Buradasınız

DİNİ TUTUM - STRESLE BAŞA ÇIKMA İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN RELIGIOUS ATTITUDE AND COPING WITH STRESS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
The sampling of this research includes 869 people,, whom age is between 15-above in Denizli in 2011. In this study, Religious Attitude Scale and Coping with Stress Attitude Scale (SBÇTE) has been used as the data collection tool. Data have been analyzed by SPSS 17.00 for Windows. It was determined that SBCT scores differ according to the degree of religious attitudes and there is a very weak positive relationship between the score of religious attitudes and the score of Religious Attitude Scale and Coping with Stress Attitude Scale (SBÇTE).It has been determined that Grading Religious Attitude Scale and Coping with Stress Attitude Scale (SBÇTE) responses, the arithmetic average of the highest five of the first seven items are the items that represent the bottom size of the religious asylum scale. Our research concludes that religious attitudes are very important for individuals in order to cope with stress.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın örneklemini, 2011 yılı Denizli il merkezinde yaşayan 15 yaş ve üstü 869 kişi oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, ‘Dinî Tutum Ölçeği’ ve ‘Stresle Başa Çıkma Tutum Envanteri’ (SBÇTE), deneklere ait kişisel bilgiler için ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Veriler ‘SPSS 17.0 for Windows’ kullanılarak analiz edilmiştir. Dinî tutum derecesine göre SBÇT puanının farklılık gösterdiği, dinî tutum puanı ortalamaları ile SBÇT puanı ortalamaları arasında pozitif yönde çok zayıf ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. SBÇTE cevaplarının derecelendirilmesinde aritmetik ortalaması en yüksek olan ilk yedi maddeden beşinin, ölçeğin dine sığınma alt boyutunu temsil eden maddeler olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada, bireylerin stresle başa çıkmasında dinî tutumların önemli bir yerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
143-168

REFERENCES

References: 

