Buradasınız

La traduction chez les Turcs Anciens et sous la dynastie Abbasside

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this paper, which is an original study in its field, the main features of our 2000 years of translation history have been attempted to be introduced. The main scope of study in this paper include the Pre-Islamic period, the Period of assimilation of Islamic culture and the Period of Anatolian Turkish Principalities (Beyliks) as these are the hardest and the most complicated periods; while only the fundamental properties of the Ottoman and Republican periods are presented. In the first part of the study, the period from the Ancient Turks to the pre-Anatolians is studied while in the second part the Anatolian period is studied. In the first part, a large space is allotted to the first large-scale translation activity of history to have been carried out in the Abbasid period from Turkish into Arabic.
Abstract (Original Language): 
Sahasında ilk olan bu araştırmada, iki bin yıllık tercüme tarihimizin ana hatları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Asıl karışık ve zor dönemler İslâm öncesi, İslâm kültürünü özümseme ve Anadolu Türk Beylikleri dönemleri olduğu için bu dönemlere ağırlık verilip Os¬manlı ve Cumhuriyet dönemlerinin sadece belli başlı vasıfları belirtilmekle yetinilmiştir. İncelemenin ilk kısmında en eski Türklerden Anadolu öncesine kadar olan dönem, ikinci kısmında ise Anadolu dönemi ele alınmaktadır. Bu ilk kısımda Abbasî devrinde Arapçaya yapılan tarihin ilk büyük sistemli tercüme faaliyetine de geniş yer verilmiştir.
203-223

REFERENCES

References: 

