Buradasınız

GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK İŞARET, PİKTOGRAM VE SEMBOLLERİN KULLANIM ALANLARINA GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE SEMİYOTİK AÇIDAN DEĞERLENDİRME

THE EFFECTS OF SIGNS, PICTOGRAMS AND SYMBOLS AS VISUAL COMMUNICATION MEDIUM ON THE HUMAN BEHAVIOR WITH REGARD TO AREA OF USAGE AND A SEMIOTIC ASSESSMENT

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_396

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Humans, who continually exchange information with their environment, have always tried to create visual communication media that we come face to face all the time in order to communicate since the beginning of history and have used lots of signs. These media that have continued up to our date and made communication possible since the functional pictures drawn on cave walls have emerged from various needs and have made their ways to our date. The people of our day have developed communication systems that consist of signs, pictograms and symbols in order to keep up with the technological systems that come to being within social life and to provide universally effective communication. The visual communication symbols used in these communication systems are very important in that they help people understand each other and make their lives easier by having more effective communication. When the common instinctiveness in people’s perception and behavior styles are examined, it can be said that people show the same perception and behavior styles for many events, situations, colors and forms. Within this context; signs, pictograms and symbols pass on information to put together thoughts and lives in terms of their roles in learning process. However; these signs and symbols can have different meanings in terms of their areas of usage because of cultural differences between people and they can cause lack of communication or undesired negative situations because of lack of perception. This study aims to investigate the effects of the meanings of signs, pictograms and symbols on human behavior with regard to their areas of usage and to assess them on semiotic, semantic, syntactic and pragmatic levels.
Abstract (Original Language): 
Çevresiyle sürekli bilgi alış verişinde bulunan insan, uygarlık tarihinin başlangıcından buyana iletişim sağlamak amacıyla her an karşı karşıya bulunduğumuz görsel iletişim araçlarını yaratma çabasında olmuş ve birçok işaret kullanmıştır. Mağara döneminde duvarlara çizilen işlevsel resimlerden günümüze kadar süregelen ve iletişimi sağlayan araçlar çeşitli ihtiyaçlardan ortaya çıkmış ve günümüze ulaşmıştır. Günümüz insanları da toplumsal yaşam içinde gelişen teknolojik sistemlere ayak uydurmak ve evrensel düzeyde etkili iletişim sağlamak amacıyla işaret, piktogram ve sembollerden oluşan iletişim sistemleri geliştirmişlerdir. Bu iletişim sistemlerinde kullanılan görsel bildirişim simgeleri farklı kültürlerden insanların birbirlerini anlayabilmesi ve daha etkili iletişim kurarak yaşamlarını kolaylaştırması bakımından çok önemlidir. İnsanın algılama ve davranış biçimlerindeki ortak içgüdüsellik araştırıldığında insanların birçok olay, durum, renk ve biçim karşısında aynı algılama ve davranış özelliklerini gösterdiği söylenebilir. Bu bağlamda işaret, piktogram ve semboller, öğrenme sürecindeki rolleri açısından, düşüncelerin ve yaşantıların birleştirilmesi için insanlara görsel olarak etkili bilgi aktarırlar. Ancak, bu işaret, piktogram ve semboller insanlar arasındaki kültür farklılıklarından dolayı kullanım alanlarına göre farklı anlamlara gelebilmekte ve iletişimin yetersizliğine ya da algılama eksikliği nedeniyle istenmeyen olumsuz durumların oluşmasına neden olabilmektedir.Bu çalışmada işaret, piktogram ve sembollerin mesaj iletmek amacıyla yüklendikleri anlamların kullanım alanlarına göre insan davranışları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve semiyotik açıdan, semantik, sentaktik ve pragmatik düzeylerde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

REFERENCES

References: 

