Buradasınız

KLASİK ARMONİ EĞİTİMİNDE KULLANILAN BİRİNCİ ÇEVRİM ( 6’LI ) AKORLARDA SES KATLAMASI

SOUND DOUBLING IN THE FIRST CONVERSION (6)CHORDS USED IN CLASSICAL HARMONY EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, a research has been done about which sound should be doubled in “first conversion 6 chords which take place in 21 source books that are used at the Harmony Education courses at higher education institutions like Faculty of Education Department of Fine Arts Education Program of Music Teaching, Faculty of Fine Arts Department of Music and Music related departments at State Conservatoires. It consists of the years between 1600 and 1900 and it is described as “Classical Harmony” today. Hence the Harmony Education books written by national and international theorists and writers have been examined and we have tried to investigate which sound is doubled at each degree of first conversion 6 chords of all major and minor scales. It has been found out that although many theorists and composers double the same sound at the same degree, there also are some theorists and composers who double different sounds of 6 chords at the different locations of the same degrees and who state that different chord sounds should be doubled at different degrees according to the location of the chord.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, 1600 - 1900 yılları arasındaki dönemi kapsayan ve bugün “Klasik Armoni” olarak tanımlanan, ülkemizdeki yüksek öğretim kurumlarından Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programları, Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümleri ile Devlet Konservatuarları’nın Müzik ile ilgili bölümlerinde Armoni Eğitimi derslerinde kullanılan 21 kaynak kitapta yer alan “birinci çevrim 6’lı” akorlarında, hangi sesin katlanması gerektiğine ilişkin bir araştırma yapılmıştır. Bu amaçla yerli ve yabancı kuramcı ve yazarlar tarafından hazırlanan Armoni Eğitimi kitapları incelenerek, majör ve minör tüm dizilerin her bir derecesinin birinci çevrim 6’lı akorlarında hangi sesin katlandığı araştırılmaya çalışılmıştır. Birçok kuramcı ve bestecinin aynı derecede aynı sesi katlamasına karşın, aynı derecelerin farklı konumlarında 6’lı akorların değişik seslerini katlayan, farklı derecelerde akorun konumuna göre farklı akor seslerinin katlanması gerektiğini belirten kuramcı ve bestecilerin de olduğu, çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Bağırov, N. (1989). Armoni Dersleri. Azerbaycan MEB, Bakü.
Bakihanova, Z. (2003). Armoni. Yorum Matbaası, Ankara.
Benjamin, T. , Haruit M. , Nilson R. (1986). Tecniques And Materials of Tonal
Music, Haughton Company, Boston.
Cangal, N. (1999). Armoni. Arkadaş Yayınevi, Ankara.
Challon, H. (t.siz). Busses et’ Chants Donnes. Alponso Leduc, Paris.
Çakır, S. (2005). Müzik öğretmenliği programı armoni eğitiminde başlangıç kaynaklarının
analizi ve değerlendirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas.
Dandelot, G. (1934). Cahiers de Textes Pour L’analyse Harmonique, Henry
Lemonie&C, Paris.
Dubois, T. (1921). Traite D’ Harmonie Arique et Pratique, Paris.
Egemen, H. (2003), Armonide Çözümleme ve Uygulaması, Özgür Yayınevi, İstanbul.
Feridunoğlu, L. (1980). Armoni. Afa Matbaacılık, İstanbul.
Hindemith, P. (1943). Aufgaben Für Harmonieschülen. New York.
İlerici, K. (1974). İş Halinde Armoni. Meb Yayınları, İstanbul.
Korsakof, N., R. (1996). Kuramsal ve Uygulamalı Armoni, Çev: Ataman, A., İzmir:
Levent Müzik Evi.
Maler, W. (1957). Beitraq Zur Durmoltonalen Harmonielehre, Leipzıg.
Motte, D. (1976). Harmonie Lehre. Barengreiter-Verloy, Kassel.
Özdemir, M. (2001). Armoni. Kanyılmaz Matbaacılık, İzmir.
Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 12-1 Yıl: 2010
249
Piston, W., Devoto, M. (1987). Harmony. Victor alenez ltd., London.
Riemann, B. (1979). Musiclaxion Band 1, Mainz: F.A. Brokhaus.
Sevgi, A. (1996). Tonal Armoni Çözümlerinde Kullanılan Şifreleme Yöntemleri.
Filarmoni Dergisi, Ankara.
Tissoni, T. (1999). Methodo Elementare dı Armonia, Ricordi Yayınları, Ristonpa.
Tschaikowsky, P. I. (1976). Guide to The Practical Study of Harmony, Bonn.
Tutu, T. (1986). Çözümlemeli Armoni, Mey Müzik Evi, İzmir.
Uçan A. (1995). İnsan ve Müzik. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.
Wedge, G.A. (1930). Applied Harmony. G Schirmen İnc., New York.
Zuckmayer, E., Cangal, N., Atalay, A. (1976). Müzik Teorisi. Yaygın Yüksek Öğretim
Kurumu, Ankara.
* * * *

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com