Buradasınız

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

EVALUATION OF TEACHERS’ VIEWS ON APPLICABILITY OF CONSTRUCTIVIST APPROACH IN JOINT CLASSROOMS: SAMPLE OF TRABZON

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_367

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Due to some necessary facts, joint classrooms are established within our educational system which take place an ipmortant role. There are number of students in the country who stilt attend to those types of classrooms, hence it is a reality which needs to be considered. In this vein, the aim of this study is to examine applicability of constructivist learning approach in joint classrooms thgrough the views of primary school teachers. In the study descriptive method within the qualitative research approach was adopted. The study was carried out in 2010-2011 academic year in central and provincial Trabzon and 76 teachers who work in joint classrooms were participated in the study. The questionnaire which was developed in parallel with the aim of the study was applied to 76 primary school teachers. In addition, a semistructured interview form was developed and face to face interviewed carried out with 20 primary joint class teachers in order to validate data. Results of the study illustrate that there are meaningful differences in teachers’ application of constructivist approach in their teaching practices, assessment and evaluation processes on the basis of some variables such as class size and the grade they teach. In addition, it was found out that teachers think that constructivist approach is necessary to be practiced in joint classrooms, however, they maintain that they under utilise newly developed constructivist curriculum and they face various difficulties and problems in application of constructivist approach in joint classrooms. At the end of the study, on the basis of teachers’views, some recommendations were made in order to overcome those problems.
Abstract (Original Language): 
Birleştirilmiş sınıf uygulaması çeşitli gereksinimler nedeniyle oluşturulmuş olup eğitim sistemimiz içerisinde önemli bir yere sahiptir. Halen eğitimlerine bu tip sınıflarda devam eden öğrencilerimiz olduğundan dolayı birleştirilmiş sınıf uygulaması, üzerinde durulması gereken bir eğitim gerçeği olarak kendisini göstermektedir. Bu anlamda bu çalışmanın amacı, birleştirilmiş sınıflarda yapılandırmacı yaklaşımın uygulanabilirliğinin öğretmen görüşleri açısından incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma kapsamında sıkça kullanılan betimsel yöntem kullanılmıştır. Bu araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Trabzon il merkezi ve ilçelerinde birleştirilmiş sınıflarda görev yapan 76 Sınıf Öğretmeninin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma da öncelikle, araştırmanın amacı doğrultusunda bir anket formu geliştirilmiş ve bu anket Tarbzon merkez ve ilçelerinde görev yapan 76 birleştirilmiş sınıf okutan öğretmene uygulanmıştır. Anketin yanında diğer bir veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir mülakat formu geliştirilmiş ve 20 sınıf öğretmeniyle mülakat yapılmıştır. Mülakatın amacı anket verilerinin geçerliğini yükselterek, araştırılan konu ile ilgili daha derin bilgiler elde etmektir. Araştırma sonucunda, birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı yaklaşımı öğretim faaliyetlerindeki uygulamalarında, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenci mevcudu ve okuttukları sınıflar açısından anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Araştırmada ayrıca, yapılandırmacı yaklaşımın birleştirilmiş sınıflar için gerekli olduğu, ancak araştırmaya katılan öğretmenlerin yeni öğretim programından yeterince faydalanamadıkları ve yapılandırmacı yaklaşıma göre geliştirilmiş öğretim programının birleştirilmiş sınıflarda uygulanmasında öğretmenlerin pek çok sorunla karşı karşıya kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu problemlerin aşılmasına yönelik araştırma sonunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

