Buradasınız

MUALLİM KÂZIM UZ’UN “MÛSIKÎ NAZARİYÂTI” ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ

Examinatıon of “Mûsıkî Nazariyâtı” by Muallim Kâzım Uz

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this paper, “Theory of Musics” which was written by Muallim Kâzım Uz in 1923, was examined. In this book, topics are researched from the view of theory of Western and Turkish musics. The book was written in Ottoman Turkish. In our research, topics will have been translated into Turkish. When the book, had been written in the crossing period to Republic, was examined, it is understood that Western culture has deep impact on Anatolia He also took some courses from Zekai Dede who has great composer of Classical Turkish Music. The book “Theory of Musics” shows that Muallim Kâzım is also expert of Musicology. Since the book has a great importance to understand that period and concept of musics, to analyse this book is essential. We also can state that theorich approuchs of book still remains important. It is also thought that the book can be an important source for whom researchs on musics theory and students who study in this field.
Abstract (Original Language): 
Bu makalede 1923 yılında Muallim Kâzım Uz tarafından kaleme alınmış olan Mûsikî Nazariyâtı adlı eseri incelenmiştir. Mûsikî Nazariyâtı adlı eserde konular zaman zaman Türk müziği ve Batı müziği nazariyâtı açısından değerlendirilmiştir. Eser Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Çalışmamızla eserdeki konular incelenerek Türkçe ifade edilmiştir. Cumhuriyet Dönemine geçiş sürecinde yazılmış olan eser incelendiğinde, Batı kültürünün Anadolu coğrafyası üzerinde çok belirgin bir etki icra etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Klâsik Türk Muziği’nin son büyük bestekârı olan Zekai Dede’den aldığı derslerle Türk müzik nazariyâtına hâkim olan Muallim Kâzım’ın Mûsikî Nazariyâtı adlı eserinde verdiği bilgilerden onun Batı müziği nazariyâtına da hâkim bir müzikolog olduğu görülmektedir. Eserin incelenmesi yazıldığı dönemdeki müzik anlayışı hakkında bilgi edinilmesi bakımından önem arz etmektedir. Eserdeki nazarî bilgilerin günümüzde de geçerliliğini ve önemini koruduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgilerin müzik araştırması yapanlara ve bu alanda öğrenim görenlere kaynaklık edebilecek özellikte olduğunu düşünüyoruz.

REFERENCES

References: 

Akdoğan, Bayram, Türk Din Mûsikîsi Dersleri, Bilge Ajans, Ankara, 2010.
Cangal, Nurhan, Armoni, Arkadaş yayınevi, Ankara, 1999.
……………, Müzik Formları, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2004.
Hacıev, Paraşkev, Temel Müzik Teorisi, Çeviri: Ahter Destan, Pan Yayıncılık, İstanbul. 2007.
İhsanoğlu, Ekmeleddin, Osmanlı Mûsikî Literatürü Tarihi, Hazırlayanlar: Ekmeleddin
İhsanoğlu, Ramazan Şeşen, Gülcan Gündüz, M. Serdar Bekar, İstanbul, 2003.
Kolukırık, Kubilay, Abdülkâdir Merâğî ve Şerhu‟l-Edvâr adlı eserinin XIV. Yüzyıl Türk Mûsikîsi N azariyâtındaki Yeri, Ankara Üniverstesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009.
……………,“İbni Sinâ’nın Mûsikînin Temel Konularına Yaklaşımı ve Onun Mûsikî Anlayışında Fârâbî’nin Etkisi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyât Fak. Dergisi, XIII/2 – 2009.
Özalp M. Nazmi, Türk Mûsikîsi Tarihi, Milli Eğitim Yayınları, c. 2, İstanbul, 2000.
Özgür, Ülkü- Aydoğan, Salih, Müziksel İşitme Okuma, Sözkesen Matbaası, Ankara, 1999.
Özkan, İsmail Hakkı, Türk Mûsıkîsi Nazariyâtı ve Usûlleri, Ötüken Neşriyât, İstanbul, 2003. Sadak, Muhittin, Mûsikî Nazariyâtı, Akşam Matbaası, Sühûlet Kütüphanesi, İstanbul (Eserin matbu’ nüshası İSAM Kütüphanesi 099796 numarada kayıtlıdır). Sağer, Turan, Temel Müzik Teorisi, Bemol Müzik Yayınları, 2004. Say, Ahmet, Müzik Ansiklopedisi, Odak Ofset, Ankara, 1992, c. IV. ……………, Müzik Tarihi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara, 2000. Süreyya, Musa, Mûsikî Kitabı, Millî Matbaa, İstanbul, 1927. Uz, Kâzım, Mûsikî Istılâhâtı, Küğ Yayınları, Ankara, 1964. Yavuzoğlu, Nail, Uygulamalı Müzik Teorisi I, İnkılâp Kitabevi, 2010. Yener, Serhat, Meslekî Müzik Eğitiminde Müzik Teorisi Eğitimi, Pegem Akademi, Ankara, 2010.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com