Buradasınız

14. YÜZYIL ESKİ ANADOLU SAHASINDA OĞUZ LEHÇESİYLE YAZILMIŞ ESERLER ÜZERİNE YAPILAN BAŞLICA BİLİMSEL YAYINLAR

THE MAJOR SCIENTIFIC PUBLICATIONS ABOUT WRITTEN WORKS ON OGHUZ DIALECT IN 14th CENTURY ANCIENT ANATOLIAN REGION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_24

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
XIII.century Menyol invasion caused an intensive immigration of Oghuz-Türkmen to Anatolia,hence Oghuz released from common charecteristics of Middle-Asian Turkish and converted into a truly written language relying on its own dialect in terms of the charecteritics of phoneme and morpheme since XIV. ceuntry. The period from the fall of Seljuh Empire to the time of Otoman became Empire is called Turkish of Feudalism period. The national consciousness of language that peaked in the period of Karamanoğlu Mehmet Bey brought about the production of several written works in Turkish of Feudalism period. Many scientific publications were written on that written works. The main scientific publications about works written in Oghuz dialect inXIV. century at Ancient Anatolian region were analysed with this study.
Abstract (Original Language): 
XIII.yüzyıl Moğol akını Anadolu 'ya yoğun bir Oğuz-Türkmen göçüne yol açtığı için, XIV. yüzyıldan itibaren, Oğuzca, ses ve şekil özellikleri bakımından Orta Asya Türkçesi ile ortak olan özelliklerinden arınmış ve tamamen kendi lehçesine dayalı bir yazı dili haline gelmiştir. Selçuklu devletinin yıkılışından, Osmanlı devletinin imparatorluk haline gelişine kadarki bu döneme Beylikler Dönemi Türkçesi denilmektedir. Karamanoğlu Mehmet Bey ile zirveye ulaşan milli dil bilinci, Beylikler Dönemi Türkçesinde pek çok eser yazılmasına sebep olmuştur. Yazılan eserler üzerinde de birçok bilimsel yayın yapılmıştır.Bu çalışmayla XIV. Yüzyılda Eski Anadolu Sahasında Oğuz Lehçesiyle yazılan eserler üzerine yapılan başlıca bilimsel yayınlar incelenmiştir.

REFERENCES

References: 

ADIVAR, Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1970. AKALIN, Mehmet, Ahmedi, Cemşîd ü Hurşîd, Ankara 1975.
AKDOĞAN, Yaşar, Ahmedî Divanı, Tenkitli Metin ve Dil Hususiyetleri, İstanbul 1979. AKDOĞAN, Yaşar, Ahmedî Divanından Seçmeler, Ankara 1988. AKDOĞAN, Yaşar, İskendername'den Seçmeler, Ankara 1988.
ALPASLAN, Ali, "Ahmedî'nin Bilinmeyen Birkaç Eseri, Mirkât-ı Edeb", TDED, X, 1960. ALPASLAN, Ali, Kadı Burhanettin Divanı'ndan Seçmeler, Ankara 1977. ALPAY, Gönül, Ahmedî Dâî and His Çengnâme, Cambridge 1975.
ALTINZİNCİR, Hasan, "Ondördüncü Yüzyıl Şairlerinden Aşık Paşa'nın Garib-nâme'si (İnceleme-Metin, 1-5. Bablar Arası)", (Doktora tezi), Çukurova Üniversitesi,
Adana 1991.
ASIM, Necip, Osmanlı Tarihnüvisleri ve Müverrihleri, TOEM I, 1910.
BANARLI, Nihat Sami, Dâsitân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman ve Cemşîd ü Hurşîd Mesnevisi, İstanbul 1939.
CUMHUR, Müjgan, Gülşehri ve Mantıkuttayrı, Ankara 1952.
ÇETİN, Nihat, "Ahmedî'nin Bilinmeyen Birkaç Eseri", Tarih Dergisi, II/3-4, 1952.
DİLÇİN, Cem, Mesud Bin Ahmed, Süheyl ü Nev-bahar, İnceleme-Metin-Sözlük, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, AKM Yay., Ankara 1991.
ERGİN, Muharrem, Kadı Burhaneddin Divanı, İstanbul 1980.
ERGUN, Sadeddin Nüzhet, Türk Şairleri, C.I, İstanbul 1936.
FREDFIELD, Divan-ı Burhaneddin Gazel ve Rübaiyyatından Birkısım ve Tuyuğlar,
İstanbul
1922
. GIBB, A History of Ottoman Poetry, London 1900.
GÖLPINARLI, Abdulbaki, "Aşık Paşa'nın Şiirleri", Türkiyat Mecmuası, C.V, İstanbul
1936.
GÜLSEVİN, Gürer ve BOZ, Erdoğan, Eski Anadolu Türkçesi, Ankara 2004. İNCE, Adnan, Sultan Cem, Cemşîd ü Hurşîd, Erzurum 1981. Kâtib Çelebi, Keşfu'z-zunûn, MEB, İstanbul 1971.
KAYMAZ, Zeki, Aşık Paşa, Garipname, Dil Özellikleri, Kısmi Transkripsiyon, Söz
Dizini, Malatya 1989. Kilisli Muallim Rifat, Ferhengnâme-i Sa'dî, İstanbul 1340. KOCATÜRK, Sadettin, Gülşehrî ve Felek-nâme, Ankara 1982. KOCATÜRK, Vasfi Mahir, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1970.
KORKMAZ, Zeynep, Kabusname ve Marzubanname Çevirileri Kimindir?, TDAY Belleten,
Ankara 1967.
KORKMAZ, Zeynep, Sadrud'din Şeyhoğlu, Marzubanname Tercümesi, İncelemesi-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım, DTCF Yayınları , Ankara 1973.
LEVEND, Agah Sırrı, " Aşık Paşa'nın Bilinmeyen İki Mesnevisi Fakrnâme ve Vasf-ı Hâl",
TDAY-Belleten, 1953.
LEVEND, Agah Sırrı, "Aşık Paşa'nın Bilinmeyen İki Mesnevisi Daha Hikâye ve Kimya
Risalesi", TDAY-Belleten, 1954.
LEVEND, Agah Sırrı, Gülşehri, Mantıkuttayr, Tıpkıbasım, Ankara 1957.
ÖZBOSTANCI, Kenan, Kemaloğlu Ferah-name, İnceleme- Metin-Tıpkıbasım, İstanbul
1991.
ŞARLI, Mahmut, "Âşık Paşa, Garip-nâme (6, 7, 8. bablar), Transkribe Metin" (Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri 1990.
ŞEHSÜVAROĞLU, Bedi, Şair ve Hekim Ahmedî, İstanbul 1954.
TEZCAN, Semih, "Süheyl ü Nev-bahâr Üzerine Notlar", Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, Simurg Yayınları, 1994.
TEZCAN, Semih, "Tanıtmalar, Marzubanname Tercümesi Üzerine", TDAY Belleten, 1977.
UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul 1932.
ÜNVER, İsmail, "Ahmedî'nin İskendarname'sindeki Mevlid Bölümü", TDAY-Belleten,
1977.
ÜNVER, İsmail, Ahmedî, İskendernâme, İnceleme, Tıpkıbasım, Ankara 1983.
YAVUZ, Kemal, Garipnâme, 4. Cilt, Metin, Günümüz Türkçesine Aktarımı ve
Tıpkıbasım, TDK, İstanbul 2000.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com