ABAY, S. (2007). Birleştirilmiş Sınıflarda Sosyal Bilgiler Öğretimindeki Sorunlar,
YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 19 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Samsun.
AKDOĞAN, M. (2007), BirleĢtirilmiĢ Sınıflı Ġlköğretim Okullarında Görev Yapan Müdür
Yetkili Öğretmenlerin Yönetim Sürecinde KarĢılaĢtıkları Sorunlar, YayınlanmamıĢ
Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ġstanbul
ALTUN, T. ve ġAHĠN, M. (2009). DeğiĢen ilköğretim programının sınıf öğretmenleri
üzerindeki psikolojik etkilerinin incelenmesi üzerine nitel bir araĢtırma, Kastamonu
Eğitim Dergisi, 17 (1), 15-32.
BĠLĠR, A. (2008). BirleĢtirilmiĢ sınıflı köy ilköğretim okullarında öğretmen ve öğretim
gerçeği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 1-22.
BĠNBAġIOĞLU, C. (1999). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim, (3.Baskı), Ankara: Anı
Yayıncılık.
ÇELENK, S. (2009). Ġlköğretim Okulları 1.-5. Sınıf Programlarının BirleĢtirilmiĢ Sınıflı Köy
Okullarında Uygulanabilirlik Düzeyi, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Abant
Ġzzet Baysal Üniversitesi, Ġzmir, (1-3 Ekim).
ÇEPNĠ, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon: Erol Ofset
ÇINAR, Ġ. (2004). BirleĢtirilmiĢ sınıflı ilköğretim okullarında ilk okuma yazma öğretimine
iliĢkin bir araĢtırma, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7), 31-45.
DĠNÇER T., G. ve DĠNÇER, ġ. (2007). BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Görev Yapan Sınıf
Öğretmenlerin Birinci Kademedeki Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programını
Uygulamada KarĢılaĢtıkları Güçlükler, 1. Ulusal Ġlköğretim Kongresi, Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, (15-17 Kasım).
DOĞAN, A. R. (2000). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Öğretim, Trabzon: Uzun Yayınevi.
DURSUN, F. (2006). BirleĢtirilmiĢ sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri, Sosyal
Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 33-57.
EKĠZ, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık.
EKĠZ, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.
GELEN, Ġ. (2007). Bilimsel araĢtırmalarda veri toplama araçları, Ekiz, D. (Ed.), Bilimsel
Araştırma Yöntemleri, Ġstanbul: Lisans Yayıncılık, s.
ĠZCĠ, E., DURAN, H. ve TAġAR, H. (2011). BirleĢtirilmiĢ sınıflarda öğretimin sınıf
öğretmeni adaylarının algılarına göre ve birleĢtirilmiĢ sınıflarda görev yapan sınıf
109
Zeynep ADANUR KUDAL & Taner ALTUN
öğretmenlerinin görüĢleri açısından incelenmesi, Ahi Evren Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 11(1), 19-35.
KARAMAN, F. (2006). BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Matematik Dersindeki BaĢarı Düzeyi ile
Normal sınıflardaki BaĢarı Düzeyinin KarĢılaĢtırılması, YayınlanmamıĢ Yüksek
Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
KARASAR, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 20. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
KAYA, K. ve TAġDEMĠRCĠ, E. (2005). BirleĢtirilmiĢ sınıflar ile bağımsız sınıflarda ilk
okuma yazma öğretiminde karĢılaĢılan sorunların karĢılaĢtırmalı incelemesi, Erciyes
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 1-26.
KILIÇ, D.VE ABAY, S. (2009). BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulamasında öğretmenlerin öğretmeöğrenme
sürecinde karĢılaĢtığı problemlere iliĢkin görüĢleri, Türk Eğitim Bilimleri
Dergisi, 7 (3), 623-654.
MEB (2008). Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Ġstatistikleri 2007-2008.
ÖZBEN, K. (1997). BirleĢtirilmiĢ Sınıf Uygulamasında KarĢılaĢılan Sorunlar, YayınlanmamıĢ
Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli.
ÖZDEMĠR, S. M. (2008). Yeni Ġlköğretim Programlarının BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda
Uygulanabilirliğine ĠliĢkin Nitel bir ÇalıĢma, 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,
Sakarya, (01-03 Eylül).
PALAVAN, Ö. (2007). Ġlköğretim Birinci Kademe BirleĢtirilmiĢ Sınıflardaki 4. Sınıf
Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinin Kazanımlarına EriĢim Düzeyleri,
YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü. Samsun
ġAHĠN, A. E. (2003). BirleĢtirilmiĢ sınıflar uygulamasına iliĢkin öğretmen görüĢleri,
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 166-175.
UYGUR, M. ve YELKEN (Yanpar), T. (2010). BirleĢtirilmiĢ sınıflı okullarda uygulanan fen
ve teknoloji dersine (yeni fen programına) yönelik öğrencilerin ve öğretmenlerin
görüĢleri, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (38), 1-18.
YILDIZ, M. (2009). BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulamalarının dünyadaki durumu üzerine genel bir
değerlendirme, Milli Eğitim Dergisi, 182, 167-176.
YILDIZ, M. ve KÖKSAL, K. (2009). BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulamasına iliĢkin öğretmen
görüĢlerinin değerlendirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 1-14.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com