Buradasınız

YENİ BİLİM VE LİDERLİK

THE NEW SCIENCE AND THE LEADERSHIP

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Although leadership has been the research field of scientists since 19th century and there are lots of researches, scholars and practitioners could not be able to go beyond a certain leadership perspective. Scholars and practitioners still insist on formulating leadership styles parallel to mechanic assumptions. Whereas, in a complex and chaotic universe, leadership can not be considered in the frame of mechanism. In this paper, complexity, chaos and quantum theories and their effects on the leadership paradigm have been studied.
Abstract (Original Language): 
Liderlik olgusunun 19. yy’dan beri bilim insanlarının çalışma alanlarından biri olmasına ve bu konuda yapılmışpek çok çalışma bulunmasına rağmen belli bir liderlik anlayışının dışına çıkılamamıştır. Bilim insanları ve uygulayıcılar hala eski bilim yani mekanik anlayış çerçevesinde liderlik çalışmaları yapmaya devam etmektedirler. Hâlbuki kaosun ve karmaşıklığın hüküm sürdüğü bir evrende liderlik mekanik çerçeve içerisinde düşünülemez. Bu çalışmada karmaşıklık, kaos ve kuantum kuramları kavramsal olarak incelenmişve liderlik anlayışına etkileri üzerinde durulmuştur.

REFERENCES

References: 

Alacs, P. (2004). Complexity and Uncertainty in the Forecasting of Complex Social Systems
Interdisciplinary Description of Complex SystemsVol. 2 Pg. 88-94
Alatlı, A. (2006) 'Hayır' Diyebilmeli İnsan. İstanbul, Zaman Kitap.
Binark, F.,M. (1995) Saatler ve Bulutlar: Kaos Kuramını Düşünmek. Yıllık(Ankara Ünv. İletişim
Fak. Dergisi).Sayı 7. Sf: 35-39.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34 Ocak – Şubat 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
12
Bloch, D., P. (2005). Complexity, Chaos and Nonlinear Dynamics: A New Perspective on
Career Development Theory. The Career Development QuarterlyVol. 53 Pg. 194-207
Cramer, F. (1998) Kaos ve Düzen.(Çev: Veysel Atayman). İstanbul. Alan Yayıncılık
Değirmenci, M.,Utku, Ş. (2000) Yönetim Ve Örgüt Yapısına Kuantum Mekaniği Açısından Bir
Bakış DoğuşÜniversitesi Dergisi, Cilt1, Sayı:2 Sf: 76-83.
Dolan, S. L., Garcia, S., Auerbach, A. (2003) Understanding and Managing Chaos in
Organisations.International Journal of ManagementVol.20 No.1 Pg. 23-35
Dulupçu, M.,A. (1998) Mekanistik Dünya Görüşüne Eleştirel Bir Yaklaşım. Yönetim ve
Ekonomi Dergisi, Yıl:1998, Sayı:4. Sf: 113-124
Erçetin, Ş.Ş. (1998) Kuantum Liderlik Paradigması. ÇağdaşEğitim.Sayı.240. Şubat.
Erçetin, Ş. Ş. (2001) Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları
Evans, K., G. (1996). Chaos as Opportunity: Grounding a Positive Vision of Management and
Society in the New Physics. Public Administration Review, September/October: 491-494.
Gleick, J. (2000). Kaos.Ankara: Tübitak
Gottfried, M. (1995) How can Chaos Theory be applied to Crisis Management? (Çevrimiçi)
http://www.santafe.edu/~gmk/MFGB/node10.html. Erişim: 09.11.2009
Goulielmos, A. (2002). Complexity Theory Applied toManagement of Shipping Companies,
Marit. Pol. Mgmt.Vol.29 No.4 Pg. 375-391.
Herbert, N. (1985) Quantum Reality: Beyond Tbe New Physics.NewYork. Doubleday
Heylighen, F. (2006). The Science of Self-Organization and Adaptivity.
http://www.pespmcl.vub.ac.be/EOCSs-Self-Organiz.pdf. Erişim: 29.09.2009
Kash, D., E., Rycroft, R., A. (2003). To Manage Complex Innovation, Ask The Right Question.
Research Technology Management, Vol. 46 No. 5 Pg: 29-33
Kiel, K. (1994). Control, Predıctıon And Nonlınear Dynamıcs.
http://critcrim.org/redfeather/chaos/manag.htm. Erişim tarihi: 11.08.2010
Levin, S., A. (2005). Self Organization and Emergence of Complexity in Ecological Systems.
BioScience, Vol. 55 No.12 Pg:1075-1079
Lewin, R., Regine, B. (2004). İşHayatı ve Karmaşıklık Bilimi. Otomasyon Dergisi
Sayı 141, Şubat.
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 34 Ocak – Şubat 2013
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü,Celalabat – KIRGIZİSTAN
http://www.akademikbakis.org
13
Morcol, G. (1996) Fuzz and Chaos: Imolications forPublic Administration Theory and
Research. Journal of Public Administration Theory and Research. Vol:6, No:2 April
Morgan, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor. İstanbul: Mess
Nkomo, S.,M. Cox. T. (1996) Diverse Identities in Organisations. Thousands Oaks, Sage, CA
Pascale, R., Millema, M., Gioja, L. (2001). Surfing The Edge of Chaos: The Laws of Nature
and the New Laws of Business:Three Rivers Pres.
Penrose, R. (1999) Büyük, Küçük ve İnsan Zihni.(Çev:Cenk Türkmen). İstanbul, Sarmal
Yayınları.
Plank, M. (1996) Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisine Giriş.( Çev: Yılmaz Öner)
İstanbul, Spartaküs Yayınları.
Popper, K. R. (1982) Quantum Theory and the Schism in Physics. London, Routlege
Popper, K. R. (1988) The Open University: An Argument for Indeterminism. London, Routlege
Prigogine, I. (2004). Kesinliklerin Sonu: Zaman, Kaos ve Doğa Yasaları. İstanbul: İzdüşüm
Yayınları.
Quigley, M.,E. (1998) Kuantum Kuruluşlar. Executine Excellence Dergisi, Yıl:2, Sayı:14.
Rae, A. (1986) Quantum Physics:Illusion or Reality. Cambridge. Cambridge Unv. Press.
Rosenhead, J. (1998). Complexity Theory And Management Practice
http://human-nature.com/science-as-culture/rosenhead.html. Erişim tarihi: 03.09.2010
Rosnay, Joel de. (1998). Ortakyaşar İnsan: Üçüncü Binyıla Bakışlar (Çev. İsmet Birkan).
İstanbul: Telos Yayıncılık
Ruelle, D. (2000). Rastlantı ve Kaos,Ankara: Tübitak
Stacey, R. (1996). Management and the Science of Complexity: If Organizational Life is
Nonlinear Can Business Starategies Prevail?Reseach Technology Management,Vol. 39
Pg. 8-10
Stillwell, S.,E. (1996) Managing Chaos. Public Management,Vol. 78 Pg. 6-8
Tetenbaum, T.,J. (1998) Shifting Paradigms: From Newton to Chaos.. Organisational Dynamics.
Spring-98
Tüz, M. (2004) Değişim ve Kaos Ortamında İşletme Davranışı. İstanbul: Alfa Basım
Tüz, M. (2001) Kaos Ortamında Self Organizasyon Davranışı. İstanbul: Alfa Basım

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com