AKIN, Erdinç, (2006), Görsel İletişimde Mağaradan Markaya, Ġst.: Alternatif Yay.
Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi,(1988),Cilt:11, Ġst.: Ana Yayınları.
BAġER, Mürvet Beis, (1994), “Görsel ĠletiĢimde Piktogram ve Sembollerin Ġnsan
Üzerindeki Etkileri”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Anadulu Ün. SBE.
BAġKAN, Özcan, (1988), Bildirişim – İnsan Dili ve Ötesi, Ġst.: Altın Kitaplar Yay.
BEKTAġ, Dilek, (1992), Çağdaş Grafik Tasarımın Gelişimi, Ġst.: Promat A.ġ. Yay.
BERGER, John, (1993), Görme Biçimleri, Ġstanbul: Metis Yayınları.
COLLINS, John, (2000), Kendi Kendini Geliştirme Programı Başarılı
Sunum,(Çev.), Ali Cevdet Akkoyunlu, Ġstanbul: Doğan Kitap Yayınları.
ÇAVUġOĞLU, Senih, (1996), “Kentiçi Çevre Grafiği Üzerine Bir Uygulama
ÇalıĢması”, (Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Eseri Raporu, H.Ü. , SBE.
ERGĠN, Akif, (1995), Öğretim Teknolojisi İletişim, Ankara: Pegem Yayınları.
ERGÜVEN, Mehmet, (1992), Yoruma Doğru, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
ERHAN, Ġlhan, (1978), Endüstri Tasarımında Kullanıcı-Araç İlişkileri Açısından
Görsel Bildirişim, Ġstanbul: Devlit Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları, No: 84.
KETENCĠ, H. Fehmi, Can Bilgili, (2006), Görsel İletişim ve Grafik Tasarım,
Ġstanbul: Beta Yayınları.
ÖZER, A. Kadir, (1995), İletişimsizlik Becerisi, Ġstanbul: Varlık Yayınları.
PIERCE, Todd, (1996), The Intarnational Pictograms Standard, Cincinnati, Ohio:
Published by ST Publications, Inc.
QUAĠL, D. Mc., Sven Windahl, (1994), Kitle İletişim Çalışmaları İçin İletişim
Modelleri, (Çev.), Banu DağtaĢ, Uğur Demiray, EskiĢehir: Anadolu Ünv. Eğitim Sağlık ve
Bilimsel AraĢtırma Ç. Vakfı Yay. No:92.
RUELLE, David, (1995), Rastlantı ve Kaos, (Çev.), Deniz Yurtören, Ankara:
Tübitak Yayınları.
SAN, Ġnci, (1983), Sanat Eğitimi Kuramları, Ankara: Tan Yayınları.
SEYLAN, Ali, (2005), Temel Tasarım, Ankara: Dağdelen Basın Yay. Ltd. ġt. Yay.
SILLARS, Stauart, (1995), İletişim,(Çev.), N. Akın, O. Tokgöz, Ankara: Özgün Yay.
SÖZEN, Metin, Uğur Tanyeli, (1992), Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü,
Ġstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları.
STIEBNER, Erhardt, Diether Urban, (1982), Zeichen Signets Emblems, München
Görsel İletişim Aracı Olarak İşaret, Piktogram Ve Sembollerin Kullanım Alanlarına Göre… 1316
Bruckmann, ISBN: 3765418609. GERMANY.
UÇAR, T. Fikret, (2004), Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, Ġst.: Ġnkılap Kit. Yay.
VARDAR, Berke, (1982), Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Ankara: TDK.Yay.
VARDAR, Arıklı, N. Arıklı, (1969), Semantik Akımları, Ġst.: Yeni Ġnsan Yayınları.
YAZAR, Tarık, (2010), “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atakum Kampüsü Bağlamında
Görsel BildiriĢim Simgelerinin Tasarım ve Uygulama Sorunlarına Genel Bir BakıĢ ve Model
Önerisi”, (Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, OMÜ SBE).
ZILLIOĞLU, Merih, 1993. İletişim Nedir?, Ġstanbul: Cem Yayınevi.
http://www.rtukisaretler.gov.tr/RTUK/index.jsp, 28.08.2010

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com