Buradasınız

EMLAK VERGİSİNİN ANALİZİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Emlâk vergileri, özellikle arazi vergileri, M.Ö. 2.000 yılma kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Emlâk vergilerinin tarih öncesi dönemlerde de var olduğunu belirten belgeler bulunmuş ve Çin ve Mısır'da arazi vergisi ile ilgili kadastro kayıtları elde edilmiştir.Özellikle 19. y.y. başlarına kadar, emlâk vergisi, bir gayrımenkule sahip olmanın yarattığı iktisadî gücü vergilendirmek esasına dayanan Kctfdar teorisine göre alınıyordu. 19. y.y. da ise gayrımenkuierin, özellikie emlâkin vergilendirilmesinin iktidar teorisinden çok fayda teorisi temeline dayandığını izliyoruz. Burada artık, emlâk sahiplerinin kamu mai ve hizmetlerinden faydalanmalarının vergilemeye gerekçe olarak alındığını görüyoruz. Bugün artık ne fayda teorisinin ne de iktidar teorisinin hâkim bir durumu yoktur. Artık, emlâk vergisine genellikle teorik bir gerekçe aranmamakta ve bu vergi, hem çağlardan beri alışılmış olması ve hem de uygulamasının kolaylığı nedeniyle daha çok kullanılmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1) John F. Due : Maliye (ÇeV : S. Görgün, I. Önder) . ('Isîarıbgl, 1907) s. 378.
2) Bulutoğlu : a.g.e. s. 3711
3) Öztin Akgüç : «Türkiye'de emlak vergileri» Türk Vergi Sistemmih Eko¬nomik Gelişms Üzerindeki Etkileri Sömînsri E.S.E.K.H. 25-30/9/1970 İstanbul, s. 1 -3.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com