Buradasınız

BANT PENCERELİ VE TAM DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN YANAL MONOTONİK YÜKLEME ETKİSİ ALTINDA LİNEER ELASTİK HESABI

LINEAR ELASTIC CALCULATION OF STEEL FRAMES WITH BAND WINDOWS AND FULL INFILL WALLS UNDER LATERAL MONOTONIC LOADING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, infill walls, which are commonly used nowadays, were examined using linear elastic method to investigate the positive and negative effects on steel frame systems under lateral loads. The most common models in structural applications were reviewed, and structural steel and gas concrete were selected for the load resisting frame system and the infill material respectively. The purpose of this study is to show that infill walls have advantages and disadvantages not only under the collapse load, but also under service loading. An equivalent diagonal compression bar model was used for the elastic analysis of infill walls in two-story, two-bay planar frames under lateral loads; and a total number of seven models were analyzed for the combinations of steel frames with, without, and partial infill walls. The strength calculations of the equivalent diagonal compression bar were based on the mechanical and geometric properties of the gas concrete. Effects of symmetrically and asymmetrically placed infill walls on the lateral displacement, rigidity, and natural vibration period of the frame were investigated as well as short column and soft story behaviors. The structures were modeled and analyzed using the SAP2000 structural analysis program.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, günümüzde çok yaygın kullanım alanına sahip, dolgu duvarların yanal yükler altında, çelik çerçeve sistem üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri lineer elastik yöntem ile araştırılmıştır. Yapısal uygulamalarda sıkça görülen modellere dikkat çekilip, çerçeve taşıyıcı elemanları çelik, dolgu malzemesi de gazbeton olarak seçilmiştir. Amaç, dolgu duvarların sadece sistemin göçme yükünde değil, normal işletme yüklerinde de olumlu ve olumsuz katkılar sağladığını göstermektir. İki katlı ve iki açıklıklı düzlem çerçevelerde, yatay yükler altında dolgu duvarlar için eşdeğer basınç çubuğu modeli kullanılmış, çelik çerçevelerin dolgu duvarlı, dolgu duvarsız ve bant pencereli kombinasyonları olmak üzere toplam 7 adet modelin elastik analizi yapılmıştır. Eşdeğer diyagonal basınç çubuğunun dayanım hesapları, gaz betonun mekanik ve geometrik özelliklerine bağlı olarak yapılmıştır. Yapılan kabuller doğrultusunda çerçevede simetrik ve asimetrik yerleştirilen dolgu duvarların, çerçevenin yatay yer değiştirmesine, rijitliğine ve doğal titreşim periyoduna etkileri ile kısa kolon ve yumuşak kat oluşumundaki davranışları incelenmiştir. Analiz ve modellerin yapılmasında SAP2000 strüktürel analiz programı kullanılmıştır.

REFERENCES

References: 

1. SAP2000 “Structural Analysis Program,
Nonlinear Version 9.0.9”, Computers and Structure, Inc.Berkeley, California , 2000
2. Autocad 2008 , Autodesk , Inc. USA, 2007
3. AKG Gazbeton, “Ürün özellikleri: Teknik özellikler”,http://www.akg.gazbeton.com/default.asp?mid=250&L=TR
4. Yardımcı N., "Çelik Yapıların Tasarımı ve Tasarım Yöntemlari", T.M.H., sayı:435 ,Türkiye Müh. Haberleri,İstanbul , (2005)
5. TS 648 , "Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları" , Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, (1980)
6. Kaltakçı M.Y.,Köken A.,Kamanlı M.,Arslan H.M., "Çok Katlı ve Çok Açıklıklı dolgu duvarlı çelik çerçevelerin tersinir-tekrarlanır yatay yükler altındaki lineer olmayan hesabı", 2. Ulusal Çelik Yapılar Sempozyumu , Eskişehir , 2007
7. FEMA 356, “Presentandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings”, Federal Emergency Management Agency, Washington D.C., 2000
8. Mainstone R.J., "On the Stiffness and Strength of Infilled Frames" Proc.Int.Civil Eng., 57-90, 1971
9. Alakoç A., Gazbeton blokların ve Duvarların Yapısal DavranıĢının Deneysel Olarak incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1999
10. Doğangün A., "Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı" , Birsen Yayınevi , İstanbul , (2009)
11. Çakıroğlu A.,Özer E., “Malzeme ve Geometri Değişimi Bakımından Lineer Olmayan Sistemler”, ĠTÜ Yayınları, 1168:14-15, İstanbul,1980

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com