Buradasınız

Örgüt Kültürünün Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Organizational culture is the all values that shared by the whole of the organization. Organizational commitment is employees‟ strength of bond for the organization which they work for. There should be shared values for mentioned about commitment. If those values are adopted by a large number of people and if they are strong, the level of commitment will increase. The main purpose of this study is to determine the impact of organizational culture on commitment and the relationship. This study composed of two main parts. The first part consists of theoretical framework which explains organizational culture and commitment‟s relationship. The second part is devoted to empirical analysis. Survey study was made in this part which held on 189 employees in the province of Ġzmir.
Abstract (Original Language): 
Örgüt kültürü, örgütün tamamı tarafından paylaşılan tüm değerlerdir. Örgütsel bağlılık ise işgörenlerin bulundukları örgütle olan bağın gücünü ifade etmektedir. Bağlılıktan bahsetmek için paylaşılan değerler olması gerekmektedir. Bu değerler ne kadar güçlü ve büyük bir kitle tarafından benimsenirse bağlılığın o düzeyde artacağı düşünülebilinir. Bu çalışmanın temel amacı, örgüt kültürünün örgüt bağlılığı üzerindeki etkisini ve ilişkisini belirlemektir. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık kavramları arasındaki ilişki ele alınmıştır. İkinci bölüm ise araştırma kapsamında yapılan anket çalışması olup, İzmir ili içindeki toplam 189 çalışana uygulanmıştır
17-41

