Buradasınız

GENEL, ÖZENGEN VE MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ SÜRECİ İÇİNDE VERİLEN KEMAN EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILABİLECEK OLASI GÜÇLÜKLER

THE DIFFICULTIES THAT CAN BE ENCOUNTERED IN THE VIOLIN EDUCATION IN THE PROCESS OF GENERAL, VOLUNTEER AND VOCATIONAL MUSICAL EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2679

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Music which is an indispensible phenomen for people, surrounds people at every field and phase of life. Musical education is the proccess of making change, development and interaction in the personal musical qualifications. The instrument education students will develop their ability, enrich their skills and try to raise the level of their musical taste. Besides students will enhance their musical hearing and their skill to make music together and gain the regular and disciplined stuyding habits with the help of instrument education. They will have the opportunity to know the national and universal art of music and with the help of the concerts, they watch they will gain the power to criticise (MEB 1996:282). Instrument education is one of the most important components of the music education and in addition to this violin education contributes to the person's development proccess considerably. In this study the difficulties that can be encountered in the violin education during the general, volunteer and vocational musical education aimed to examined using the survey method. Besides this study is important as it emphasises the difficulties that can be encountered in the violin education in terms of general, volunteer and vocational musical education. "The descriptive study"is used as study design.
Abstract (Original Language): 
Müzik, yaşamın her evresinde ve hemen her alanında insanı saran, insanın neredeyse onsuz edemediği bir olgudur. Müzik eğitimi ise, bireyin müzikal özelliklerinde değişim gelişim ve etkileşim yapma sürecidir. Çalgı eğitimi yoluyla öğrenci yeteneğini geliştirecek, müzikle ilgili becerilerini zenginleştirecek, müzik beğenisini yüksek bir düzeye çıkarmaya çalışacaktır. Ayrıca çalgı eğitimi yoluyla öğrenciler müziksel işitmelerini, birlikte müzik yapma yeteneklerini geliştirecekler, düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları edineceklerdir. Ulusal ve evrensel müzik sanatını çalgı eğitimi yoluyla tanıma fırsatı bulacaklar, izledikleri konserler ile eleştirme gücü kazanacaklardır(Milli Eğitim Bakanlığı, 1996).Müzik eğitiminin en önemli parçalarında biri olan çalgı eğitimi bunun paralelinde keman eğitimi, bireyin gelişim sürecinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu araştırmada, genel, mesleki ve özengen müzik eğitim süreci içinde verilen keman eğitiminde karşılaşılabilecek güçlüklerin tarama yöntemi kullanarak incelemesi amaçlanmıştır. Yine bu araştırma genel, mesleki ve özengen müzik eğitimi açısından keman eğitiminde karşılaşılan güçlüklerin vurgulanması açısından önemlidir. Bu araştırma “betimsel araştırma” niteliğindedir

REFERENCES

References: 

ALTUNTAŞ, S.E.(2007). 7–11 Yaş Grubu Çocuklarında Keman Eğitimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, , Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu
ANGI E.Ç ve HAMZAOĞLU BİRER Aysun Rabia(2013). “Keman Öğretiminde Karşılaşılan Entonasyon Problemleri ve Çözüm Önerileri”. Sanat Eğitimi Dergisi, C/S.1(2):66-67.
BARIŞERİ, Nurtuğ, KAYA, Özge ve KAYA, E.Erdem(2013).Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinde Yürütülen Keman Dersi Öğretim Programının İncelenmesi. S .1, 1
TANRIÖVER, B, G.(2010).”Müzikle Tedavi Yöntemleri”, E-JournalOf New World Sciences Academy,s.151,3
ÇELENK, K.(2010). Keman Öğretiminde Vibrato Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Deneysel Bir Çalışma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Genel, Özengen ve Mesleki Müzik Eğitimi Süreci İçinde Verilen Keman Eğitiminde Karşılaşılabilecek Olası… 567
GÜNAY, E. (2006). Kemana Yeni Başlayan Öğrencilerde tutuş Problemleri Ve Çözüm Önerileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne
KAPÇAK,B. .(2008). Kemanda Vibrato ve Öğretim Teknikleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara
KÜÇÜKÖNCÜ, Y. (2006),“Eğitim Sistemindeki Yeniden Yapılanma Sürecinde Müzik Öğretmeni Modelleri”, Ulusal Müzik Sempozyumu,26–28 Nisan, Denizli MEMEDALİYEV, R.( 2003). “Keman Öğretiminde Sol El Tekniğinin Bazı Meseleleri”. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. (10): 67-69.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI.(1996),Tebliğler Dergisi. Cilt:59 Sayı: 2455.Ankara
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI. (2008). Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Türk ve Batı Müziği Çalgıları Keman Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB
ÖZDEK, A.(2012),“Özengen Müzik Eğitim Kurumlarında Verilen, Gitar Eğitiminde Veli ve Öğrenci, Beklentilerine Yönelik Bir Araştırma: Kayseri Örneği”, Niğde 10.Müzik Eğitimi Sempozyumu, 25-27 Nisan, Niğde
ÖZTOSUN, Öznur Ve BARIŞ, A. Dolunay. (2004).”Bireysel Çalgı Eğitimi(Keman) Dersi Hedeflerinin Gerçekleşme Düzeylerinin Belirlenmesi”, Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu, 7–10 Nisan, Isparta
PARASIZ,G.(2008).”Eğitim Müziği Keman Öğretiminde Kullanılan Çağdaş Türk Müziği Eserlerinin Seslendirilmesinde Öğrencilerin Karşılaştıkları Güçlükler”.Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C/S.3(1-2):47-50.
ŞENOCAK, E. (2005). “Müziğin İnsan Yaşamındaki İşlevi”, Erciyes Üniversitesi GSSF Müzik Bölümü Sempozyumu, 14–16 Nisan, Kayseri ŞEKER, S.S.(2011). 9–11 Yaş Grubu Çocuklarda Orff Schulwerk Destekli Keman Eğitiminin Keman Dersine İlişkin Tutum, Öz Yeterlik, Öz Güven Ve Keman Çalma Becerisi Üzerindeki Etkileri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir
TARMAN, S.(2006).Müzik Eğitiminin Temelleri(1.Baskı). Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.
UÇAN, A. (1994). Müzik Eğitiminde Kavramlar- İlkeler-Yaklaşımlar. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayın Evi
UÇAN, A. (1996). İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayın Evi.
UÇAN, A. (1996),“20.Yüzyıl Eşiğinde Türkiye AGSL Müzik Bölümleri; Genel Durum –Sorunları-Çözümler”, 1. Ulular Arası A.G.S. L Müzik Bölümleri Sempozyumu, 28–30 Kasım, Bursa
ULUÇ, Ç. (2006 ). Güzel Sanatlar Liselerinde Keman Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne
YAĞIŞAN, N.(2002). Keman Çalmada Etkin Bedensel Yapıların Hareket Analizi Ve Fiziksel-Motorik Özelliklerin Geliştirilmesinin Öğrencilerin Çalma Performansına Yansıması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com