Buradasınız

100 Temel Eser Okuma Yarışmaları Üzerine Eleştirel Bir İnceleme

A Critical Analysis about the 100 Essential Books Reading Competitions

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Reading based on interaction of physical and mental process. It not a momentary action based on right solving the right to say a letter. Reading is a skill that can be learned and improved. School is the first institution to impart reading skills and habits. Therefore the activities carried out in schools to improve reading skills. "The 100 Essential Books" project is one of those activities implemented by the Ministry of Education. The aim of this project is that the students must read books of Turkish and world literature before they graduation from schools. As a continuation of the project in schools in various provinces and 100 Essential Books reading competitions are organized. In this study examines the 100 Essential Books reading competition. Examined that how is this contests and questions of competition with document analysis method and findings were interpreted according to the principles of measurement and evaluation in Turkish education and reading education. Emphasized that the test questions should not be reading contests, should be open-ended questions and and recommendations presented.
Abstract (Original Language): 
Okuma, bir harf dizisini doğru çözmeye, doğru seslendirmeye dayanan anlık bir eylem değil fiziksel ve zihinsel etkileşime dayanan bir süreçtir. Okuma, öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir beceridir. Okuma becerisinin ve alışkanlığının kazandırılacağı ilk kurum, okuldur. Bu nedenle okullarda, okuma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan “100 Temel Eser” projesi de bu etkinliklerden biridir. Bu proje sonucunda öğrencilerin Türk ve dünya edebiyatından belli başlı eserleri okumuş olarak okuldan mezun olması hedeflenmektedir. Projenin bir devamı olarak çeşitli illerde ve okullarda 100 Temel Eser okuma yarışmaları düzenlenmektedir. Elinizde çalışma, bu 100 Temel Eser okuma yarışmalarını incelemektedir. Doküman incelemesi yöntemiyle, 100 Temel Eser okuma yarışmalarının nasıl yapıldığı ve yarışmalarda sorulan sorular incelenmiş; elde edilen bulgular Türkçe ve edebiyat eğitiminin ölçme-değerlendirme ilkeleri ve okuma eğitimi bakımından yorumlanmıştır. Kitap okuma yarışmalarının çoktan seçmeli testlerle değil de açık uçlu sorularla yapılmasının daha eğitici olacağı vurgulanmış; buna yönelik öneriler sıralanmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akyol, H. (2001). İlköğretim Okulları 5. Sınıf Türkçe Kitaplarındaki Okuma Metinleriyle İlgili
Soruların Analizi. Eğitim Yönetimi. 26, 169–177.
Arıcı. A.F. (2008). Okuma Eğitimi. Ankara: PegemA.
Çetişli. İ. (2004). Metin Tahlillerine Giriş 2. Ankara: Akçağ.
Demirel, Ö. (2000). Türkçe Öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Günay, D. (2000). Metin Bilgisi. İstanbul: Multilingual.
Güneş, F. (2004). Okuma Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi. Ankara: Ocak Yayınları
Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları
Güneş, F. (2012). Testlerden Etkinliklere Türkçe Öğretimi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi. 1(1),
31-42
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005). İlköğretim Okullarında Okutulacak 100 Temel Eser.
04.08.2005 Tarih ve 2005/70 Sayılı Genelge
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar)Öğretim Programı.
Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2011). Dil ve Anlatım Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Öğretim
Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı
Nuhoğlu, M.M., Başoğlu, N., vd. (2008). Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara:
Nobel.
Öz, F. (2001). Uygulamalı Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayınları
Özbay, M. (2002). İlköğretim Okulları Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlama Sorularının
Öğrencilerin Düşünme Becerilerine Katkısı. Türk Dili, 609, 536-546.
Özbay, M. ve Özdemir B. (2012). Okuduğunu Anlama Sürecinde Çıkarım Yapma Becerisinin
İşlevi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(18), 17-28
Temizkan, M. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Derslerinde Okuma Stratejilerinin
Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi,
Ankara.
Temizkan, M. ve Sallabaş, E. (2011). Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesinde
Çoktan Seçmeli Testlerle Açık Uçlu Yazılı Yoklama Sorularının Karşılaştırılması.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 30, 207-220.
Türk Dil Kurumu (TDK). (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com