Banarlı, Nihat Sami. Resimli Türk Edebiyâtı Târihi, İstanbul: Millî Eğ. Bak. Yl., 2001, c. I
Borovkov, A. K. Orta Asya'da Bulunmuş Kur'an Tefsirinin Söz Varlığı (XII.-XIII. Yüzyıllar), (Çev. H. İ. Usta ve E. Amanoğlu), Ankara: T. Dil K. Yl., No 811,
2002
Demirci, Mustafa. Beytü'l-hikme, İstanbul: İnsan Yl., 1996
Diyarbekirli, Nejat. "İslâmiyetten Önce Türk Sanatı". Mehmet ÖNDER (Yay.Koord.). Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Ankara: T. İş B. Yl., 1993
Golden, Peter B. Türk Halklarının Tarihine Giriş, (Çev. Osman Karatay), An¬kara: Karam Yl., 2002
221
La Traduction Chez Les Turcs Anciens Et Sous La Dynastie Abbasside
Esin, Emel. İslâmiyetten Önceki Türk Kültür Târîhi ve İslâma Giriş, İstanbul: Edebiyat Fak. Matb., 1978
Hmidullah, Muhammed. Kur'ân-ı Kerîm Tarihi, (çev. Salih Tuğ), İstanbul: Marmara Uni. İlâhiyat Fak. Vakfı Yl., 2000
Hamilton,
Jame
s Russell. Dunhuang Mağarası'nda Bulunmuş Buddhacılığa İlişkin Uygurca El Yazması İyi ve Kötü Prens Öyküsü, (Çev. Vedat Köken), An¬kara: T. Dil K. Yl., No 682, 1998
Hunke, Sigrid. Le Soleil dAllah brille sur lOccident. Notre heritage arabe", (tr. de l'allemand par Solange et Georges de Lalene), Paris: Albin Michel, 1984Avrupa'nın Üzerine Doğan İsmlâm Güneşi, (Çev. Servet Sezgin), İstanbul: Bedir Ye., 1991
İnan, Abdülkadir. Kurân-ı Kerîm'in TürkçeTercemeleri Üzerinde Bir İnceleme, Ankara: Diyanet İşl. Bşk. Yl., 1961
Kâtipoğlu, Hasan ve İlhan KUTLUER. "Huneyn b. İshak", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: T. Diyanet V. Yl., 1998, c. 18, s. 377-380
Kaya, Cevat. Uygurca Altun Yaruk. Giriş, Metin ve Dizin, Ankara: T. Dil K. Yl., No 607, 1994
Kaya, Mahmut. "Beytülhikme", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: T. Diyanet V. Yl., 1992, c. 6, s. 88-90
Kösearif, Fuat. Türkçe Mânî El Yazıları (Manichaika), (Türkçeye Çeviren: Fuat Kösearif), İstanbul: Türk Dil Kurumu yayını, 1936
Krenkow, F. "Safedî", İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Millî Eğitim Bak. Yl., Tarihsiz, c. 10
Nasr, Seyyid Hüseyin. İslâmda Bilim ve Medeniyet, (Çev. N. Avcı, K. Turhan
ve A. Unal), İstanbul: İnsan Yl., 1991
Ögel, Bahaeddin. İslâmiyetten Önce Türk Kültür Tarihi. Orta Asya Kaynak ve Buluntularına Göre, Ankara: T. Tarih K. Yl., 1984
Özönder, F. Sema Barutçu. Üç İtigsizler. Giriş - Metin - Tercüme - Notlar -
İndeks - XXX Levha, Ankara: T. Dil K. Yl., No 672, 1998
Pekolcay, A. Neclâ. "Karahanlılar Dönemi Türk Edebiyatında Türklük ve Müslümanlıkla İlgili Unsurlar", Azize YASA ve Sevay ATILGAN (Ed.). Ulusla¬rarası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür
Merkezi Yl., 1997
Roux, Jean-Paul. Türklerin Tarihi. Büyük Okyanus'tan Akdeniz'e İki Bin Yıl, (Çev. Galip Üstün), İstanbul: Milliyet Yl., 1991 (3. ed.)
Salama-Carr, Myriam. La Traduction â l'epoque abbasside, Paris: Didier Erudition, 1990
222
Ş.
Alparslan YASA
Sertkaya, Osman Fikri. "Uygur Tıp Metinlerine Toplu Bir Bakış", Azize YASA ve Sevay ATILGAN (Ed.). Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yl., 1997
Şemsettin Bey (Müderris). İslâm Medeniyetinde Türklerin Mevkii, Ankara, 1932 Tekin, Şinasi. Uygurca Metinler II, Maytrısimit, Ankara: Atatürk Üni. Yl., No
263, 1976
Tekin, Talât. Orhon Yazıtları, Ankara: T. Dil K. Yl., 1988
Tekin, Şinasi. Kuanşi İm Pusar. Uygurca Metinler I, Ankara: T. Dil K. Yl., No
576, 1993
Thomsen, V. Orhon Yazıtları Araştırmaları, (Çev. Vedat Köken), Ankara: T.
Dil K. Yl., 2002
Unesko: Histoire de l'humanite, Paris: Robert Laffont, 1967, v. II
Ülken, Hilmi Ziya. İslâm Düşüncesi. Türk Düşüncesi Tarihi Araştırmalarına Giriş, İstanbul: Ülken Yl., 1995
Ülken, Hilmi Ziya. Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, İstanbul: Ülken Yl., 1997 (3. baskı; ilk baskı: 1935)
Vasilyev, Dmitri D. "Kök-Türklerin Okuma Yazma Bilmeleri Sorunu", Azize YASA ve Sevay ATILGAN (Ed.). Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yl., 1997
Vernet,
Juan
. Ce que la culture doit aux arabes dEspagne, (tr. par Gabriel Martinez-Gros), Arles: Actes Sud, coll. Sindbad, 2000 (3e ed.; 1ere ed. en 1985)
Yüce, Nuri. Mukaddimetül-Edeb. Hvârizm Türkçesi ile Tercümeli Şuşter Nüs¬hası, Ankara: T. Dil K. Yl., No 535, 1993
Zeydan, Corci. İslâm Medeniyeti Tarihi, (Çev. Zeki Megamiz), İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1976, (Sadeleştiren: Mümin Çevik)
Zettersteen, K.V. "Abbasîler", İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Millî Eğitim Bak. Yl., tarihsiz, c. 1, s. 18-22

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com