Buradasınız

Emergency and Disaster Interpreting in Turkey: Ten Years of a Unique Endeavour

Emergency and Disaster Interpreting in Turkey: Ten Years of a Unique Endeavour

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Turkey is a country especially prone to earthquakes due to its geophysical position. After the strikes of the 1999 earthquakes, Turkish translation and interpretation departments launched training courses for the interpreters volunteering to provide services to the foreign search and rescue teams. To realize these courses, a non-governmental organization was founded in Turkey, bringing together the academia, government and a non-governmental association as signatories to a protocol among them. Civil Defence Directorate under Interior Ministry constituted the governmental foot of the tripod, the translation and interpretation departments of the universities the academia and Translation Association in Turkey the non-governmental organization. The basic training courses of the programme serving as a background encompass a large range of topics such as geophysical, geochemical, architectural, environmental, managerial, organizational, psychological, sociological aspects of a disaster case, carried out by the seminars given by the invited experts of these fields. In addition, courses provided by the civil defence, first aid, codes of conduct at the disaster site, terminology studies and interpreting activities developed on various scenarios constitute the main training. The abovementioned training is composed of a 100-hour programme, yet this, in time, proved to be hard to realize as volunteers attending these courses had to save time and energy out of their daily business; therefore, a one-day-training was developed targeting to train the volunteers at least at the familiarity level. In addition, there were also people who do not have any chance to attend any of the trainings but still want to appear in the list of volunteers in case of a devastating event; these people are included in the list of volunteers together with their contact information. Thus, the organization was developed into three types of participants, who will be acting in the tasks as appropriate to their training level for the sake of their lives and of the people in contact with them. Furthermore, the members of the organization participate in the drills held by certain search and rescue teams and civil defence organized regionwide in addition to the drills organized within the organization to keep the knowledge and skills lively and updated. This type of interpreting which aims to provide communication aid especially during the search and rescue operations is unique to Turkey. This paper, within the scientific frame of the relevant literature, describes the foundation, organization, training, accomplishments and weaknesses and future actions of this endeavour in its tenth anniversary, with an aim to be an example for the multilingual countries vulnerable to disasters, to inform them that aid will be provided in case they need it and guidance will be given to them if they want to establish such type of interpreting training organization in their own countries.
