu gözlendi. İklimin rol belirsizliği değişkeni de, örgütsel vatandaşlık davranışı ve duygusal bağlılığı negatif yönde etkilemektedir. Bu araştırma sonuçları örgüt iklimine ilişkin algıların çalışanların vatandaşlık davranışı, iş tatmini, duygusal bağlılık gibi tutum ve davranışlarını etkilediğini göstermektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışı, iş tatmini ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkiler değerlendirildiğinde ise iş tatmininin ekstra rol performansı olarak ta adlandırılan vatandaşlık davranış ile, aynı zamanda duygusal bağlılığın güçlü bir belirleyicisi olduğu görülmüştür.
29-47

REFERENCES

References: 

Alotaibi , A.G. (2001). Antecedents of OCB:A Study of Public Personnel in Kuwait. Public Personnel Management, 30(3), 363-375.
Amabile , T. M., Contı, R., Coon, H., Lazenby, J., Herron, M. (1996). Assessing The Work Environment For Creativity. Academey Of Management Journal, Vol 39(5), 1154¬1184.
Barksdale, K., Werner, J.M. (2001). Managerial Ratings of in-role Behaviors,
Organizational Citizenship, and Overall Performance: Testing Different Models of their Relationship. Journal Business Research, 51(2), 145-55.
Bateman, T.S., Organ, D.W. (1983). Job Satisfaction and Good Soldier: The Relationship Between Affect and Employee Citizenship. Academy of Management Journal, 26(4),
587-595.
Bateman, T., & Strasser, S. (1984). A Longitudinal analysis of the antecedents of organizational commitment. Academy of Management Journal, 27, 95-112.
Batlis, N. (1980). The Effects Of Organizational Climate On Job Satisfaction, Anxiety And Propensity To Leave. The Jornal Of Psychology, 104, 233-240.
Brief, A. P., Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial Organizational Behaviors. Academy of Management Review, 11, 710-725.
Brown , S., Leigh, T. (1996). A New Look at Psychological Climate and its Relationship to Job Involvement, Effort, and Performance. Journal of AppliedPschology, 81, 358¬368.
Cohen, A. (2006). The Relationship Between Multiple Commitments and Organizational Citizenship Behavior in Arab and Jewish Culture. Journal of Vocational Behavior, 69, 105-118.
Cummings, A., Oldham, G. R. (1997). Enhancing Creativity: Managing Work Contexts For The High Potential Employee. California Management Review , 40 (1), 22-37.
Erdoğan, î. (1991). İşletmelerde Davranış [Organizational Behaviors] (242.ed.). İstanbul, Türkiye: İşletme Fakültesi.
Gadot, E. V. (2006). Compulsory Citizenship Behavior: Theorizing Some Dark Sides of the Good Soldier Syndrome in Organizations. Journal for the Theory of Social Behaviour, 36(1), 77-93.
44
Hülya Gündüz ÇEKMECELİOĞLU Yönetim Yıl: 22 Sayı 68 Şubat 2011
George, J. M., Bettenhausen, K. (1990). Understanding Prosocial Behavior, Sales Performance, and Turnover: a Group-Level Analysis in a Service Context. Journal of AppliedPsychology, 75, 698 -709.
Graham, J. W. (1991). An Essay on Organizational Citizenship Behavior. Employee Responsibilities and Rights Journal, 4, 249-270.
Gündüz, Çekmecelioğlu, H., Kaya, G. (2005). Arrenging Work Environment for Creativity: Effects on Job Satisfaction and Intention to Leave. Fourteenth Business Congress, 384¬391.
Gündüz, Çekmecelioğlu, H. (2006). Örgüt İklimi, Duygusal Bağlılık Ve Yaratıcılık Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20( 2), 295- 311.
House, R., J., Dessler, G. (1974). The Path Goal Theory of Leadership: Some Post-Hoc and Priori Tests, Contingency approaches to Leadership, James G. Hunt and Lars L. Larson, eds: Carbondale IL:SIU Press, 29-55.
James, L. R., Jones, A. P. (1974). Organizational Climate: A Review of Theory and Research. Psychological Bulletin, 81, 1096-1112
Judge,W. Q., Fryxell, G. , Dooley, R.S. (1997). The New Task of R&D Management:Creating Goal-Directed Communities For Innovation, Califonia Management Review, 39 (3), 37-53.
Kirkman, B. L., Rosen, B. (1999). Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment. Academy of Management Journal, Vol:42(l),
58-74.
Litwin, G. H., Stringer, R. A. (1974). Motivation and Organizational Climate, 3rd Edition, Harvard University Press, Boston.
Luthans, F. (1994). Organizational Behavior, Newyork: McGraw-Hill, Inc.
Mackenzie, S. B., Podsakoff, P. M., Fetter, R. (1993). The Impact of OCB on Evaluations of Sales Performance. Journal of Marketing, 57, 70-80.
