Buradasınız

11-12 YA Ş ÇOCUKLARININ DEĞERLERİ KAZANIM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: SAMSUN-LANCASHIRE ÖRNEĞİ

COMPARISON ON LEVEL OF VALUE ACQUISITION OF CHILDREN AGED 11-12 YEARS OLD IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES : SAMPLE FROM SAMSUN-LANCASHIRE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/jasss_160

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study it was aimed to determine and compare primary school students' perception about the values. Sample of the study consisted of 419 Turkish students and 365 English students. Questionnaire form of the seven scenarios about the values was applied on the students and it was asked them to choose three options for each of the scenarios. According to the questionnaire data, it was seen that Turkish students have enough perception about the values but English students don't have enough perception about the values. Besides there is significant difference in terms of both the gender variable and country variable.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Türkiye ve İngiltere'de öğrenim görmekte olan ilköğretim öğrencilerinin değerlere ilişkin algılarını belirlemek ve karşılaştırmak amaçlanmıştır. Bu araştırmanın örneklemini Samsun (419) ve Lancashire'de (365) bulunan sekizer ilköğretim okulu öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilere araştırmacı tarafından geliştirilen yedi senaryodan oluşan anket formu uygulanmış ve her bir senaryoya ilişkin yapmayı tercih edecekleri üç durumdan birini seçmeleri sağlanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Anket formu verilerine göre, Türkiye'deki ilköğretim öğrencileri için değer algılamalarının yeterli düzeyde olduğu, İngiltere'de öğrenim görmekte olan ilköğretim öğrencilerinin değer algılamalarının yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Cinsiyet ve yaşanılan ülke değişkenlerine göre tüm senaryolar açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