Abstract (Original Language): 
Türkiye, jeofiziksel konumu itibariyle özellikle depremlere maruz kalan bir ülkedir. 1999 depremlerinden sonra, Türkiye'deki mütercim tercümanlık bölümleri, gönüllü olarak yardıma gelen yabancı arama ve kurtarma ekiplerine görevleri sırasında çeviri hizmeti vermek üzere yetiştirilecek çevirmenler için eğitim kursları başlattı. Bu eğitimin gerçekleştirilebilmesi için akademi, hükümet ve bir sivil toplum örgütü üçlüsü bir araya gelerek bir protokol imzaladılar. Bu sacayağından hükümeti, İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Müdürlüğü, akademiyi, üniversitelerin mütercim tercümanlık bölümleri, sivil toplum örgütünü ise Türkiye'deki Çeviri Derneği oluşturuyordu. Programın artalanını oluşturan temel eğitim bölümü, afetin jeofiziksel, mimari, çevresel, yönetsel, örgütsel, psikolojik ve sosyolojik boyutlarının bu konularda uzman kişilerin davetli olarak çağrılması yoluyla düzenlenen seminerlerle gerçekleştirilmektedir. Bu konulara ek olarak, sivil savunma müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve bu gruba özel olarak hazırlanmış kursları takiben, ilk yardım, afet alanında davranış biçimleri, terminoloji çalışmaları ve çeşitli senaryolar üzerinden gerçekleştirilen sözlü çeviri çalışmaları eğitimin asıl bölümünü oluşturmaktadır. Buraya kadar sözü edilen eğitim programı 100 saatlik bir programdı, ancak zamanla gerçekleştirilmesinde güçlükler olduğu ortaya çıktı çünkü katılımcıların programa katılmak için günlük yaşamlarından zaman ve enerji ayırmaları zor oluyordu. Bunun üzerine, gönüllülerde aşinalık düzeyi yaratma düzeyinde bir günlük eğitim programı geliştirildi. Bunun yanısıra, bu iki kursa da katılamayacak ama yıkıcı bir afet durumunda gereksinim duyulduğu takdirde gönüllü olabilecek kişilerin de listesi ve irtibat bilgileri alındı. Böylece, organizasyonun bünyesinde üç tür gönüllü katılımcı oluştu. Bu gönüllülerin, bir afet durumunda hem kendi yaşamları hem de onlarla irtibat halinde olanlarının yaşamlarının tehlikeye atılmaması için eğitimleri çerçevesinde görevler üstlenmeleri hedeflenmiştir. Bunlara ek olarak, belirli arama ve kurtarma ekiplerinin ya da sivil savunmanın düzenlediği bölgesel tatbikatlara katılım sağlanmakta ve kimi zaman da organizasyonun kendi içinde düzenlediği tatbikatlarla bilgiler canlı ve güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bu örgütlenme yapısıyla oluşturulan ve bir sivil toplum örgütü olan Afette Rehber Çevirmenlik Organizasyonunun, arama ve kurtarma operasyonları sırasında sunduğu bu tür sözlü çeviri hizmeti sadece Türkiye'de bulunmaktadır. Bu çalışmada bu sözlü çeviri hizmetinin Türkiye'de gerçekleştirilişinin onuncu yılında, kuruluşu, örgütlenmesi, eğitimi, başarabildikleri, zayıf yönleri ve geleceğe yönelik öngörüleri bilimsel yazın çerçevesinde ele alınmakta, böylelikle, gereksinim duyan çokdilli ülkelere örnek olma, yardımcı olma ve kendi ülkelerinde de böyle bir eğitim ve örgütlenme gerçekleştirmek istedikleri takdirde onlara rehberlik etme niyetinde olduğunu ifade etme amacı güdülmektedir.

