Buradasınız

TÜRKİYE'DE RADYO MECRASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TÜKETİM ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

RESEARCH ABOUT THE EFFECTS OF RADIO IN MUSIC CONSUMING IN UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Radio which is the most active and practical medium while sometimes informed people as an information medium, sometimes entertains as a music medium. Radio has a private communication with its consumer and can built direct and subjective relations. In this study there has been a research on the effects of radio to the university students on their music listening and consuming habits. On the research it was accessed to 447 university students in Istanbul. There has been a questioner to find whether the target university students regards radio as a music tool and how the news function of radio is used in music. At the final there has been a determination on the effects of radio on consuming music through university students.
Abstract (Original Language): 
Dünyanın en pratik ve en aktif mecralarından biri olan radyo bazen bir haber verme aracı olarak bilgilendirirken, bazen de bir müzik aracı olarak eğlendirmektedir. Günlük yaşamın her aşamasında farklı biçimlerde var olan ve bireylerle direk ve öznel ilişkiler kurabilen radyo mecrası müzik ile özel bir etkileşim içindedir. Bu çalışmada radyo mecrasının üniversite öğrencilerinin müzik dinleme ve müzik ürünlerini tüketme alışkanlıkları üzerine olan etkisi üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada İstanbul'da eğitim gören 447 üniversite öğrencisine ulaşılmıştır. Üniversite gençlerinin radyo mecrasını bir müzik aracı olarak görüp görmedikleri konusu ile radyo mecrasının aynı zamanda bir müzik haber verme aracı olarak üstlendiği işlev üzerine araştırma yapılmış ve radyo mecrasının üniversite öğrenimi gören öğrencilerin müzik tüketim alışkanlıklarına etkisi üzerine bir saptama yapılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
1-20

REFERENCES

References: 

Aktaş, H.,Özüpek, N., Altunbaş, H. (2011). "Çocukların Marka Tercihleri ve Medya Tüketim Alışkanlıkları". Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi. 6(4), ss. 115-125.
Altunbaş, H. (2003). Başlangıcından Günümüze Radyo ve Radyo Reklamcılığı, Türkiye'de Yerel Radyo İstasyonlarının Reklam Aracı Olarak Kullanılışı, Sorunları ve Model Önerisi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi SBE, Eskişehir.
Arslan, S. (2010). Türkiye'de Radyo Oyunları. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi
SBE, Ankara.
Arseven, A. (1994). Alan Araştırma Yöntemi İlkeler Teknikler Örnekleri, Ankara: Tekışık Matbaası.
Avşar, Z., Elden, M. (2004). Reklâm ve Reklâm Mevzuatı, Ankara: RTÜK Yayınları. Cemalcılar, İ. (1998). Pazarlama: Kavramlar, Kararlar, İstanbul: Beta Yayınları.
Bir, A.(1999). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Birsen, Ö. (2012). "Yerel Radyoculuğun Çıkmazları: Eskişehir Yerel Radyoları", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3, ss. 103-118.
Candemir, A. (1995). 1995 Türkiye'sinde Yasal Düzenlemelerle Birlikte Kamusal, Yerel ve Özel Radyolar. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul.
Çakır, H. (2005). Tüm Yönleriyle Radyo. Ankara: Sayısal Kitabevi.
Çankaya, Ö. (1997). Dünden Bugüne Radyo Televizyon: Türkiye'de Radyo Televizyonun Gelişim Süreci. İstanbul. Beta Yayınları.
İPSOS KMG (2003-2013). Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırmaları Raporları. İstanbul.
19
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 38 Eylül - Ekim 2013
Uluslararası
Hakeml
i Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız - Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat - KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
Oskay, Ü. (1971). Toplumsal Gelişmede Radyo ve Televizyon, Ankara: AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.
RTÜK. (2007). Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması. Ankara. RTÜK. (2009). Radyo Dinleme Eğilimleri Araştırması. Ankara.
Soydan, E. (1998). Dünyada ve Türkiye'de Alternatif Radyo Yayıncılığı. Yüksek Lisans Tezi, , Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul.
TGI Türkiye Tüketim Alışkanlıkları Araştırmasını Yayınladı http://www.sosmedblog.com/tgi-turkiye-tuketim-aliskanliklari-arastirmasi..., (Erişim. 13.03.2013)
Tokgöz, O. (1972). Türkiyeve Ortadoğu Ülkelerinde Radyo-Televizyon Sistemleri, Ankara: AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını.
Üstün, B.; Tutal, O. (2008). "Tüketim Alışkanlıklarındaki Değişimler ve Bu Değişimlerin Alışveriş Mekânlarına Etkisinin Eskişehir Örneğinde İncelenmesi". Anadolu Üniversitesi SBE
Dergisi, 8(2), ss. 259-282.
Özulu, İ. S. (1994). Reklamcılık ve Reklam Müziklerinin Radyo Televizyondaki Yeri. İstanbul:
İÜ SBE Doktora Tezi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com