Buradasınız

THE FUNCTIONS OF STATE IN DETERMINING ECONOMIC POLICIES IN ISLAMIC TRADITION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study we aim to analyze ‘the functions of state in determining economic policies in Islamic tradition’ To achieve this aim, firstly the role and basic functions of state in Islamic tradition will be examined, then the need for government in modern economies will be discussed. In this frame, the main functions of the state are to maintain justice and prevent unfairness, protect the security of individual’s life and property as well as to protect the law and order, and provide business ethics, put the market mechanism into practice, regulate economic life and put some rules in that sense, drive and manage public goods, execute public services, maintain social security, and force people to do some work when necessary.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada ‘İslam geleneğinde iktisat politikalarının belirlenmesinde devletin işlevleri’nin analiz edilmesini amaçlıyoruz. Bu amaca ulaşmak için önce İslam geleneğinde devletin temel rolü ve işlevleri incelenecek, ardından modern ekonomilerde hükümete olan ihtiyaç tartışılacaktır. Bu çerçevede, devletin temel işlevleri şunlardır: Adaleti sağlamak ve haksızlığa mani olmak, kanun ve nizamı korumak, fertlerin can ve mal emniyetini korumak, iş ahlakını sağlamak, piyasa mekanizmasını bütün fertlerin menfaatine yönelik çalıştırmak, iktisadi hayatı düzenlemek ve kurallar koymak, kamu mallarının sevk ve idaresini yapmak, kamu hizmetlerini yürütmek, sosyal güvenliği sağlamak ve gerektiğinde fertleri belli işlerin yapılmasına zorlamak.

REFERENCES

References: 

ABU YUSUF, Kadi; (1973), Kitabu’l Haraç, Trans. By: A. Özek, Istanbul
University, Economics Faculty Institute of Public Finance Publishing,
İstanbul, 349 p.
ABU-SAUD, Mahmoud; (1989), “Toward Islamic Economics”, in. Toward
Islamization of Disciplines, The International Institute of Islamic
Thought, Virginia, ABD, pp. 265-70.
AKGÜNDÜZ, Ahmed and Öztürk, Said; (1999), Bilinmeyen Osmanlı,
Ottoman Research Foundation Publishing, İstanbul, 527 p.
ALI, A.Yusuf; (1991). The Meaning of The Holy Qur’an, American Trust
Publishing, Maryland, USA, 1758 p.
AL-KARDAWI, Yusuf; (1975), Fakirlik Problemi Karşısında İslam, Trans.
by: A. Öztürk, Nur Publishing, Ankara, 199 p.
AL-MAWARDI, A. Hasan; (1978), Edeb-i Dünya ve Din, Trans. by: S. Kip
and A. Sönmez, Bahar Publishing, İstanbul, 550 p.
AL-MUBARAK, Muhammad; (1978), İslamda İktisat Nizamı, Trans. by: H.
Cemal, Çığır Publishing, İstanbul, 224 p.
ASAD, Muhammad; (1999), Kur’an Mesajı, Vol. 3, İşaret Publishing, Yeni
Şafak, İstanbul, 1375 p.
ASAD, Muhammad; (1985), The Principles of State and Government in Islam,
Redwood Burn Limited, Trowbridge, Wiltshire, Great Britain, 107 p..
CHAPRA, M. Omar; (1977), İslamda İktisadi Nizam, Trans. by: H. Yavuz,
Sebil Publishing, İstanbul, 119 p.
CUNBUR, Müjgan; (1999), “Geçmişte İhtisab ve Standardizasyon”, Standard,
N. 454, pp. 29-32.
DAVUDOĞLU, Ahmed; (1980), Sahih-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Vol. 11,
Sönmez Publishing, İstanbul, 671 p.
DEMİR, Ömer; (2003), Küresel Rekabette Etkin Devlet, Nobel Yayın
Publishing, Ankara, 184 p.
ERDEM, Ekrem; (2009), Ahilik: Ahlakla Kalitenin Buluştuğu Bir Esnaf
Teşkilatlanma Modeli, Detay Publishing, Ankara, 103 p.
ERDEM, Ekrem; (2009), “The Functions of State in Determining Economic
Policies in Islamic Tradition: What is the Position of Market?”
presented in The Fifth International Conference of Global
Academy of Business and Economic Research on the theme of
“Corporate Strategies and Government Policies: 21st Century
Challenges of Global Business & Economic Issues, Kuala Lumpur,
Malaysia, December 28-30, 2009.ERSOY, M. Akif; (1977), Safahat, Inkılap ve Aka Publishing, İstanbul, 599 p.
HASAN, Ahmad; (1993), “Principles of Islamic Jurisprudence”, Vol. 1, Islamic
Research Institute, International Islamic University, Islamabad, Pakistan,
411 p.
ISLAHI, A. Azim; (1988), Economic Concepts of Ibn Taimiyah, The Islamic
Foundation, Leicester, England, 286 p.
KALLEK, Cengiz; (1997), Asrı Saadette Yönetim-Piyasa İlişkisi, İz
Publishing, İstanbul, 332 p.
KHALDUN, Ibn; (1986), Mukaddime, Vol. 2, Ministry of National Education
Publishing, İstanbul, 666 p.
KHAN, Mohsin. S. and Abbas, Mikrakhor; (1992), “Islam and the Economic
System”, Review of Islamic Economics, 2(1), pp. 1-29.
KOZAK, I. Erol; (1999). İnsan-Toplum-İktisat, Değişim Publishing,
Adapazari, 379 p.
MANNAN, M. Abdul; (1989), The Frontiers of Islamic Economics: Some
Philosophical Underpinnings, in. Toward Islamization of
Disciplines, The International Institute of Islamic Thought, Virginia,
ABD, pp. 295-311.
RA’ANA, I. Mahmud; (1987), Economic System Under Umar the Great, Sh.
Muhammad Ashraf, Lahor, Pakistan, 152 p.
SHIBLI, Mevlana; (1974). Asr-ı Saadet, Vol. 5, Trans. by: Ö.R. Doğrul, Eser
Publishing, İstanbul, 527 p.
SOLAK, Fahri; (1996), Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Fonksiyonları ve Bugünkü
Kurumlar, Çerçeve, N. 18, pp. 88-101.
TAYMIYYAH, Ibn; (2001), Bir İslam Kurumu Olarak Hisbe, Trans. by: V.
Akyüz, Insan Publishing, Istanbul, 132 p.
YAYLA, Atilla; (1977), “Prospects for Democracy and Market Economy in
Turkey”, Paper presented in The Middle East Young Leadership
Conference organized by F. Naumann Foundation, 20-23 October
1997, Brussel, Belgium.
YUSUF, S. Muhammed; (1977), Economic Justice in Islam, Sh. Muhammad
Ashraf, Lahor, Pakistan, 116 p.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com