Meyer, J. P., Stanley, D., Herscovitch, L., Topolnytsky, L. (2001). Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization: A Meta-Analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences. Journal Of Vocational Behavior, 61, 20 - 52
Mullins, L. J. (1993). Management and Organizational Behavior, Sixth Edition, Prentice
Hall.
45
Hülya Gündüz ÇEKMECELİOĞLU Yönetim Yıl: 22 Sayı 68 Şubat 2011
Netemeyer, R. G., Boles, J. S., Daryl, M., McMurrian, R. (1997). An Investigation Into the Antecedents of Organizational Citizenship Behaviors in a Personal Selling Context. Journal of Marketing, 61, 85-98.
Organ, D.W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good Soldier. Syndrome, Lexington. MA: Lexington Books
Organ, D. W., Konovsky, M. (1989). Cognitive Versus Affective Determinants of Organizational Citizenship Behavior. Journal of AppliedPsychology, 74, 3-10
Organ, D. W. (1990). The Motivational Basis of Organizational Citizenship Behavior. Research in Organizational Behavior, 12, 43-72.
Organ, D.W., Lingl, A. (1995). Personality, Satisfaction and Organizational Citizenship Behavior. The Journal of Social Psychology, 135(3), 339-350.
Organ, D.W., Ryan, K. (1995). A Meta-Analytic Review of Attitudinal and Dispositional Predictors or Organizational Citizenship Behavior. Personel Psychology, 48(4), 775¬802
Podsakof, P.M., Mackenzie, S.B. (1994). Organizational Citizenship Behavior and Sales Unit Effectiveness. Journal of Marketing Research, 31,351-363.
Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B. (1995). An Examination of Substitutes for Leadership within a Levels of Analysis Framework. Leadership Quarterly, 6, 289 328.
Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Bommer, W. H. (1996). A Meta-Analysis of the Relationships Between Kerr and Jermier's Substitutes for Leadership and Employee Job Attitudes, Role Perceptions, and Performance. Journal of Applied Psychology, 81, 380-399.
Podsakof, P.M., Mackenzie, S.B. (1997). Impact of Organizational Citizenship Behavior on Organizational Performance: A Review and Suggestions for Future Research. Human Performance, 10(2), 133 -151.
Podsakof, P.M., Mackenzie, S.B., Paine, J.B., Bachrach, D.G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), 513-563.
Pritchard R. D., Karasick, B.W. (1973). The Effects of Organizational Climate Managerial Job Performance and Job Satisfaction. Organızatıon & Human Performance, 9, 126¬146.
Saari, L., Judge, T. (2004). Employee Attitudes and Job Satisfaction. Human Resource Management, 43(4)395-407.
46
Hülya Gündüz ÇEKMECELİOĞLU Yönetim Yıl: 22 Sayı 68 Şubat 2011
Schnake, M. (1991). Organizational Citizenship: A Review, Proposed Model And Research Agenda. Human Relations, 44(7), 735-759.
Schappe, S.P. (1998). The Influence of Job satisfaction, Organizational Commitment and Fairness Perceptions on OCB. Journal of Psychology, 132(3), 277-290.
Schneider, B., Snyder, R. (1975). Some Relationships Between Job Satisfaction and Organizational Climate. Journal of Applied Psychology, 60(3), 318-328.
Shalley, C., Gilson, L. & Blum, T. (2000). Matching Creativity Requuırements And The Work Environment: Effects On Satisfaction And Intentions To Leave. Academy Of Management Journal, Vol.43 Issue 2.
Smith, C.A., Organ, D.W., Near, J.P. (1983). Organizational Citizenship Behavior: It's Nature and Antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 655-663
Somech A., Zahavy D. (2004). Exploring Organizational Citizenship Behavior from an Organizational Perspective. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 281-298.
Tepper B., Duffy M., Hoobler J., Ensley M. (2004). Moderators of the Relationships Between Coworkers' Organizational Citizenship Behavior and Fellow Employees' Attitudes. Journal of Applied Psychology, 89(3) .455-465.
Vilela, B., Gonzâlezi V., Ferrin, P.F. (2008). Person-organization fit, OCB and performance appraisal: Evidence from matched supervisor-salesperson data set in a Spanish contextc, Industrial Marketing Management.
Williams, L.J, Anderson, S.E. (1991). Job Satisfaction and Organizational Commitment as Predictors of Organizational Citizenship and in-role Behaviors. Journal of Management, 17, 601-617

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com