Buradasınız

EKİP ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN KÜME BÖLME MODELİ İLE ÇÖZÜMÜ

THE SOLUTION OF CREW SCHEDULING PROBLEM WITH SET PARTITIONING MODEL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Airline crew costs, becoming a major economical element, has been taking attention of both operation researchers and mathematic community and bringing them together with companies to work in cooperation for long years. The proposed mathematical models and computer programs have the aim of cost minimization of crew members. Crew pairing and crew assignment problems, which constitute the two phases of airline crew scheduling and are generally considered separate, are taken as a whole in this study. The airline crew pairing problem expressed in a set partitioning model is first solved by integer programming with MATLAB. In the second part of the application, the results of the crew pairing solutions are used as inputs for the crew assignment, again it’s converted to the set partitioning model and solutions are searched with integer programming. The solutions found by using Xpress-MP are compared with the crew assignment of the firm’s planning expert, where the study is executed. The solutions of the study propose that cost advantage can be obtained by using the assignment plan developed in this study.
Abstract (Original Language): 
Havayolu taşımacılığında uçuş ekibi maliyetlerinin ekonomik olarak önemli bir paya sahip olması uzun yıllardan beri şirketlerle yöneylem araştırmacılarını ve matematik topluluklarını aynı amaç etrafında bir araya getirmektedir. Üretilen matematiksel modeller ve yazılan bilgisayar programlarındaki temel hedef ekip üyelerinin maliyetini minimize edecek çözümler üretmektir. Ekip planlamanın iki aşamasını oluşturan ve genellikle ayrı olarak ele alınan ekip eşleştirme ve ekip atama problemleri bu çalışmada bütünleşik bir yapıda ele alınmıştır. Çalışmada küme bölme modeli formunda ifade edilen ekip eşleştirme probleminin tamsayılı programlama ile çözümü MATLAB bilgisayar programından faydalanılarak gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın ikinci kısmını oluşturan ve ekip eşleştirme sonuçlarının girdi olarak kullanıldığı ekip atama problemi yine küme bölme modeline dönüştürülmüş ve tamsayılı programlama yöntemiyle çözümü aranmıştır. Xpress-MP programı yardımıyla elde edilen sonuçlarla, uygulamanın yapıldığı havayolu şirketinin ekip planlama uzmanının gerçekleştirdiği atamalar karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen atama planıyla maliyetler açısından tasarruflar sağlanabileceği görülmüştür.

REFERENCES

References: 

[1] Ernst, A.T., Jiang, H., Krishnamoorthy, M. and
Sier, D., “Staff Scheduling and Rostering: A Review
of Applications”, Methods and Models, 153: 3-27,
2004.
[2] Sarucan, A., “Bir Raylı Ulaşım Sisteminde
Personel Çizelgeleme Problemine Bütünleşik
Yaklaşım”, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1999.
[3] Güngör, İ., “İşgücü Maliyetlerinin
Minimizasyonu, Vardiya Planlaması, Modeller,
Algoritmalar ve Uygulamalar”, Asil Yayın Dağıtım,
2005.
[4] İpekçi Çetin, E., Uçuş Ekibi Planlamada
Genetik Algoritmalar Yönteminin Kullanılması,
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2008.
[5] Ulucan, A. ve Eryiğit, M., “Hava Taşımacılığı
Planlamasında Yöneylem Araştırması Modellerinin
Kullanımı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(4):
227-248, 2004.
[6] Barnhart, C. and Shenoi, R.G., “An
Approximate Model and Solution Approach for The
Long-Haul Crew Pairing Problem”, Transportation
Science, 32(3): 221-231, 1998.
[7] Stojkovic, M., Soumis, F. and Desrosiers, J.
“The Operational Airline Crew Scheduling Problem”,
Transportation Science, 32(3): 232-245, 1998.
[8] Day, P.R. and Ryan, D.M., “Flight Attendant
Rostering for Short-Haul Airline Operations”,
Operations Research, 45(5): 649-661, 1997.
[9] Şenöz, Ç. “Sivil Havacılık Sektöründeki Küçük
İşletmeler İçin Filo Atama Ve Tayfa Eşleştirme
Modellerinin Birleştirilerek Uygulanması”, Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2005.
[10] Kerati, S., Moudani, W.E., Coligny, M.D. and
Mora-Camino, F., “A Heuristic Genetic Algorithm
Approach For The Airline Crew Scheduling
Problem”, Workshop on Multiple Objective
Metaheuristics, Paris, 2002.
[11] Moudani, El. W., Cosenza, C.A.N. and Mora-
Camino, F., “An Intelligent Approach for Solving the
Airline Crew Rostering Problem”, Computer Systems
and Applications, ACS/IEEE International
Conference, 2001.
[12] Gopalakrishnan, B. and Johnson, E.L., “Airline
Crew Scheduling: State of The Art”, Annals of
Operations Research, 140: 305-337, 2005.
[13] Lohatepanont, M. and Barnhart, C., “Airline
Schedule Planning: Integrated Models and Algorithms
for Schedule Design and Fleet Assignment”,
Transportation Science, 38(1): 19-32, 2004.
[14] Gopalan, R. and Talluri, K.T., “Mathematical
Models In Airline Schedule Planning: A Survey”,
Annals of Operations Research, 76: 155-185, 1998.
[15] Gamache, M., Soumis, F., Marquis, G. and
Desrosiers, J., “A Column Generation Approach For
Large-Scale Air Crew Rostering Problems”,
Operations Research, 47(2): 247-263, 1999.
[16] Chu, P.C. and Beasley, A., “A Genetic
Algorithm for The Set Partitioning Problem”,
Technical Report, Imperial College, The Management
School, London, England, 1995.
http://citeseer.ist.psu.edu/chu95genetic.html (erişim
tarihi 13.11.2006)
Ekip Çizelgeleme Probleminin Küme Bölme Modeli İle Çözümü
ÇETİN, KURUÜZÜM, IRMAK
54
[17] Güngör, İ. ve Eroğlu A., “Küme Örtüleme
Problemi ve Bir Uygulama”, Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi, 2: 377-386, 1997.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com