Buradasınız

Ergenlerin Benlik Saygısı ile Anne-Babalarının Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examining the Relationship between Adolescents’ Self-Esteem and Parents’ Self-Esteem

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research has been carried out in order to examine the relationship between parents’ self -esteem and students’ self - esteem who attend high school 2 nd grade having different programmes. The research sample are high schools 2 nd grade students attending Kırşehir city center high schools (Vocational, Normal, Super-Anatolian High School) and their parent. In order to measure the students’ and parents’ self - esteem level, Self - esteem Inventory has been used. According to the results of the research; the existence of a meaningful relationship between students’ self-esteem according to their school types and mothers’ self-esteem and mothers’ work sitaution has been found out. Between students’ self - esteem according to the school types and father’ self -esteem, mothers’ education level, fathers’ education level, relation hasn’t been found out.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma Farklı eğitim programlarına sahip öğrenim kurumlarına devam eden Lise II. sınıf öğrencilerinin benlik saygısı ile Anne- Babalarının Benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Kırşehir ili merkez liselerinde (Meslek, Düz ve Anadolu-Fen liseleri) öğrenimine devam eden lise 2.sınıf öğrencileri ve Anne-Babalarından oluşmuştur. Öğrencilerin ve Anne-Babalarının benlik saygı düzeyini ölçmek için “Benlik Saygısı Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmada; ergenlerin okul türlerine göre benlik saygıları ile annelerinin benlik saygısı ve annelerinin çalışma durumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ergenlerin okul türlerine göre benlik saygısı ile babalarının benlik saygısı, babanın öğrenim durumu, annenin öğrenim durumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
95
109

REFERENCES

References: 

Adams, G.R. ve Berzonsky, M.D. (2003). Handbook of adolescence. Malden: Blackwell Publishing.
Aktaş, Y. (1994). Çalışan anne ve çocuğu. Yaşadıkça Eğitim, 36, 7-11.
Bagley, C., Bertrand, L., Bolıtho, F. & Mallıck, K. (2001). Discrepant parent-adolescent views on family functioning: Predictors of pooreer self-esteem and problems of emotion and behaviour in British and Canadian adolescent. Journal of Comparative Family Studies, 32, 393-403.
Bednar, P.R. ve Wells, M.G. (1989). Self-Esteem paradoxes and ınnovotıons in clinical theory and practice.Washington.
Berk, E.L (2006). Child development (7th ed). Boston.
Bulanda, E.R. ve Majumdar, D. (2009). Perceived parent-child relations and adolescence self-esteem. Journal of Child and Family Studies, 18, 203-212.
Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. ve Kılıç, E. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pagem Yayıncılık
Doğru, N. (2002). Özsaygı geliştirme programının lise dokuzuncu sınıf öğrencilerinin özsaygı düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bursa.
Gentile, B. ve diğ. (2009). Gender differences in domain-specific self-esteem: A meta-analysis. Review of General Psycology, 13, 34-45.
Gomez, R. ve Mclaren, S. (2007). The Inter relations of mother and father attachment, self-esteem and agressıon during late adolescence. Agressive Behaviour, 33, 160-169.
Güngör, A. (1994). Değişim sürecinde aile; toplumsal kalıtım ve demokratik değerler. Aile Kurultayı. 16-18 Kasım.
Hagger, S.M. ve Stevenson, A. (2010). Social physique anxiety and physical self-esteem: gender and age Effects. Psychology and Health, 25, 89-110
Howell, M.C. (1973). Employed mothers and their families. Pediatrics, 52, 252-263
Martinez, I. ve Garcia, F.C. (2008). Internalization of values and self-esteem among Brazilian teenagers from authoritative, indulgent, authoritarian, and negelctful homes. Adolescence Journal, 43, 13-29.
Novak, G. ve Peleaz, M (2004). Child and adolescence development. A Behavioral systems approach. California.
Ömeroğlu, E. ve Ulutaş, İ. (2007). Çocuk ve ergen gelişimi. Ankara: Morpa Yayıncılık.
Öncü, R. (1992). Gelişim psikolojisi. Gündüz Yayıncılık: Ankara.
Özkan, İ. (1994). Benlik saygısını etkileyen etmenler. Düşünen Adam, 3, 4-9.
Plummer, D. (2005). Helping adolescents and adults to build self esteem. London.
Santrock, W.J. (2011). Child development (13th ed). New York.
Smith, J.G. (2007). Annual meeting of eastern psychological association. March 23-25. Philadelphia.
Temel, Z. F. ve Aksoy, B.A. (2001). Ergen ve gelişimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
Tufan, B. ve Yıldız, S. (1993). Geri dönüş sürecinde ikinci kuşak Almanya’dan dönen öğrencilerin benlik saygıları ve ruhsal belirtileri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Ünver, Ö. (1995). Uygulamalı istatistiksel yöntemler. Ankara: Siyasal Kitapevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com