You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE OKUMA İLGİ VE ALIŞKANLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION AND PROBLEM SOLVING SKILLS AND READING INTEREST AND HABITS OF CANDIDATE TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Present-day societies require individuals who can reach knowledge easily, use it and add to production of knowledge, have power about analysis, synthesis, evaluation, communication and critical thinking skills, investigator, make interrogation, assimilate creative and universal values, progress continuously. In this context, it is expected from education systems that to train manpower which have these qualifications. Particularly, it is fact that classroom teachers’ having communication and critical thinking skills and reading interest and habit have critical importance in terms of gain these qualifications to students. Therefore, in this paper, those candidate classroom teachers’ communication and problem solving skills and reading interest and habits have been investigated. Adnan Menderes University and Dokuz Eylül University Education Faculties’ totally 184 candidate classroom teachers took place in the study sampling. In this study, for analyzing valuables; used SPSS 12 programme and also ANOVA and LSD tests were applied and correlations coefficients was calculated in the direction of sub-problems. According to investigation results it was shown that the candidates’ of classroom teachers’ communication and problem solving skills are at an “adequate” level. The students’ interests in reading were shown to be at “moderate” level and their reading habits were “inadequate”. Some precautions must be taken in the pre-service and in-service teacher training in order to make teacher candidates directing the learning- teaching process be interested in reading and make reading a habit for them.
Abstract (Original Language): 
Günümüz toplumları; bilgiye kolay erişebilen, onu kullanıp üretimine katkı sağlayabilen, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme gücü ile iletişim ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, araştıran, sorgulayan, yaratıcı, evrensel değerleri özümsemiş, kendisini sürekli geliştiren bireylere gereksinim duymaktadır. Bu bağlamda eğitim sistemlerinden, bu özellikleri taşıyan insan gücünü yetiştirmesi beklenmektedir. Özellikle sınıf öğretmenleri, bahsedilen niteliklerin öğrencilere kazandırılabilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle; eldeki araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları incelenmiştir. Araştırma, ADÜ ve DEÜ Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören toplam 184 sınıf öğretmeni adayı üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada verilerin analizi için SPSS 12 programı kullanılmış, ayrıca problemler doğrultusunda ANOVA, LSD testleri uygulanmış, korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; sınıf öğretmeni adaylarının iletişim becerilerinin yeterli, okuma ilgilerinin orta, problem çözme becerilerinin de yeterli düzeyde bulunduğu görülmektedir. Öğrenme- öğretme sürecini yönlendiren öğretmen adaylarının okuma ilgi ve alışkanlığının kazandırılması için hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitiminde birtakım önlemler alınmalıdır.

REFERENCES

References: 

KAYNAKÇA
Akçamete, G. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Okumalarının Değerlendirilmesi. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 22 (2), 735-736.
Andrews, S. V. (1992). Becoming Serious Writers/Readers: Providing Encouragement and
Contexts for Learning”. Paper presented at the Annual Indiana Teachers Applying
Whole Langoage Conference. (Terre Haute, IN, Feb 22, 1992). ERIC ED345230.
Balcı, V. (2003). Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine
Katılımlarının Araştırılması. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 158, Bahar 2003.
Basmacı, S. K. (1998). Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini
Algılamalarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
Bolat, S.(1990). Yüksek Öğretimde Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Cüceloğlu, D. (1987). İnsan İnsana. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Çam, S. (1996). İletişim Becerileri Eğitimi Programı Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Ego
Durumlarına ve Problem Çözme Becerisi Algılarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
Çetinkanat, C. (1998). Öğretmen adayları ve Müfettişlerin Bakış Açısından Öğretmen
İletişim Becerileri. Eğitim Yönetimi 4, 14: 209-221.
Çulha, M. ve Dereli, A.A. (1987). Atılganlık Eğitimi Programı. Psikoloji Dergisi 6,21: 124-
127.
Davies, L. ve Igbal, Z. (1997). Tensions in teacher training for school effectiveness the of
Pakistan. School Effectiveness and School improvement. 8,2: 254-266.
Demirel, Ö. (2004). Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Deniz, M. E.; Arslan, C.; Hamarta, E. (2002). Lise Öğrencilerinin Problem Çözme
Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Yönetimi. 31, 374-389.
Dinçer, F. Ç. (1995). Anaokuluna Devam Eden 5 Yaş Grubu Çocuklarına Kişiler Arası
Problem Çözme Becerilerinin Kazandırılmasında Eğitimin Etkisinin İncelenmesi.
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Ankara
Dona, M. T., Campbell,L.M. ve Luretta, N.V.(l 997). Theoretical bases for reform of
science Teacher education. The Elemantary School Journal. 97, 4: 419-432.
Dökmen, Ü. (1990). Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Okuma Becerileri, İlgileri, Okuma
ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 23: 2,
394-418.
Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psikososyal Bir
Araştırma. İstanbul: MEB Yayınları
Erdem, Y. (2001). Yüksekokul ve Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Hemşirelerin Problem
Çözme Becerileri. Yeni Tıp Dergisi, 18(1): 11-13.
Esgin, A. ve Ö. Karadağ. (2000). Üniversite Öğrencilerinde Okuma Alışkanlığı. Popüler
Bilim, 82: 19-23, Eylül.
Filiz, K. (2004). Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan
Öğrencilerin Meslekle İlgili Okuma ve Araştırma Alışkanlıkları. GÜ. Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi. 24, 2: 231-242.
Gömleksiz, M. N. (2005). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin
Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1,1
Görmez (1998). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Problem Çözme ve Araştırma
Üzerine Bir Çalışma İstatistiksel Bir Yaklaşım. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
Güven, A. ve Akyüz, M. Y. (2001). Öğretmen Adaylarının İletişim ve Problem Çözme
Becerilerine ilişkin Görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, l: 13-22.

