Buradasınız

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA BİLGİLERİNİ GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ

THE LEVEL OF CHEMISTRY STUDENT TEACHERS OF RELATING THEIR CHEMISTRY KNOWLEDGE TO EVENTS IN DAILY LIFE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The most important indicator of meaningful learning in chemistry education is the ability of the students use the chemistry knowledge they have learned in order to explain the chemical phenomena they have frequently encountered in their daily lives. For this to happen, the students must be a good science literate. In the present study, it was tried to determine what extent the chemistry teacher candidates related their chemistry knowledge to the events of daily life. The study used the developmental research method. 109 student teachers (51 male and 50 female) from Department of Secondary Science and Mathematics Education Chemistry Teaching Program at the Karadeniz Technical University Faculty of Fatih Education participated in the study. In this study, a test including 15 open-ended questions was used to collect data and all the questions were developed by the researchers. The results from the study indicated that the chemistry student teachers participating in the present study had difficulty in linking their chemical knowledge to the daily life phenomena.
Abstract (Original Language): 
Kimya eğitiminde anlamlı öğrenmenin en önemli göstergesi, öğrencilerin öğrendikleri kimya kavramlarını günlük yaşantılarında sıklıkla karşılaştıkları olayları açıklamada kullanabilme düzeyleridir. Bunun gerçekleşebilmesi için öğrencilerin iyi birer fen okuryazarı olmaları gerekmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada, kimya öğretmen adaylarının kimya bilgilerini günlük hayattaki olaylarla ne oranda ilişkilendirebildikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada gelişimci araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem çerçevesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği programında öğrenim gören 51 erkek, 58 bayan olmak üzere toplam 109 öğretmen adayı çalışmaya katılmıştır. Çalışmada veri toplamak için günlük olaylarla ilişkili 15 açık uçlu sorudan oluşan bir test kullanılmıştır. Testteki sorular araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. Çalışma sonucunda kimya öğretmen adaylarının kimya bilgilerini günlük hayatta ki olaylarla ilişkilendirmede zorlandıkları tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Abraham, M.R., Grzybowski, E. B., Renner, J.W., & Marek, E. A. (1992). Understanding and misunderstanding of
eight graders of five chemistry concepts found in textbook. Journal of Research in ScienceTeaching, 29(2), 105-
120.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs, Haziran, Temmuz 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199
170
Abraham, M.R., Williamson, V.M., & Westbrook, S.L. (1994). A Cross-age study of the understanding of five
concepts. Journal of Research in ScienceTeaching, 31(2),147-165.
Ayas, A., Çepni, S., & Akdeniz, A.R. (1993). Development of the Turkish secondary science curriculum. Science
Education, 77(4), 433-440.
Ayas, A. ve Özmen, H. (1998). Asit-Baz kavramlarının güncel olaylarla bütünleştirilme seviyesi. III. Fen Bilimleri
Eğitimi Sempozyumu, Trabzon: s 153.
Ayas, A., Karamustafaoğlu, O., Sevim, S. & Karamustafaoğlu, S. (2001). Fen bilgisi öğrencilerinin bilgilerini
günlük yaşamla ilişkilendirebilme seviyeleri. Yeni Bin Yılın Basında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe
Üniversitesi, İstanbul.
Ayas. A. ve Özmen. H. (2002). Lise kimya öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısı kavramını anlama seviyelerine
ilişkin bir çalışma. Boğaziçi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19(2), 45-60.
Ay., S. ve Kahveci., A. (2009). Kimya öğretmen adaylarının gündelik yaşam olaylarının kimyasal temelini
açıklama düzeyi. Milli Eğitim Dergisi, Güz, 184, 269-289.
Balkan-Kıyıcı., F. ve Aydoğdu., M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının günlük yaşamları ile bilimsel bilgilerini
ilişkilendirebilme düzeylerinin belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 43-61.
Cajas, F. (1999). Public understanding of science: Using technology to enhance school science in everyday life.
International Journal of ScienceEducation, 21(7), 765-773.
Çepni, S.(2005). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Üç Yol Kültür Merkezi.
Enginar, İ., Saka, A., & Sesli, E. (2002). Lise 2 öğrencilerinin biyoloji derslerinde kazandıkları bilgileri güncel
olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Ankara.
Fortus, D., Krajcik, J., Charles, D., Marx, R. W., & Mamlok-Naaman, R. (2005). Design based science and realworld
problem-solving. International Journal of Science Education, 27(7), 855-879.
Gürses, A., Akrabaoğlu, F., Açıkyıldız, M., Bayrak, R., Yalçın, M., Doğar, Ç. (2004). Orta öğretimde bazı kimya
kavramlarının günlük hayatla ilişkilendirilebilme düzeylerinin Belirlenmesi. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler
Cilt IV, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2173-2197.
Mayoh, K. ve Knutton, S.(1997). Using out of school experiece in science lesson: Reality or rhetoric?.
International Journal of ScienceEducation, 19(7), 849-867.
Özmen, H. (2003). Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili bilgilerini günlük olaylarla
ilişkilendirebilme düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11 (2), 317-324.
Pınarbaşı, T., Doymuş, K., Canpolat, N., &Bayrakçeken, S. (1999). Üniversite kimya bölümü öğrencilerinin
bilgilerini günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyleri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon.
Şenocak, E. ve Sözbilir, M. (2005). Öğrencilerin kimyanın günlük yaşamadaki uygulamalarına yönelik bilgi
düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Çukurova Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 94-103.
Taşdemir, A. ve Demirbaş, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki
kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7(1), 124-148.
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
Journal of Research in Education and Teaching
Mayıs, Haziran, Temmuz 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199
171
Yiğit, N., Devecioğlu, Y., & Ayvacı, H.Ş. (2002). İlköğretim fen bilgisi öğrencilerinin günlük yaşamdaki olgu ve
olaylarla ilişkilendirme düzeyleri. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Ankara.
Yüzbaşıoğlu, A., & Atav, E. (2004). Öğrencilerin günlük yaşamla ilgili biyoloji konularını öğrenme düzeylerinin
belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 27, 276 -285.
Whitelegg, E.,& Parry, M. (1999). Real life contexts for learning physics: meanings, Issues and practice. Phys.
Education 34(2), 68-72.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com