REFERENCES

References: 

Batson, C.D.
(1998)
. The alturism question: Towards a social psychological answer.
Hillsdale, NJ: Erlbaum. In R. S. Feldman (Ed.), Social Psychology, 2nd Edition. (p. 273). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
Bulut,
A
. & Kurultay T. (2001). Interpreters-in-aid-at disasters (IAD): Community interpreting in the process of disaster management. In A. Pym (Ed.). The Translator (The Return to Ethics) 7, 2, (pp. 251-263). Manchester: St. Jerome Publishing,
Bulut,
A
. (2002). The constraints manipulating the interpreting services at disasters. In B.B. Gulen, I. Boztas & C. Veldhues (Eds.).Proceedings from the 1st International Conference on Translation and Interpreting. Translation Studies in the New Millenium. Oct. 16-18. (pp.139-148). Ankara: Bilkent University.
Bulut,
A
. & Kahraman, R. (2003). Voluntary relief interpreters as agents of intercultural communication: Ethical considerations". Paper presented in the 10th Translation Targets Conference Sept. 11-13,Charles University, Prague.
Bulut,
A
. (2011). Emergency and disaster interpreting in Turkey: From past into future. Paper presented in Symposium on Community Interpreting in Turkey: March, 5-7. Bogazici University, Istanbul.
Chernov, G.V. (2004). Inference and Anticipation in Simultaneous Interpreting. Amsterdam: John Benjamins.
Dogan, A. (2004). Mahkeme cevirmenligi [Court Interpreting]. Journal of Translation Studies, 14, (pp.1-24). Ankara: Bizim Buro.
Dogan, A, Bulut A. & Kahraman, R. (2005). Voluntary relief interpreting: Social
responsibility and beyond. Paper presented in Translation Sociology Seminar, May 11-13, University of Graz, Graz.
Dogan, A. (2006).
Afett
e rehber çevirmenlik: Toplum çevirmenliğinde yeni bir boyut
[Interpreter-in aid-at-disasters
:
A new dimension in community interpreting]. In A. Erten (Ed.). Proceedings of New Horizons in Translation Studies Symposium, (pp.353-355). Ankara: Bizim Buro.
Dogan, A. (2011). Emergency and disaster interpreting in Turkey: A survey to look
into the present situation. Paper presented in Symposium on Community Interpreting in Turkey, March 5-7, 2011. Bogazici University, Istanbul.
Edwards, V. (2001). The role of communication in peace and relief mission negotiations. G. Bokor (Ed. & webmaster) Translation Journal, Volume 6, 2. Retrieved in April 2011 from http://translationjournal.net /journal/20interpr.htm.
Ezber,
G
. & Kahraman, R. (2008). Relief interpreting in a disaster habitus: A Bourdieuan perspective. Paper presented in Symposium on the Translation, Interpreting and Languages for Specific Purposes, Research in Cross-lingual Communication: Theories and Methodologies, February 1-2, 2008, University ofMacerata, Italy.
75
Emergency and Disaster Interpreting in Turkey: Ten Years of a Unique Endeavour
Hurford, J. R. & Heasley, B. (1987). Semantics: A coursebook. Cambridge: Cambridge University Press.
Kahraman,
R
. (2003). Afette rehber çevirmenlik [Interpreter-in-Aid at Disasters]. Unpublished masters dissertation. Istanbul: Istanbul University.
Kahraman,
R
. (2010). Göç ve çeviri: İltica başvurularında sözlü çeviri uygulamaları ve toplum çevirmeninin rolü [Immigration and translation: Translation and interpreting practices in asylum seeking process and the role of community interpreter]. Unpublished doctoral dissertation. Istanbul University, Istanbul.
Kurultay, T. (2001). Depreme karşı toplumsal hazırlıkta eylem odaklı bilgi [Action-
based knowledge in disaster preparedness]. Paper presented in Disaster Management and Community Seminar, June 2001, Hacettepe University, Ankara.
Kurultay, T., Bulut A.
&
Kahraman, R.
(2002)
. New perspectives in community
interpreting: Relief interpreting. In Proceedings of the II. Colloque International Sur La Traduction: Relations d'interdisciplinarite en Traduction, Yıldız Technical University, October 2002, (pp.23-25). Istanbul.
Pöchhaker,
F
. (2007). "Critical linking-up". In C. Wadensjö, B. Englund Dimitrova,
A.L.Nilsson (Eds.). Critical Link 4: Professionalisation of Interpreting in the Community: Selected Papers from the 4th International Conference on Interpreting in Legal, Health and Social Service Settings, May, 10-13, 2004 (pp.11-23). Stockholm, Sweden. Amsterdam: John Benjamins.
Roy, C. (1989). A sociolinguistic analysis of the interpreter is role in the turn
exchanges of an interpreted event. Unpublished Dissertation. Georgetown University, Washington DC.
Snelling, D., Martinsen, B., Mizuno, A. Russo, M.C., Strolz, B. Uckmar, M. and Wadensjö, C. (1997). On media and court interpreting. In Y. Gambier, D. Gile and C. Taylor (Eds.). Conference Interpreting: Current Trends in Research. (pp. 187¬206) Amsterdam: John Benjamins.
Tahir-Gurcaglar, S & Diriker, E. (2004). Turkiyede toplum cevirmenligi [Community interpreting in Turkey]. Journal of Translation Studies. Ankara: Bizim Buro.
ARC Retrieved December 2011 from the website of Turkish Translation Association http://www.ceviridernegi.org/arc/temel/arcta-gezinti.htm
INSARAG Rules Retrieved April 2011 from the website of INSARAG
http://www.ndmc.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=zHKdhG0E2lY%3D&tabid
Japanese Disaster Volunteer Interpreter Program Retrieved in December 2011 from the website of Miyagi Prefectural Government,International Affairs Division http://www pref.miyagi.jp/kokusai/en/volunteer_en.htm

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com