BAR-YAM, M., KOHLBERG, L. ve NAAME, A.
(1980)
. Moral Reasonings of Students in Different Cultural, Social and Educational Settings. American Journal of Education, 88 (3), 345-362.
BAUMRİND,
D
. (1986). Sex Differences in Moral Reasoning: Response to Walker's(1984) Conclusion That There are none. Child Development, 57, 511 -521.
BEAR, G.G. ve Richards H.C. (1982). Moral Reasoning and Conduct Problems in the Classroom. Educational Pyschology, 73, 664-670.
BİAGGİO,
A.M.B
. (1976). A Developmental Study of Moral Judgement of Brazilian Children and Adolescents. Interamerican Journal of Psychology, 10, 71-78.
BİELBY,
D.D
. ve PAPALİA, D.E. (1975). Moral Development and Perceptual Role-Taking Egosentricsm: Their Their Development and Interrelationship Across the Life-Span.
International Journal of Aging and Human Development, 6, 293-308.
BLATT, M. ve KOHLBERG, L. (1975). The Effects of Classroom Moral Discussion Upon
Children's Moral Judgement. Journal of Moral Education, 4 (2), 61-129.
BRADY, L. (2011). Teacher Values and Relationship: Factors in Value Education. Australian Journal of Teacher Education, 36 (2), 56-66.
BUZELLİ,
C.A
. (1992) Young Children' S Moral Understanding: Learning about Right and
Wrong. Young Children, 47 (6), 47-53.
CARLO, G., Koller, S.H, Eisenberg, N., Silva, M.S ve Forchlich, C.B (1996). A Cross-National Study on the Relations Among Prosocial Moral Reasoning, Gender Role Orientations and Prosocial Behaviours. Dvelopmental Psychology, 32 (2), 231-240.
CORNBLETH, C. (1990). Curriculum in Context.London: Falmer Press.
77
Yücel ÖKSÜZ
; 1 •
DAVİDSON, F.H.
(1976)
. Ability to Respect Persons Compared to Ethnic Prejudice in Childhood. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 1256-1267.
DUNN, J. (1988) The Development of Social Understanding. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
EUROSTAT (2006). Key Figures on Europe: Statistical Pocketbook. Luxemburg: Office for Official Publications of European Communities.
GİBBS,J.C.,
Widaman
, K.F. ve Colby A. (1982). A Construction and Validation of Simplified Group-Administrable Equivalent to the Moral Judgement Interview. Child Development, 53, 895-910.
HAAN, N. (1978). Two Moralities in Action Contexts: Relationships to Thought, Ego, Regulation and Development. Journal of Personality and Social Pyschology, 286¬305.
HALSTEAD, J.M. ve TAYLOR, M.J. (2000). Learning and Teaching about Values: A Review of Recent Research. Cambridge Journal of Education, 30 (2), 169-202.
HOLSTEİN,
C.B
. (1976). Irreversible Stepwise Sequence in the Development of Moral Judgement: A Longitudinal Study of Males and Females. Child Development, 47, 51¬61.
KABADAY, K.
v
e ALADAĞ, K.S. (2010). Farklı İlköğretim Okullarına Devam Eden Öğrencilerin Ahlaki Gelişimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1), 879-898.
KAVANAGH, H.B.(1977). Moral Education:Relevance, Golas and Strategies. Journal of Moral Education, 6, 121-130.
KEASEY, C.B.
(1962)
. The Lack of Sex Differences in the Moral Judgement of Preadolescents. Journal of Social Pyschology, 86, 157-158.
KOHLBERG, L. & TURİEL, E. (1971) Moral Development and Moral Education.
Yayımlandığı
Kita
p G. Posner, (Editör) Psychology and Educational Practice, ( 410-465). Chicago IL: Scott Foresman).
KOHLBERG, L.(1973). Stages and Aging in Moral Development- Some Speculations. The
Gerontologist, 13 (4). 497- 502.
KOHLBERG, L.(1974). Education, Moral Development and Faith. Journal of Moral Education, 4 (1), 5-16.
KOHLBERG, L. ve Hersh, R.H. (1977). Moral Development: A Review of the Theory. Thory into Practice, 16 (2), 53-59.
KREBBS, D. ve GİLLMORE, J. (1982). The Relationship among the First Stages of Cognitive Development, Role-Taking Abilities, and Moral Development. Child Development, 53, 877-886.
LAWTON, D. (1975). Class, Culture and the Curriculum. London: Routledge and Kegan Paul Press.
11-12
Yaş Çocuklarının Değerleri Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler. 1
78
LEMİNG,
J.S
. (1978). Intrapersonal Variations in the Stage of Moral Reasoning Among Adolescents as Function of Situational Context. Journal of Youth and Adolescence, 7, 405-416.
MCLOYD,N. (1998). Socioeconomic Disadvantage and Child Development. American Psychologist, 53 (2), 185-204.
MEB (2005)
Sosya
l Bilgiler 4.-5. Sınıf Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi.
MEB (2009) İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıflar Hayat Bilgisi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi.
ÖZGÜLEÇ, F. (2001). 7-11 Yaşlarındaki Çocukların Ahlaki Yargılarının Gelişimi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
ÖZKAYNAK, B. (1982). Teğmen Kalmaz İlkokulu'na Devam Eden Altı- Onbir Yaş Grubu Çocukların Ahlak Yargılarının Gelişimi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü:Ankara.
PARİKH, H. (1978). Development of Moral Judegement and Its Relation to Family Environmental Factors in Indian and American Families . Child Development, 51,
1030-1039.
PORTER, N. (2006). Kohlberg and Moral Development. Journal of Moral Education, 1 (2), 123-128.
PHİLİPS J (2002). The third way: Lessons from International Education. Journal of Research in International Education, 1(2): 159-181.
REST, J. (1974). Developmental Psychology as Guide to Value Education: Review of Kohlbergian Programs. Review of Educational Research, 44 (2), 241-259.
RODGER, A. (2000). The Spiritual in Values Education. Journal of Moral Education, 29 (4),
463-475.
SİLCOCK,
P
. ve Duncan D. (2001). Values Acquisition and Values Education: Some Proposals. British Journal of Educational Studies, 49 (3), 242-259.
TOLA, D. (2003).
İlkokul
5.
Sınıf Çocuklarında Ahlaki Yargı ile Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. . Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
TURİEL, E.A.
(1976)
. A Comparative Analysis of Moral Knowledge and Moral Judgement in Males and Females. Journal of Personality, 44, 195-208.
WELLS, J. (2011). International Education, Values and Attitudes: A Critical Analysis of International Baccauleate (IB) Learner Profile. Journal of Research in International
Education, 10 (2), 174-188.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com