Buradasınız

Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları

The Concepts of Halîcu Kostantıniyye And Kâli Boli in the Mamluk Sources

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Mamluk State which reigned in Egypt and Syria between the years 1250 and 1517. The historical and geographical recourses which were written at Mamluk period tell us informations about Anatolia and other zones. Therefore we meet informations and terms about Anatolia at Mamluk recourses.
Abstract (Original Language): 
Memlûk Devleti 1250 yılı ile 1517 yılları arasında Mısır ve Suriye’de hüküm sürmüştür. Bu dönemde yazılan tarihî ve coğrafî eserler Anadolu’dan ve başka coğrafyalardan haber vermektedir. Bu münasebetle Memlûk kaynaklarında Anadolu ile ilgili bilgiler ve kavramlar karşımıza çıkar.

REFERENCES

References: 

Ağarı, Murat, İslam Coğrafyacılığı ve Müslüman Coğrafyacılar, İstanbul, 2002.
el-Baalbekî, Rûhî, El-Mevrid-Kâmûs Arabî-İngilizî, Beyrut, 2003.
Darkot, Besim, “Çanakkale”, İslam Ansiklopedisi, Eskişehir, 1997, c. 3, s. 331-340.
Ebu’l-Fida, İmâdeddin, el-Muhtasar fî Ahbâr el-Beşer, yay. Matbaatu Hüseyniyetu Mısrî, Kahire,
yılı yok.
Emecen, Feridun, “Gelibolu”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 14, İstanbul, 1993, s. 1-6.
Hacıyev, Khanoglan, Mesleme b. Abdülmelik: Hayatı, Siyasî ve Askerî Faaliyetleri, Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006.
el-Hamavî, Şihabeddin Yakut, Mu’cem el-Buldân, c. IV, Beyrut, 1977.
Heyd, Wilhelm Von, Yakın-Doğu Ticaret Tarihi, çev. Enver Ziya Karal, Ankara, 2000.
el-Himyerî, Ebû Abdullah, er-Ravz el-Mi’tar fî Haber el-Aktâr, yay. İhsan Abbas, Beyrut, 1975.
Hudûdu’l-Âlem, İngilizceden çev., Abdullah Duman-Murat Ağarı, İstanbul, 2008.
İbn Arabşah, Acâib el-Makdûr fî Ahbâr Teymur, Kalküta baskısı, Kalküta, 1817.
İbn Arabşah, Acâibu’l-Makdûr (Bozkırdan Gelen Bela), çev. Ahsen Batur, İstanbul, 2012.
İbn Hacer el-Askalânî, İnbâ el-Gumr bi-Ebnâ el-Umr, yay. Hasan Habeşî, Kahire, 1969.
İbn Haldun, Tarihu İbn Haldun, yay. Halil Şehâde, Beyrut, 1988.
İbn Hurdazbih, el-Mesâlik ve’l-Memâlik, yay., M.J. de Goaje, Leiden, 1889.
İbn Kesîr, İmâdeddin İsmail bin Ömer, el-Bidâye ve’l-Nihâye, tah. Ali Şîrî, Beyrut, 1988.
İbn Kesîr, İmâdeddin İsmail bin Ömer, Büyük İslam Tarihi, çev. Mehmet Keskin, c.9, İstanbul,
1995.
İbn Tagribirdi, Cemâleddin Ebu’l-Mehâsin Yusuf, en-Nucûm ez- Zâhire fî Mulûk Mısr ve’z-
Zâhire, c.I-XII, yay. Dâru’l-Kütübi’l-Mısrıyye, Kahire, 1929-1956.
İbn el-Verdî, Ömer bin Muzaffer, Harîdet el-Acaîb ve Ferîdet el-Garâib, tah. Enver Mahmud
Zenâtî, Kahire, 2008.
el-İdrisî Şerif Ebu’l-Hasan, Nuzhet el-Müştak fî İhtirak el-Âfâk, yay. Âlim el-Kütüb, Beyrut,
1988.
el-Kalkaşandî, Ahmed b. Ali, Subh el-A’şâ fî Sınâat el-İnşâ, yay. Muhammed Abdurrasul İbrahim,
Kahire, 1913–1920.
el-Mağribî, İbn Saîd, Kitâb Bast el-Arz fî el-Tûl ve’l-Arz (Kitâb el-Coğrafya), tah. Khavon Bournit
Khincs, Tatvân, 1958.
el-Makrîzî, Kitâb es-Sulûk li-Ma‘rifet Duvel el-Mulûk, tah. Muhammed Abdülkadir A’tâ, Beyrut,
1997.
Mutçalı, Serdar, Arapça-Türkçe Sözlük, İstanbul, 1995.
en-Nuveyrî, Ahmed bin Abdulvahhab, Nihâyet’ul-Erab fî Fünûn el-Edeb, yay. Dâru’l- Kütüb
ve’l- Vesâik el-Kavmiyye, Kahire, 1992.
el-Ömerî, İbn Fazlullah, Mesâliku’l-Ebsar fî Memâliku’l-Ensâr, yay. el-Mecmu’ el-Sekâfî, Abu
Dabi, 2002.
el-Ömerî, İbn Fazlullah, et-Ta’rif bi’l-Mustalah eş-Şerîf, tah. Muhammed Hüseyin Şemseddin,
Beyrut, 1988.
es-Sehâvî, Şemseddin Ebu’l-Hayr Muhammed b. Abdurrahman, ed-Dav’ el-Lâmi’, yay. Dâru
Mektebetu’l-Hayat, Beyrut, 1992.
Şeşen, Ramazan, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, 1998.
Taberî, Tarih er-Rusûl ve’l-Mulûk, 11 cilt, yay. Dâr el-Terâs, c.VIII, Beyrut, 1967.
Tuncel, Metin, “Çanakkale”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.8, İstanbul, 1993, s. 197-199.
Vaglieri, Laura Veccia, “The Patrıarchal and Umayyad Calıphates”, The Cambridge History of
İslam, c. IA, Cambridge, 2008.
Yücel, Yaşar, Çoban-Oğulları Candar-Oğulları Beylikleri, Ankara, 1980.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com