Buradasınız

“KOLORİT” KAVRAMI BAĞLAMINDA NOTA YAZISININ KIRIM TATAR MÜZİĞİNDEKİ İŞLEVSELLİĞİ

THE FUNCTIONALITY OF MUSIC NOTATION IN CRİMEAN TATAR MUSIC IN THE CONTEXT OF “KOLORIT” AS A CONCEPT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Music, survived only through performance before its notation oriented systematization as a language. Today, while this process is still going on especially for the folk musics in some territories, art musics as the music of the social layers owning high culture is precisely created, taught and performed through music notation. However, today the problems of ‘how music is/will be transferred to notation’ or ‘how much does the notation reflect music’ are matters of debate. This article will focus on the function of the music notation that is used today instead of its historical journey and progress. Thus, this isn’t a historical article. Infact, in this article, rather than focusing on the historical process, the relationship between today’s music and today’s music notation is going to be dealt in the context of kolorit that is of major importance in Crimean Tatar Musical discourse.
Abstract (Original Language): 
Müzik, bir dil olarak yazıya yönelik sistematize edilmeden önce, yalnızca seslendirme ile dolaşım olanağı bulmuştu. Bugün, özellikle kimi teritoryalardaki halk müzikleri için bu sürecin devam ettiği görülürken, yüksek kültür taşıyıcısı toplum katmanlarının müzikleri olarak sanat müzikleri artık tamamen yazı yoluyla (nota ile) üretilmekte, öğretilmekte ve seslendirilmektedir. Ancak, günümüzde sanat müzikleri de dâhil olmak üzere ‘müziğin yazıya nasıl aktarıldığı/aktarılacağı’ ya da ‘yazının müziği ne kadar yansıttığı’ sorunsalları tartışma konusudur. Bu makalede, notanın tarihsel serüveni ve gelişim süreci yerine, bugün kullanılmakta olan nota yazısının müzikteki işlevi üzerine odaklanılacaktır. Dolayısıyla bu yazı tarihsel bir makale değildir, tarihsel süreci içermekten öte bu makalede, günümüzdeki müzik ile günümüzdeki nota yazısının arasındaki ilişki, Kırım Tatar müziği söyleminde önemli bir yeri olan ‘Kolorit’ kavramı ekseninde ele alınacaktır.

REFERENCES

References: 

EROL, Ayhan (2009). Müzik Üzerine Düşünmek, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.
COOK, Nicholas (1999). Müziğin ABC’si (Çev: Turan Doğan). Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
ERSOY, İlhan (2010). Kırım Tatar Ritüeli “Tepreş” Ekseninde Diaspora Kimlik ve
Müzik, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
ERSOY, İlhan (2007). “Türkiye’de Uluslaşma Sürecinde Bir Simge Olarak ‘Bağlama’”, Halk
Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Motif Yayınları No:8,
Nesil Matbaacılık, İstanbul.
FINKELSTEIN, Sidney (1996). Müzik Neyi Anlatır, Kaynak Yayınları, İstanbul.
TANRIKORUR, Cinuçen (2004). Türk Müzik Kimliği, Dergâh Yayınları, İstanbul.
MUSTAFAYEV, E. M. E. & V. G. Şçerbinin. (1972). Russko-Turetskiy Slovar, Moskova.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com