Buradasınız

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

An Investigation to Determine the Entrepreneurship Tendency of University Students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
It seems possible to increase the development levels of societies through increasing the numbers of entrepreneurs. It is important to determine the entrepreneurship tendency of university students and to encourage them towards entrepreneurship to increase the numbers of entrepreneurs. Based on its importance the aim of this study is to determine the entrepreneurship tendency of university students. To achieve that an survey has been performed to the final students at the economics and administrative sciences faculty of Kafkas University in Kars and Kırıkkale University in Kırıkkale, Turkey and their entrepreneurship tendency has been comparatively determined.
Abstract (Original Language): 
Toplumların gelişme düzeylerini arttırmak girişimci sayısını arttırmakla mümkün gözükmektedir. Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimini belirlemek ve onları girişimciliğe teşvik etmek girişimci sayısını arttırmakta önem arz etmektedir. Bu önemden hareketle bu çalışmanın amacını üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemek oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Kafkas Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencilerine anket yapılmış ve öğrencilerin karşılaştırmalı olarak girişimcilik eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Akşit, G. (2003) “Farklı Kültürlerde Girişimcilik Niyeti ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik
Karşılaştırmalı Bir Araştırma” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Brenkert, G. G. (2009). “Innovation, Rule Breaking and The Ethics Of Entrepreneurship”.
Journal of Business Venturing, 24, ss. 448–464.
Cansız, E. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi:
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma” (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi). Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Dam, K. V. - Schipper, M. - Runhaar, P. (2009). “Developing A Competency-Based Framework
For Teachers’ Entrepreneurial Behaviour”. Teaching and Teacher Education,
doi:10.1016/j.tate.2009.10.038.
Demirel, E. T. - Tikici, M. (2004) “Kültürün Girişimciliğe Etkileri”. Doğu Anadolu Bölgesi
Araştırmaları, ss. 49-58.
Dündar, S. - Ağca, V. (2007). “Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik
Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma”. H.Ü. İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), ss.121-142.
461
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Erdem, F. (2001). “Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi ve Belirsizliğe Tolerans İlişkisine
Kültürel Yaklaşım”. Akdeniz İİBF Dergisi, 2, ss. 43-61.
Gartner, W. B. (1989). “Who is an entrepreneur? İs the Wrong Question”. Entrepreneurship
Theory And Practice, summer, ss. 47-67.
Güney, S. - Nurmakhamatuly, A. (2007). “Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve
Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik
Kültürlerarası Araştırma”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10,
18, Aralık, ss. 62-86.
Güven, S. (2009). “New Primary Education Course Programmes and Entrepreneurship”.
Procedia Social And Behavioral Sciences, 1, ss.265–270.
Havinal, V. (2009). Management and Entrepreneurship. New Age International, New
Delhi.
Karabulut, A. T. (2009). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerini Ve Eğilimlerini
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 26,
1, ss.331-356.
Kauppila, O. - P - Rajala, R. - Jyrama, A. (2008). “Antecedents of Salespeople’s Reluctance
to Sell Radically New Products”. Industrial Marketing Management, doi:10.1016/
j.indmarman.2008.11.003.
Kurt, M. - Ağca, V. - Erdoğan, S. (2006) “Afyonkarahisar İli Girişimcilik Performansının
Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Analizi”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 8, 2, ss.
97-114.
Kutaniş, R. Ö. - Hancı, A. (2004) “Kadın Girişimcilerin Kişisel Özgürlük Algılamaları”,
3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi. 25-26 Kasım, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,
ss. 457-464.
Lin, B. W. - Li, P. C. - Chen J. S. (2006). “Social Capital, Capabilities, And Entrepreneurial
Strategies: A study Of Taiwanese High-Tech New Ventures”. Technological Forecasting
& Social Change, 73, ss. 168–181.
Lordkipanidze, M. - Brezet, H. - Backman, M. (2005). “The Entrepreneurship Factor in
Sustainable Tourism Development”. Journal Of Cleaner Production, 13, ss. 787-798.
Mykletun, R. J. - Gyimothy, S. (2009). “Beyond the Renaissance of the Traditional Voss
Sheep’s-Head Meal: Tradition, Culinary Art, Scariness And Entrepreneurship”. Tourism
Management, doi:10.1016/j.tourman.2009.04.002.
Naktiyok, A. (2004). İç Girişimcilik. İstanbul: Beta Yayınları.
Nybakk, E. - Hansen, E. (2008). “Entrepreneurial Attitude, Innovation and Performance
Among Norwegian Nature-Based Tourism Enterprises”. Forest Policy and Economics,
10, ss. 473-479.
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
462 / Enstitüsü Dergisi 2011 15 (2): 443-462 Ömer Faruk İŞCAN
Erdoğan KAYGIN
Özden, K. - Temurlenk, M. S. - Başar, S. (2008). “Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye
Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir araştırma”. Kırgızistan-
Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları:112 Kongreler Dizisi: 16, ss. 229-240.
Özkalp, E. - Kırel, Ç. (2005). Örgütsel Davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim,
Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayın No: 149, .
Raymond , L. - St-Pierre, J. (2010). “R&D As A Determinant of Innovation in Manufacturing
SMEs: An Attempt At Empirical Clarification”. Technovation, 30, ss. 48-56.
Sarason, Y. - Dean, T. - Dillard, J. F. (2006). “Entrepreneurship As The Nexus of Individual
And Opportunity: A Structuration View”. Journal of Business Venturing, 21, ss.
286-305.
Shane, S. - Locke, E. A. - Collins, C. J. (2003). “Entrepreneurial Motivation”. Human
Resource Management Review, 13, ss. 257-279.
Şimşek, M. Ş. (2007). İşletme Bilimlerine Giriş. Konya: Adım Ofset ve Matbaacılık.
Tajeddini, K. (2010). “Effect of Customer Orientation And Entrepreneurial Orientation
On Innovativeness: Evidence From The Hotel Industry In Switzerland”. Tourism Management,
31, ss. 221-231.
Ulhøi, J. P. (2005). “The Social Dimensions Of Entrepreneurship”. Technovation, 25, ss.
939-946.
Yılmaz, E. - Sünbül, A. M. (2009). “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin
Geliştirilmesi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, ss. 195-
203.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com