Buradasınız

Reel ve Finansal Göstergeler Açısından 1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

1929 Economic Depression and 2008 Global Crisis in Terms of Real and Financial Indicators: A Comparative Analysis

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
There have been lots of debates about differences and similarities between 1929 depression that had deep impacts on the world economy; and 2008 global crisis known as the deepest crisis since 1929; in terms of their occurrence reasons and progress trends. One of those similarities is about the crises global dimension. For instance, both of the crises formed in the United States (US) economy first and spread fast and afterwards affected the European and other economies. Other similarity is, both of the crisis started at finance sector firstly and expanded to real sector because of interdependence among countries. Normally effects of both crisis caused huge shrinkages in growth rates and huge increases in unemployment rates. Some of the differences are; nowadays there is much more knowledge and experience compared to past years to overcome economic crises, differences among external trade policies following the crisis and common behaviors of countries etc. This study aims to present the effects of 1929 Depression and 2008 Global Crisis on real and financial sector comparatively
Abstract (Original Language): 
1929 Ekonomik Buhranı ile buhrandan sonra yaşanan en büyük kriz olarak nitelendirilen 2008 Küresel Krizi arasında; gerek çıkış nedenleri, gerekse de gelişimi açısından benzerlikler ve farklılıklar olduğuna dair birçok tartışma yer almıştır. Bu benzerliklerden ilki krizin küresel boyutuyla ilgilidir. Nitekim her iki kriz de önce ABD’de başlayıp ardından Avrupa ve diğer ülkeleri etkisi altına almıştır. Diğer bir benzerlik, anılan krizlerin önce finans sektöründe başlayıp, karşılıklı bağımlılık sonucu oradan reel sektöre sirayet etmiş olmasıdır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, birçok makroekonomik göstergede olduğu gibi, büyüme oranlarında ciddi bir azalma ve işsizlik oranlarında önemli artış yaşanmıştır. Farklılıklardan bazıları ise; bugün dünyanın kriz ve krizle mücadele konusunda geçmişe kıyasla daha fazla tecrübe ve bilgi sahibi olması, kriz sonrası uygulanan dış ticaret politikalarının farklılık arz etmesi ve ülkelerin krize karşı ortak hareket etmesi vb. olarak sıralanabilir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, 1929 Buhranı ve 2008 Küresel Krizi’nin reel sektör ve finans sektörü üzerindeki etkilerini seçilmiş ülke ve göstergeler özelinde karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Acar, M., (2008), “Devletçiliğin İflası, Piyasanın Değil”, Stratejik Boyut Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık, 1(1), 24-32.
Aiginger, K., (2009), A Comparision of the Current Crisis with the Great Depression as regards Theirs Depth and the Policy Responses:
http://www.oecd.org/dataoecd/16/14/43734645.pdf , Erişim Tarihleri: 30.03.2011/30.04.2011.
AB Genel Sekreterliği, (2011), Küresel Krizin AB Üyesi Ülke Ekonomilerine Etkileri ve Gelecek Döneme İlişkin Beklentiler, Küresel Krizin AB Üyesi Ülke Ekonomilerine Etkileri ve Gelecek ..., Erişim Tarihi: 22.01.2012.
Bernanke, B. S., (1995), “The Macroeconomics of the Great Depression: A Comparative Approach”, Journal of Money Credit and Banking Lecture, Vol. 27, No. 1, The Ohio State University Press.
Center for Financial Stability, (2012), http://www.centerforfinancialstability.org/hfs_data.php#country, Erişim Tarihi: 27.02.2012.
Durmuş, M., (2009), Kapitalizmin Krizi-2008 Krizinin Eleştirel Çözümlemesi, Ankara: Tan Kitabevi Yayınları.
Eğilmez, M., (2009), Küresel Finans Krizi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 5. Basım.
Eurostat, (2012), Statistics, Browse/Search Database, Economy and Finance, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do., Erişim Tarihi: 28.12.2012.
Galbraith, K., J., (2009), Büyük Kriz 1929, (Çev. Elif Nihan Akbaş) İstanbul: Pegasus Yayınları.
Galenson. W. ve Zellner. A., (1957), “International Comparison of Unemployment Rates”, The National Bureau of Economic Research, The Measurement and Behavior of Unemployment içinde (ss.439-584), http://www.nber.org/books/univ57-1, Erişim Tarihi: 27.02.2012.
Heaton, H., (2005), Avrupa İktisat Tarihi, (Çev. M. Ali Kılıçbay ve Osman Aydoğmuş), Ankara: Paragraf Yayınları.
Hobsbawn, E., (2008), Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991 Aşırılıklar Çağı, (Çev.Yavuz Alogan), İstanbul: Everest Yayınları.
N. Işık & E. Duman / Reel ve Finansal Göstergeler Açısından 1929 Ekonomik Buhranı ve
2008 Küresel Krizi: Karşılaştırmalı Bir Analiz
260
Kindleberger, P.C., (2009), Cinnet, Panik ve Çöküş, Mali Krizler Tarihi, (Çev. Halil Tunalı), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Oran, T., (2009), “1929 Ekonomik Krizinin İstanbul, İzmir ve Ankara Üzerine Etkileri”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Tarihi Bilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Özel, S., (2008), Global Dengesizliklerin Dengesi, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
Özgöker, Uğur, (2009), “Ekonomik Krizler Ekseninde İktisadi Düşünce Savrulmaları: 1929-2008 Krizlerinden Çıkan Dersler -II-”, http://www.subconturkey.com/2011/Haziran/koseyazisi-Ekonomik-Krizler-Eks..., erişim Tarihi: 10.01.2010.
Parker, R., (2010), An Overview of the Great Depression,
http://eh.net/encyclopedia/article/parker.depression, Erişim Tarihi: 22.02.2012.
Parker, S., (2009), Büyük Çöküş, (Çev. Burcu Çekmece), Ankara: Arkadaş Yayınevi.
Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2008 AD, (Horizontal file, copyright Angus Maddison, University of Groningen),
http://www.ggdc.net/maddison/content.shtml, Erişim tarihi: 17.02.2012.
Tekeli, İ. ve İlkin, S., (2009), Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
Ünal, A. ve Kaya, H., (2009): Küresel Kriz ve Türkiye: http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/090317164507.pdf, Erişim Tarihi: 23.04.2010.
Yılmaz, D. ve Gayğusuz, F., (2009), “2008 Krizinin Yeni Ekonomik Yapı Üzerine Etkileri”,
http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/kalkinma/kalkinma39.pdf, Erişim Tarihi: 22.04.2010.
http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3045000362.html, Erişim Tarihi: 27.02.2012.
http://www.federalreserve.gov/datadownload/, Erişim Tarihi: 28.12.2012.
http://www.scribd.com/doc/28895713/ONU-International-Trade-Statistics-19..., Erişim Tarihi: 22.02.2012.
World Bank Databank, http://databank.worldbank.org/ddp/home.do, Erişim Tarihi: 28.12.2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com