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

ALTUNAY, A. (2001). "Otel işletmelerinde Örgüt Kültürü: Falez Otel'de Örgüt Kültürü Araştırması," Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
BALAY, R. (2000). "Özel ve Resmi Liselerde Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı: Ankara ili Örneği," Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
BALAY, R. (1999). İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Etkenleri Ve Sonuçları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi Cilt: 32 Sayı: 1
BAYRAM, L. (2005). "Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık," Sayıştay Dergisi, Ekim-Aralık, Sayı:59, ss.125-139.
BOYLU, Y. ;PELİT, E. VE GÜÇER,E. (2007). "Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma". Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 44 Sayı:511,ss.55-74
ÇAVUŞ, Ş., GÜRDOĞAN, A. (2008). "Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma," Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi,
Cilt: 1, ss.18-34.
ÇETİN, M.Ö. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
ÇIRPAN, H., KOYUNCU M. (2008). "İşletme Kültürünün Alt Kademe Yöneticileri Üzerindeki Etkisi," Öneri Dergisi, Sayı:9. ss.223-230,
http://www.eflatun.com.tr/makaleler/Isletme Kulturunun Alt Kademe Yoneticileri U zerindeki Etki..pdf, Erişim Tarihi: 06.01.2010.
ÇÖL, G. (2004). "Örgütsel Bağlılık Kavramı ve Benzer Kavramlarla İlişkisi," İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:6, Sayı:2. ss.4-11.
DURĞUN, S. (2006). "Örgüt Kültürü Ve Örgütsel İletişim" Yüzüncü Yıl
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2006. Cilt:II1, Sayı:II, 112-132
ERDEM, F., İŞBAŞI, O.J. (2001). "Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü ve Öğrenci Alt Kültürünün Algılamaları," Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
38
Demir-Öztürk / Örgüt Kültürünün...
Dergisi, Sayı: 1, ss.33-57, http://www.akdeniz.edu.tr/iibf/dergi/Sayi01/Erdem.pdf, Erişim Tarihi: 01.04.2010
ERDEM, R. (2007). "Örgüt Kültürü Tipleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki:
Elazığ İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma," Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, ss.63-79.
ERDİL, O., KİTAPÇI, H. ve TURAN, E. (2010). Örgüt Kültürünün Kalite Algısına Ve İşletme Performansına Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, ss.259-273
EREN, E. (2008). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 11. Baskı Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., İstanbul.
ERENLER, E. (2001). "Örgüt Kültürü ve İş Tatmini ilişkisi," Abant İzzet Baysal
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
GÜÇLÜ, N. (2003). "Örgüt Kültürü," Kırgızistan Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:6, ss.147-159.
GÜNEY, S. (2001). Yönetim ve Organizasyon, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
İŞCAN, Ö.F., TIMUROĞLU, K. (2007). "Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki
Etkisi ve Bir Uygulama," Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, ss.119-135.
KARADAĞ, A. C. (2010). Kültür Metaforu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi
KOÇ, H. (2009). "Örgütsel Bağlılık ve Sadakat İlişkisi," Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.8, Sayı: 28, ss.200-211.
KOÇEL, T. (2003), İşletme Yöneticiliği, Arıkan Yayınevi, İstanbul.
KÖSE, S., TETİK, S., ERCAN, C. (2001). "Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler,"
Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Cilt:7, Say :1, ss.219-242
KUNDI, B.A., SALEH, S.D. (1993). "A Model of Organizational Commitment:
Instrumental and Instrinsic Motivation and Beyond," Canadian Journal of Administrative Sciences, Volume: 10, Number: 2, pp.154-166.
LOK, P. ; WESTWOOD, R. VE CRAWFORD,J. (2005). "Perceptions of Organisational Subculture and their Significance for Organisational Commitment". APPLIED PSYCHOLOGY: AN INTERNATIONAL REVIEW, 2005, 54(4), 490-514
MALINOWSKİ, B. (1990). İnsan ve Kültür, Çeviren: Gümüş, F., V Yayınları, Ankara.
39
Dokuz
Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
Cilt:26, Sayı:1, Yıl:2011, ss.17-41.
MATHEW,J. ve
OGBONNA,E.(2009)
. "Organisational Culture And Commitment: A Study Of An Indian Software Organisation". The International Journal of Human Resource Management, Vol. 20, No. 3, ss. 654-675
MEYER, J.P., ALLEN, N.J. (1991). "A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment," Human Resource Management Review, Volume: 1, Issue: 1, pp.61-89.
MORGAN, G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor, Çeviren: Bulut, G.,
BZD
Yayıncılık
, İstanbul.
MORITA, A. (1987). Made in Japan, Çeviren: Güneri, Y., İlgi yayınları, İstanbul.
MOWDAY, R., STEERS, R., PORTER, L. (1982). Employee-Organisation Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover, Academic Press, Londra.
NEWSTROM, J. W. VE DAVİS, K. (2002) Organizational Behavior :Human Behavior at Work. 11th ed, Irwin/McGraw-Hill.
PETERS, T.J., WATERMAN, R.H. (1987).
Yönetm
e ve Yükselme Sanatı: "Mükemmeli Arayış", Çeviren: Sargut, S., Altın Kitaplar, İstanbul.
RANDALL, D.M. (1987). Commitment and Organization: The organization man revisited. Academy of Management Review. 12. 1: 460-471.
REFİK,İ (1995). "Organizasyon Kültürü Üzerine". Sızınrtı dergisi, Yıl: 17, sayı:199
REILLY, B.
J.
, DIANGELO, J. A. (1990). "Communication: A Cultural System of Meaning and Value," Human Relations, Volume: 43, Issue:2, pp.129-140.
ROBBINS, S. (1993). Organizational Behaviour, Prentice-Hall, New Jersey.
ÖNEN, L. (2008). Örgüt İklimi Üzerinde Kültürün Etkisi. Marmara Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi. İstanbul
ÖZALP, E., KIREL. C. (2000). Örgütsel Davranış, Beşinci Baskı, Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi Ders Kitapları, Yayın No:11, Eskişehir.
ÖZDEVECİOĞLU, M ve AKTAŞ, A (2007). Kariyer Bağlılığı Mesleki Bağlılık Ve Örgütsel Bağlılığınyaşam Tatmini Üzerindeki Etkisi: İş-Aile Çatışmasının Rolü. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 28,ss. 1 -20
ÖZDEVECIOĞLU, M. (1993). "Organizasyon Kültürü," İktisat ve İş Dünyası Dergisi, Sayı:12, s.12.
SCHEIN, E. H.
(1984)
. "Coming To A New Awareness Of Organizational Culture" Sloan Management Review, Cilt:25 ,Sayı:2,ss.3-16
40
Demir-Öztürk / Örgüt Kültürünün.
TERZI, A. (2000). Örgüt Kültürü, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
TEZCAN, M. (1987). Kültür ve Kişilik (Psikolojik Antropoloji), Bilim Yayınları, Ankara.
TOZKOPARAN, G. ve SUSMUŞ, T.(2001), "Üretim Ve Hizmet Sektörüne İlişkin
Karşılaştırmalı
Bi
r Uygulama", Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss.202-223
VAROĞLU, D. (1993). Kamu Sektörü Çalışanlarının İşlerine ve Kuruluşlarına Karşı Tutumları, Bağlılıkları ve Değerleri (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
WARD, E.A., DAVIS, E. (1995). "The Effect of Benefit Satisfaction on Organizational Commitment," Compensation and Benefit Management, Volume:11, Number: 3, pp.35¬40.
ZEYTİNOĞLU, G. (2009),"Örgüt Kültürü,"
http://209.85.229.132/search?q=cache:kmVbXCGTTecJ:home.anadolu.edu.tr/~g... ytinoglu/ppt/kultur.ppt+g%C3%BC%C3%A7l%C3%BC+ve+zat%C4%B1f+k%C3%B Clt%C3%BCr&cd=8&hl=tr&ct=clnk&gl=tr, Erişim Tarihi: 06/01/2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com