Buradasınız

Laikliğe İlişkin Tutumlar Üzerine Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

A Scale Study on Attitudes Related to Laicity

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to develop a scale with regard to the attitudes related to laicity. The sample of the study consisted of 522 university students (46,2 % female, 53,6 % male) from various faculties and departments. The 11-item scale prepared by the researchers had a seven point Likert type answer category. When the factor analyses was examined, the most meaningful structure seemed to be the one-component structure that explained 43,5 % of the variance. The Cronbach Alpha coefficients were found to be ,86 for the Laicity Attitude Scale. Significant relationships were found in the negative direction between the religion and belief level and the Laicity Attitude Scale. The variance analysis results where the scale was examined according to the political opinion indicated that the scale was able to distinguish with respect to the different ideologies. While the Socialist/Leftist/Communist/ Revolutionist group received the highest score in the scale (n=142, mean=64.55, std. dev.=12.06), the Conservative group received the lowest score (n=43, mean= 40.49, std. dev.=12.69).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada laiklik konusundaki tutumları ölçmeyi amaçlayan bir ölçek geliştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini değişik fakülte ve bölümlerde okuyan 522 (% 46.2’si kadın, % 53.6’sı erkek) üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 11 maddeden oluşan ölçek yedili Likert tipi yanıt kategorisine sahiptir. Ölçeğin farklı bileşen çözümlemeleri incelendiğinde en anlamlı yapının varyansın % 43.5’ini açıklayan tek faktörlü bir yapı olduğu görülmüştür. Laiklik Tutum Ölçeğinin Cronbach Alpha iç-tutarlık güvenirlik katsayısı .86 olarak bulunmuştur. Ölçek ile dindarlık ve inanç düzeyi arasında negatif yönde anlamlı ilişki gözlenmiştir. Politik görüşe göre ölçeğin sınandığı varyans analizi sonuçları, ölçeğin farklı ideolojiler açısından ayırt edici olduğuna işaret etmiştir. Laiklik Tutum Ölçeğinde en yüksek puanı Sosyalist/ Solcu/Komünist/Devrimci grup alırken (n=142, ort.=64.55, std. sapma=12.06), en düşük puanı ise Muhafazakâr grup (n=43, ort.= 40.49, std. sapma=12.69) almıştır
41
53

REFERENCES

References: 

Baubérot. J. (2009). Laiklik - Tutku ile Akıl
Arasında 1905-2005, çev. Alev Er. İstanbul:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Bilgin. N. (2007). Kimlik İnşası. Ankara:
Aşina Kitaplar.
Bilgin. N. (1995). Kollektif Kimlik. İstanbul:
Sistem Yayıncılık.
Dobbelaere, K. (1981). Secularization: A
multi-dimentional concept. Current Sociology,
29(2), 1-213.
Dobbelaere, K. (1999). Towards an Integrated
Perspective of the Processes
Related to the Descriptive Concept of
Secularization. Sociology of Religion,
60(3), 229-247.
Gauchet. M. (2000). Demokrasi İçinde Din
Laikliğin Gelişimi, çev. M. E. Özcan.
Ankara: Dost Kitapevi.
Kılıçbay, M. A. (1994). Laiklik ya da Bu
Dünyayı Yaşayabilmek. Cogito, 15-21.
Paker, Akçalı / Psikoloji Çalışmaları Dergisi 33-1 (2013) 41-53 53
İstanbul: YKY.
Kline, P. (1986). A Handbook of Test Construction,
Introduction to Psychometric
Design. London: Methuen & Co Ltd.
Kuru, T. A. (2011). Pasif ve Dışlayıcı Laiklik:
ABD, Fransa ve Türkiye, çev. E. Ç.
Babaoğlu. İstanbul: Bilgi Üniversitesi
Yayınları.
Köse, A. (2002). Sekülerizm Sorgulanıyor-
21. Yüzyılda Dinin Geleceği, derleyen
ve çev. A. Köse. İstanbul: Ufuk
Yayınları.
Luckmann, T. (2003). Görünmeyen Din.
Modern Toplumda Din Problemi, çev.
A. Coşkun-F. Aydın. İstanbul: Rağbet
Yayınları.
Paker, K.O. (2005). Günlük Düşüncede Modernlik,
Din ve Laiklik. İstanbul: Vadi
Yayınları.
Paker, K. O. ve Akçalı, S. İ. (2012). Dinin
Bireyselleşmesi: Üniversite Gençliği ile
Bir Ölçek Çalışması. Gaziantep Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11),
1440-1459.
Paker, K. O. ve Cesur, S. (2013). Laiklik
Konusunda Ayrışan Gruplar ve Belirli
Psiko-Sosyal Değişkenlerin Dış-Grup
Değerlendirmelerinde Rolü. Akademik
Araştırmalar Dergisi, 57, 51-76.
EK: Laiklik Tutum Ölçeği
Eğitim kurumlarında verilen eğitim ve
öğretim, herhangi bir inanç veya din kurumunun
tekelinde ya da etkisinde olmamalıdır.
18 yaş altı evliliklerin dinen de kabul
gördüğü için yasal olması makuldür. *
Yasalar karşısında her birey, dini ve inancı
ne olursa olsun eşit olmalıdır.**
Okul, hastane, adliye gibi devlet kurumlarında
çalışan kadın ve erkeklerin konumları
ve birbirleriyle ilişkileri, dinin yasak ve
emirlerine göre düzenlenemez.
Eğitim kurumlarında okutulan din ve
ahlak dersleri, farklı din ve inançları kapsamalıdır.
Kürtajla ilgili yasal düzenlemelerde dini
emirler ve yasaklar da göz önüne alınmalıdır.
*
Din ve ahlak derslerinde tüm din ve
inançlara eşit oranda saygı duyulmalıdır.**
Miras hukuku, dinin emirlerine uygun
şekilde yeniden düzenlenmelidir. *
Din veya inanç eğitimi, aileye ya da toplumdaki
dini gruplara terk edilmelidir. **
Aile ve boşanma hukuku dini emirler göz
önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir. *
Eğitim kurumlarında din dersi zorunlu
değil; seçmeli olmalıdır.
Ölüm hakkının (ötenazi) yasallaşması
tartışılacak olursa, bu tartışmada, ölüm
hakkının dinen yasak olması göz önüne
alınmamalıdır.
Bir dinin ya da inancın ‘hak din’ olarak
kabul edilip kurumsallaşmasına Diyanet İşleri
Başkanlığı ya da benzeri bir dini otorite
karar verir. *
Kamusal ve özel hayatı düzenleyen yasalar
hiçbir şekilde dini emirler temel alınarak
yapılamaz.
* Ters yöndeki maddeler
** Ölçekten çıkarılan maddeler

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com