Kasap, Z. (1997). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Problem
Çözme Başarısı İle Problem Çözme Tutumu Arasında İlişki. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Katkat, D. ve Mızrak, O. (2003). Öğretmen Adaylarının Pedogojik Eğitimlerinin Problem
Çözme Becerilerine Etkisi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 158
Korkut, F. (2002). Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: 177-184
LaBonty, J. (1991). College Students as Readers. Reading Horizons. 32, 1: 21-32
McCoy, D. and Others. (1991). Surveys of Independent Reading: Pinpointing the Problems,
Seeking the Solutions. Paper presented at the Annual Meeting of the College Reading
Association.(Cristal City, VA, Oct 31-Nov 3, 1991). ERIC ED341021.
McNinch, G. W. and Steelman, P. (1990). Perceived Reading Status of Teacher Education
Students. Reading Improvement, Fall. 27 (3), 203-206.
Meyer, R. J. (1993). Preservice Teachers’ Literacy Autobiographies and Teacher
Development. Paper presented at the Annual Meeting of the National Reading
Conference. (Charleston, SL, Dec 1, 1993). ERIC ED367620.
Odabaş, H. (2005). Ülkemizde Okuma Alışkanlığı ve Eleştirel Okuma.
http://www.humanity.ankara.edu.tr/bilgibelge/ogrelfiles/ho/Ulkmzde_okm_a...
okm.doc
Özen, F. (1998). Türkiye’de Okuma Alışkanlığı ve Öğretmenin Sorumluluğu. Eğitim Sen
Demokratik Eğitim Kurultayı, 2-6 Şubat 1998. 571-590. Ankara: Volkan Matbaası.
Özer, A. K.(1995). İletişimsizlik Becerisi. İstanbul: Varlık Yayınları. Sayı: 406.
Özkütük, N., Silkü, H.A., Orgun, F. ve Yalçınkaya, M.(2003). Öğretmen Adaylarının
Problem Çözme Becerileri. Ege Eğitim Dergisi, 2: 1-9.
Pektaş, S. (l 989). Sözel Olmayan Öğretmen Davranışlarının Öğretime Etkileri. Çağdaş
Eğitim. 14 (148), 32-36.
Russikoff, K. A. and J. L. Pilgreen. (1994). Shaking the Tree of ‘Forbidden Fruit’: A Study
of Light Reading. Reading Improvement. 31, 2: 122-124
Saracaloğlu, A. S. ve A. Kaşlı. (2001). Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik
Tutumları ile Başarıları Arasındaki İlişki. Ege Eğitim Dergisi. 1,1:112-127.

Saracaloğlu, A. S.. Özkütük, N. ve A. Silkü (2001). “Üniversite Öğrencilerinin İletişim
Becerileri”. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bolu: 7-9 Haziran 2001.
Saracaloğlu, A. S., Serin, O. ve N. Bozkurt. (2002). Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Başarıları Arasındaki İlişki. 2000'li
Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu. İstanbul: 29-31 Mayıs 2002
Saracaloğlu, A.S. (2003). 21. Yüzyılda Öğretmen Adaylarının Nitelikleri. Atatürk ve
Cumhuriyete Armağan.
Saracaloğlu, A. S., Bozkurt, N. ve O. Serin. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Okuma
İlgileri ve Okuma Alışkanlıklarım Etkileyen Faktörler. Eğitim Araştırmaları Dergisi.
4, 12: 149-158
Semerci, Ç. (2002). Türk Üniversitelerinde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin
Okuma Alışkanlıkları. Eğitim ve Bilim. 27, 125: 36-43.
Serin, O. (2001). Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Fen Grubu Öğrencilerinin Problem
Çözme Becerileri, Fene ve Bilgisayara Yönelik Tutumları ile Başarıları Arasındaki
İlişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, İzmir.
Sheorey, R. and K. Mokhtari. (1994). The Reading Habits of Developmental College
Students at Different Levels of Reading Proficiency. Reading Improvement. 31, 3:
156-166, Fall.
Stone, G. and L. Wu. (1993). Influences of Gender and Adolescents Pleasure Book Reading
on Young Adult Media Use. Paper presented at the Annual Meeting of the Association
for Education in Journalism and Mass Communication. (76th
, Kansas City, MO.
August 11-14). ERIC ED361682.
Şahin, N., Şahin, H.N. ve Heppner, P. (1993). Bulunduğu kaynak: Savaşır, I. ve Şahin H.
N. Problem Çözme Envanteri. Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler.
Bilişsel Davranışçı Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara: 1997, 79-85.
Tezcan, M. (1983). Boş Zamanlar Sosyolojisi. Ankara: Bilgi Yayınevi, 134.
Timbs, L. C. Jr. (1993). From Couch Potetoes to Readers: Enriching Undergraduate
Education. Journalism Educator. 48, 2: 81-83, Sum.

Tipaldi, E. I. (1999). Squeezing Reading into our Students’ Lives. htpp://www-
unix.oit.umass.edu/~cmoran/wmwp/tipaldi.htm .
Weis, L., Combleth, C., Zeeichner, K.M. ve Appie M.W. (1990). Curriculum for
tomorrow's schools. Buffalo Research institute an Education for Teaching Graduate
School of Education, State University of New York: May, 1-28.
Yılmaz, Z. A. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığı. İlköğretim Online.
5, 1: 1-6.
Zhiming, L. (2000). Reading is on the Rise in China.
http://www.honco.net7100days/02/200-0526.liu.html.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com