Apaydın.H.,(2002),Burçların Dinî Tutum ve Davranışlarla İlişkisi, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II ,
Sayı: 3,İstanbul.
Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smıth, E.E., Bem, J.B., Nolen-Hoeksema, S., (2010), Psikolojiye Giriş, 5. Baskı,
Çev.: Alogan, Y., Arkadaş Yayınevi, Ankara.
Aydın, Ö., (2011), Yaşamı Sürdürmede Dinî İnancın Rolü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Balcı, A., (2000), Öğretim Elemanının İş Stresi, Nobel Yayın, Ankara.
Baltaş, A.,Baltaş, Z., (2008), Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitapevi, İstanbul.
Baltaş, Z., (2010), Verimli İş Hayatının Sırrı, Stres, Remzi Kitabevi, 4. Baskı, İstanbul.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 37 – Temmuz 2013
166
Braham, B.J., (2004), Stres Yönetimi, Çev. Vedat G. Diker, Hayat Yayınları, İstanbul.
Burkovik, Y., (2009), Kaygılanacak Ne Var!, Timaş Yayınları, İstanbul.
Certel, H., (2004), “Dinî İletişim ve Liderlik Açısından Hz. Peygamber’in Sıfatları”, VII. Kutlu Doğum
Sempozyumu (Tebliğler), Isparta.
Certel, H., (2009), Suçlularda Dine Dönüş, Nobel Yayınları, Ankara.
Certel, H., ( 2011), Din Psikolojisi, Tuğra Ofset, Isparta.
Certel, H., (2011b), "Din İstismarı Üzerine", SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi,Cilt:22 Sayı:1, Isparta.
Çayır, C., Emhan, A., (2010) Girişimcilerin Stres İle Başedebilmesinde Tinsel değerlerin Etkisi, Atatürk Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 2, Erzurum.
Cüceloğlu, D., (1992), İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, 3. Baskı, İstanbul.
Eren, E., (1993), Yönetim Psikolojisi. Beta Yayınları, İstanbul.
Freedman, J. L.,Sears, O.,S., Carlsmith J.,M., (1989), Sosyal Psikoloji, Çev. Ali Dönmez, Ara Yayıncılık, İstanbul.
Hogg, M., A., Vaughan, G. M., (2007), Sosyal Psikoloji, Ütopya Yayınları, Ankara.
İslamoğlu, A. H., (2011), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Beta Yayınları, İstanbul.
Kağıtçıbaşı, Ç., (2010), Günümüzde İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş, 12. Basım, Evrim Yayınevi, İstanbul.
Kaptan, S., (1995), Bilimsel Araştırma Teknikleri, Tekışık Web Ofset, Ankara.
Karasar, N., (2010), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayınevi, Ankara.
Karasar, N., (2009), Araştırmalarda Rapor Hazırlama, Nobel Yayınevi, Ankara.
Kaya, M, (1998), Din Eğitiminde İletişim ve Dinî Tutum, Etüt Yayınları, Samsun.
Kolitzus, H., (2006), Sağlık Mutluluk ve İnanç, Çev. Akın Kanat, İlya Yayınevi, İzmir.
Kula, N., (2002 ), “Deprem ve Dinî Başa Çıkma”, Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi Dergisi, C. 1, Sayı. 1,
Çorum.
Kula,M. N., (2005), Bedensel Engellilik ve Dinî Başa Çıkma, Dem Yayınları, İstanbul.
Lazarus, R.,S., (1999), Stress and Emotion, New York,N.Y.
Markham,U., (1998), Kadınlar İçin Stres, Çev. Türkan Tezcan, Alfa Yayınları, İstanbul.
Morgan, C.,T., (2004), Psikolojiye Giriş, Çev. Hüsnü Arıcı ve Diğerleri, 15. Baskı, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji
Bölümü Yayınları, Ankara.
Ok, Ü., (2011), ‘Dinî Tutum Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Geçerlik Çalışması’, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,
Cilt 8,Sayı,2.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi – Sayı 37 – Temmuz 2013
167
Öner, N., (2008), Stres ve Dinî İnanç, TDV Yayınları, Ankara.
Öner, U., (2010), Stresle Başa Çıkma, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Özbay, Y., Şahin, B., (1997), Stresle Başaçıkma Tutumları Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. IV. Ulusal
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 1-3 Eylül 1997, AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi, ANKARA.
Özmen, İ., (2008), Hayatın Baskısına Sağlıksız Tepki:Stres, Lamia Yayınları, İstanbul.
Peker, H., (2008), Din Psikolojisi, Çamlıca Yayınlar, İstanbul.
Plotnik, R., ( 2009), Psikolojiye Giriş, Çev. Tamer Geniş, Kaknüs Yayınları, İstanbul.
Rowshan, A., (2008), Stres Yönetimi, Çev. Şahin Cüceloğlu, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
Schaefer, C.A., Gorouch, R. L., (1993), Situtional and Personal Variations in Religious Coping, Journal for The
Scientific Study of Religion,132,2.
Silah, M., (2005), Sosyal Psikoloji Davranış Bilimi, Seçkin Yayınları, Ankara.
Şahin, N. H., (1994), Stres Nedir? Ne Değildir? Stresle Başa Çıkma-Olumlu Bir Yaklaşım, Türk Psikologlar Derneği
Yayınları, Ankara.
Şentürk, H., (2008), Din Psikolojisi, Anadolu Kitap, Isparta.
Tarhan, N., (2009), Mutluluk Psikolojisi: Stresi Mutluluğa Dönüştürmek, Timaş Yayınları, İstanbul.
Topuz İ., (2003), Dinî Gelişim Seviyeleri İle Dinî Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Usal, A., Kuşluvan Z., (2006), Davranış Bilimleri Sosyal Psikoloji, Barış Yayınları, İzmir.
Uysal, V., (1996), Din Psikolojisi Açısından Dinî Tutum Davranış ve Şahsiyet Özellikleri, M.Ü.İ.F.V. Yay., İstanbul.
Wilkinson, G., (2005), Stres, Çev. Ekrem Canbek, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.
Yapıcı, A., (2007), Ruh Sağlığı ve Din Psiko-Sosyal Uyum ve Dindarlık, Karahan Kitabevi, Adana.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com