Buradasınız

1489,1530,1542 YILLARI TAHRİR SONUÇLARINA GÖRE BOSNA'DA ZİRAİ ÜRETİM VE VERGİLER

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this study, I discussed the economic structure in the 15 and 16th century of Bosnia by the help of the documents and information about population and land surveys. İn the Bosnia, the agriculture was the essential one among the economical activities. Cereals, fruits and melons were ciltivated in every region of the city. Sheep was the main animal in stockbreeding. The importance of the location of Bosnia increased the commercial opportunities. In the ports of Sava river there was trade with Venice. It is shown that since the beginning of the I6th century chiftliks have increased. The transfer of these farms by inheritance and their selling and buying without any restriction is the most important privilege of the Ottoman state to the public of the region. There are very active markets in the city.
Abstract (Original Language): 
Çalışmamda, XV ve XVI. Yüzyıllarda Bosna'nın ekonomik yapısını nüfus ve arazi sayımlarındaki veriler yardımı ile aydınlatmaya çalıştım. Bosna'da en önemli ekonomik faaliyet tarım üretimidir. Hububat, meyve ve bostan mahsulleri Bosna genelinde her bölgede üretilmektedir. Hayvancılık sektöründe koyun yetiştiriciliği Ön plandadır. Bosna'nın önemli bir konumda olması ticari fırsatları arttırmıştır. Sava nehrindeki iskelelerde Venedik ile dış ticaret yapılıyordu. Çiftlik tipi yerleşim yerlerinin XVI. Yüzyıldan itibaren giderek arttığı görülmektedir. Bu çiftliklerin serbest olarak miras yolu ile intikali, sınırlama olmaksızın alınıp satılabilmesi Osmanlı devletinin bölge halkına tanımış olduğu en önemli imtiyazdır. Şehirlerde oldukça canlı pazarlar bulunmaktadır.

REFERENCES

References: 

Ahmet Vefık Paşa (2000) Uhçe-i Osman'ı, Çev. Recep Toparlı, Ankara, TDK. Yay.
Akdağ, Mustafa (1995) Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, İstanbul, Cem Yay., C 2.
Akgiindüz, Ahmet (1990) Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri, İstanbul, Fcy Vakfı Yay., C.6.
Barkan, Ömer L.(İ993) "894 (1488-1489) Yılı Cizyesinin Tahsilatına Ait Muhasebe Bilançoları", Belgeler, Ankara, TTK. Yay., C. 1, s. 1-117.
Barkan, Ömer L.(1964) "Çiftlik", İslam Ansiklopedisi, C. III, Ankara, M.E.B. Yay., s. 392-397.
Barkan, Ömer L. (1943) XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu 'nda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları-Kannnlar I, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yay., C. 1.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 1489 Tarihli Tapu Tahrir Defteri: No: 24
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 1530 Tarihli Tapu Tahrir Defteri: No:157
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 1542 Tarihli Tapu Tahrir Defteri: No:211
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, (Tarihsiz) Tapu Tahrir Defteri: No:379
Becker, C. H. (1964) "Cizye", İslam Ansiklopedisi, Ankara, Milli Eğitim Basımevi, C. III, s. 199­201
Emccen, Feridun (1992) "Baştina", Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, C. 5, s. 135­136
Güçer, Liitfı (1964) XVI. ve XVII. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi ve Bu Hububattan Alman Vergiler, İstanbul, 'y.y'.
Hinz, Walter (1990) İslamda ölçü Sistemleri, Çev. Sevim Acar, İstanbul, Marmara Üniversitesi Yay.
İnalcık, Halil (1996) "Osmanlılarda Raiyyet Rüsumu", Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul, Eren Yay., s. 31-67.
İnalcık, Halil (1996) "S. Duşan'dan Osmanlı İmparalorluğu'na", Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi, İstanbul, Eren Yay., s. 97.
İnalcık, Halil (1967) "Adatetnameler", Belgeler, Ankara, TTK. Yay., C. 2, 1967, s. 49-145.
Miroğlu, İsmet (1990) Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası, Ankara, TTK. Yay.
Özdeğer, Hüseyin (1998) 16. Asırda Ayıntab Livâsı, İstanbul, İ.Ü İktisat Fakültesi Yay., C. 1.
özdeğer, Mehtap (2001) 75-/6. Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi, İstanbul, Füiz Yay.
Özlürk, Said (1996) Osmanlı Arşiv Belgelerinde Siyakat Yazısı ve Tarihi Gelişimi, İstanbul, Osav Yay.
Truhelka, Ciro (1931) "Bosna'da Arazi Meselesinin Tarihi Esasları", Çev. Köprülüzade Ahmed, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, İstanbul, s. 43-69.
Ünal, Mehmet A. (1989) XVI. Yüzyılda Harput Sancağı, Ankara, TTK Yay.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com