Buradasınız

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE TÜRKİYE'DE MÜZİĞİN DÖNÜŞÜMÜ

The Transformation Of Music In Early Republican Period In Turkey

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study the effects of Cembalist cultural policies on Turkish music in early republican period is examined. In this paper, the subject is analyzed from the last period of the Ottoman Empire (late 19th). It can be claimed that, with the "new" cultural policies followed in the republican era, Turkish music experienced a transformation and this transformation, which can be labelled as "the music revolution," led to both an aim at the eradication of the Ottoman effect and the in¬vention of western-style Turkish music. In this period there was an effort to create a new music which was collated of folk and western types. At the same time Turkish classical music was banned. However it can be said that this top-down music reform was not accepted by the people. This music which was tried to be put off in early republican period is still alive for the people.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, erken cumhuriyet döneminde, Kemalist kültür politikalarının Türk müziğine etkileri incelenmektedir. Çalışmada konu, Osmanlı Devleti'nin son döneminden (19. yy sonu) itibaren incelenmiştir. Analiz sonunda, erken cumhuriyet döneminde izlenen "yeni" kültür politikalarıyla Türk müziğinde bir dönüşümün yaşandığı; müzik inkılâbı olarak adlandırılabile¬cek bu dönüşümle, hem Osmanlı etkilerinin yok edilmesinin hem de batılı tarzda bir Türk müzi¬ğinin icadının hedeflendiği iddia edilebilir. Bu dönemde halk müziği ve batı müziği harmanlanarak yeni bir müzik oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu sırada klasik Türk müziği yasak¬lanmıştır. Ancak tepeden inmeci şekilde gerçekleştirilen bu müzik reformunun, halk tarafından kabul görmediği söylenebilir. Erken cumhuriyet döneminde ötelenmeye çalışılan bu müzik, halk nezdinde hâlâ ayaktadır.

REFERENCES

References: 

Akkol, M. L. (2008). Türkiye'de Modernleşme Sürecinde Müzik. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Aksoy, B. (1988). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Musıki ve Batılılaşma. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 6, 1212¬1236.
Aksoy, B. (2006). Osmanlı Musıkisinin Popüler Kültür Çevresinden Çıkışı. 20. Yıl Pan'a Armağan, 11-23.
Aksoy, B. (2008a). Osmanlı Musikisinin Gerçek Tarihi Yeni Yüzyılda Yazılacak. 40İkindi, Erişim: 20.07.2010, http://www.40ikindi.com/muzik/oku.ph p?id=3203.
Aksoy, B. (2008b). Geçmişin Musıki Mirasına Bakışlar. İstanbul: Pan Yayıncılık.
Arslan, F. (2009). Türk Mûsîkîsi Siyasetinde Necip Asım. Doğu Araştırmaları, 3, 35¬58.
Aydın, Y. (2006). Ahmet Adnan Saygun. 20. Yıl Pan'a Armağan, 42-51.
Balkılıç, Ö. (2009). Cumhuriyet, Halk ve
Müzik: Türkiye'de Müzik Reformu 1922-1952. Ankara: Tan Yayınevi.
Behar, C. (1988). Ziya Gökalp ve Türk
Musıkisi. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 6, 1225-1227.
Belge, M. (2007). Atatürk Devrimleri
İdeolojisinin Türk Müzik Kültürüne Doğrudan ve Dolaylı Etkileri. E. Tombul (Haz.). Atatürk Devrimleri İdeolojisinin Türk Müzik Kültürüne Doğrudan ve Dolaylı Etkileri Açık Oturum: 08.11.1978 (s.12-19, 94-108). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.
Berker, E. (2007). Atatürk Devrimleri İdeolojisinin Türk Müzik Kültürüne Doğrudan ve Dolaylı Etkileri. E. Tombul (Haz.). Atatürk Devrimleri İdeolojisinin Türk Müzik Kültürüne Doğrudan ve Dolaylı Etk ileri Açık Oturum: 08.11.1978 (s.25-35, 76-93). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.
Çelik,
N
. B. (2007). Kemalizm: Hegemonik Bir
Söylem.
Moder
n Türkiye'de Siyasi Düşünce C. 2: Kemalizm, 75-91.
Çetinkaya, Y. (1999). Müzik Yazıları. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Gökalp, Z. (2003). Türkçülüğün Esasları. İstanbul: Bordo Siyah Klasik Yayınlar.
Koçak,
O.
(2007). 1920'lerden 1970'lere
Kültür Politikaları. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce C. 2: Kemalizm, 370¬411.
Köker, L. (1990). Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İstanbul: İletişim Yayınları.
Oransay, G. (1988). Cumhuriyetin İlk Elli Yılında Geleneksel Sanat Musikimiz. Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, 6, 1496-1509. Öztürk, O. M. (2006). Benzerlikler ve
Farklılıklar: Bütünleşik Bir "Geleneksel Anadolu Müziği" Yaklaşımına Doğru. 20. Yıl Pan'a Armağan, 151-188.
Paçacı, G. (Nisan 2002). Osmanlı'nın musiki taliminden Cumhuriyet'in müzik terbiyesine. Toplumsal Tarih, 100, 10¬19.
Popescu-Judetz, E. (2006). The Semantics of "Old" and "New" in Turkish Musical Thought. 20. Yıl Pan'a Armağan, 189¬204.
Talu, R. H. (2006). Yenikapı'dan Eski Sesler. 20. Yıl Pan'a Armağan, 231-238.
Tanrıkorur, C. (2001). Biraz da Müzik. İstanbul: Zaman Kitap.
Tanrıkorur, C. (2007). Atatürk Devrimleri İdeolojisinin Türk Müzik Kültürüne Doğrudan ve Dolaylı Etkileri. E. Tombul (Haz.). Atatürk Devrimleri İdeolojisinin Türk Müzik Kültürüne Doğrudan ve Dolaylı Etkileri Açık Oturum: 08.11.1978 (s.35-48, 110-119). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.
Tura, Y. (1988). Cumhuriyet Döneminde Türk Musikisi. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 6, 1510-1516.
Türkdoğan, O. (1999). Kemalist Sistem: Kültürel Boyutları, İstanbul: Alfa Kitabevi.
Sun, M. (2007). Atatürk Devrimleri
İdeolojisinin Türk Müzik Kültürüne Doğrudan ve Dolaylı Etkileri. E. Tombul (Haz.). Atatürk Devrimleri İdeolojisinin Türk Müzik Kültürüne Doğrudan ve Dolaylı Etkileri Açık Oturum:
08.11.1978 (s.54-70, 119-133).
İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Matbaası.
Yeğen, M. (2007). Kemalizm ve Hegemonya. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce C. 2: Kemalizm, 56-74.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com