Buradasınız

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE TAMLAMA ALGISI SORUNLARI

PROBLEMS OF COMPLEMENT PERCEPTION IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to evaluate the errors according to the error analysis approach on noun complement of students learning Turkish as a second language. The data of the study have been obtained by writing papers of twenty nine students. These students have been learning Turkish at A1-A2 level (17 students) and B1 level (12 students) in Pamukkale University Language Teaching Application and Research Centre, PADAM. The datas collected have been classified and the related examples were given under the appropriate sub-titles by not distorting the original statements of students. The evaluation of errors has been limited by intralingual and developmental errors. As a conclusion, it was revealed that the use and place of possessive affixes and possessive cases the most committed errors of students.
Abstract (Original Language): 
Araştırmamızın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin tamlamalar konusunda yaptıkları hataları belirlemek ve bu hataları yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre değerlendirmektir. Araştırma verileri, Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (PADAM) A1-A2 (17 kişi) ve B1 (12 kişi) düzeylerinde Türkçe öğrenim gören 29 yabancı uyruklu öğrencinin yazma dersi çalışmaları ve sınav kâğıtlarından toplanmıştır. Elde edilen veriler sınıflandırılmış ve ilgili örnekler bulgu ve yorumlarda öğrencilerin cümleleri değiştirilmeden birebir verilmiştir. Yanlışların değerlendirilmesi “dil içi gelişimsel yanlışlar” ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin daha çok tamlayan ve tamlanan eklerinin kullanımı ve tamlamalardaki yeri konusunda hata yaptıkları tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Benzer, A. (2012). Belirtili ad tamlamasında iyelik ve ilgi eki yanılgısı. Turkish Studies -
International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic, Volume 7/4, Fall 2012, p. 1051-1061.
Bölükbaş, F. (2011). Arap öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerilerinin
değerlendirilmesi. Turkish Studies International Periodical For The Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/3.
Corder, P. (1967). The significance of learner’s errors. IRAL. S.5, s. 161-170.
Ergenç, İ. (1998). Yabancı dil öğretimi ve olumsuz aktarım. Anadilinde çocuk olmak.
istanbul: Papirus Yayınları.
Fisiak, J. (1980). Theoretical issues in contrastive linguistics. Amsterdam: Benjamins.
Ghee, Seah, (1980). Contrastive analysis, error analysis and ınterlanguage in relation to
adult chinese speakers learning English as a second language. Ph. D. Thesis.
Simon Fraser University, Canada.
Karahan, L. (1999). Türkçede söz dizimi–cümle tahlilleri. Ankara: Akçağ Yayınları.
Karaağaç, G. (2010). Türkçenin söz dizimi. İstanbul: Kesit Yayınları.
Keshavars, M.H. (1997). Contrastive analysis and error analysis. Tehran:
Rahmana Pub.
Nation, I.S.P. (2001). Learning vocabulary ın another language. Cambridge: Cambridge
University Press.
Şanal, F. (2008). Error-Analysis based second language teaching strategies. Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 20.
Tiryaki, E.N. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Ana Dili
Eğitimi Dergisi, 1(1), 38-44.
Yaman, H. (2010) Writing anxiety of Turkish students: Scale development and the
working procedures ın terms of various variables. International Online Journal
Of Educational Sciences, 2 (1), S. 267-289).
Yaylı, D. ve Bayyurt, Y. (2009). Yabancılara Türkçe öğretimi: Politika, Yöntem Ve
Beceriler. Ankara: Anı Yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com