You are here

EĞİTİM KAVRAMININ ETİK AÇIDAN ANALİZİ

AN ANALYSIS OF THE CONCEPT OF EDUCATION IN TERMS OF ETHICS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to analyse the concept of education, scrutinizing it within the concept of ethics. The systematic to be followed for this purpose will be grounded in some efforts to analyse this concept in terms of a interrelation. The fact that there exists a mutual relation between moral life and education brings these two phenomena close to each other. Our conviction that a detailed analysis of education through the perspective of ethics will greatly contribute to a much more adequate understanding evaluation and functionality educational applications and theories upon which these applications are based will be the starting point of our paper.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın temel amacı, eğitim kavramını etik açıdan irdeleyerek, kavramın içeriğini serimlemeye çalışmaktır. Bu konuda izlenecek sistematik, eğitim kavramını, etikle olan karşılıklı ilişkileri açısından çözümleme denemesinde bulunmak olacaktır. Ahlâksal yaşamla eğitim arasında karşılıklı bir ilişkinin olması bu iki olguyu birbirine yaklaştırmaktadır. Etiğin penceresinden eğitim kavramına etraflıca yaklaşılmasının, eğitim uygulamalarının ve bu uygulamalara temel teşkil eden kuramların çok daha iyi bir şekilde işlev görmelerine ve daha iyi değerlendirilmelerine katkı sağlayacağı inancı, bu yazının çıkış noktasını oluşturur.

REFERENCES

References: 

Adams, J. (1994). Education. İn J. Hastings (Ed.), Encyclopedia of Religion And Ethics. Vol 5. Scotland:Tand T. Clark Ltd.
Akarsu, B. (1998). Mutluluk Ahlâkı. İstanbul: İnkılap Kitapevi.
Başaran, İ.E. (1984). Eğitime Giriş. Ankara: Sevinç Matbaası.
Bilhan, S. (1991). Eğitim Felsefesi. Ankara: A.Ü. E.B.F Yayınları
Billington, R. (1997). Felsefeyi Yaşamak (Çev. A. Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Doğan, M. (1996). Büyük Türkçe Sözlük. İstanbul: İz Yayıncılık.
Ergün M. ve Diğerleri. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Ocak Yayınları
Eyüpoğlu, Z. (1989). Türkçe Kökler Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitapevi.
Hirst, P.H. ve Peters, R.S. (1975). The Logic of Education, London.
Kuçuradi, İ. (1997). Uludağ Konuşmaları. Ankara: TFK Yayınları.
Peters, R.S. (1966). Ethics and Education. London: George & Unwin Ltd.
Peters, R.S. (1975). The Justification of Education.İn R.S. Peteres (Ed), The Philosopy of Education. UK: Oxford University Press.
Pieper, A. (1999). Etiğe Giriş (Çev. V. Aytaman & G. Sezer). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Tozlu, N. (1997). Eğitim Felsefesi. İstanbul: MEB Yayınları.
Ülken, H.Z. (1967). Eğitim Felsefesi. İstanbul: Talim Terbiye Dairesi Yayını.
Yılmaz, M. (2000). Türk Atasözlerinde Eğitim Anlayışı. A.Ü. EBF Dergisi, Cilt 3. Sayı 1-2.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com