Buradasınız

HAÇATURYAN KEMAN KONÇERTOSU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

A STUDY ON KHACHATURIAN VIOLIN CONCERTO

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Although Khatchaturian’s compositional style was derived from Armenian folk music as well as personal stylistic features, it is affected by the folk music of Georgia, Russia, Ukrania, Turkmenistan, Azerbeijan and Turkey. The composer is often considered as a match point of the East and the West in classical music. As a result of these folkloric liasons many orginal rhythmical structures and melodic richness excist in his works, as well as rich orchestral colours. His style is mostly dominated by a lyric expression. Some of his compositions reminds of Turkish composers, since they include fokloric elements and tunes that resemble of traditional Turkish motives. The violin concerto, which is examined, is a highight that might enlight our composers education as well as creative production, with its traditional roots and its arches of universal success. This concerto is not only one of the important works, this renowned composer of 20th centry, but also has a potential of becoming a model of modal contemporary nationalistic classical musics.
Abstract (Original Language): 
Üslubu, büyük ölçüde Ermeni halk müziğinin etkisiyle kişisel yönelimlerinin bir bileşimi olarak gelişen Haçaturyan, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türk halk şarkılarından etkilenmiştir. Besteci aynı zamanda batıyla doğunun klasik müzikte kesişme noktası olarak da anılır. Halk müziğinden etkilenmesinin bir sonucu olarak, yapıtlarında özgün bir ritmik yapı, melodi çeşitliliği ve zengin orkestra renkleri bulunur. Genellikle, üslubuna lirik bir anlatım egemendir. Eserleri; Türk motiflerini andıran ezgileri ve kompozisyonlarındaki folklorik öğeler sebebiyle sanki bir Türk bestecisinin yapıtı dedirtecek kadar halk ezgilerimize yakındır. Çalışmada incelemiş olduğumuz keman konçertosu, gerek biçimsel özellikleri gerekse çıkış noktasını geleneksel ezgilerden alarak bu yolla evrensel başarıya ulaşması sebebiyle, genç kuşak bestecilerimize hem eğitimleri boyunca hem de eser yaratma süreçlerinde ışık tutabilecek literatürdeki en çarpıcı eserdir. Halk müziği temaları ile senfonik eserler besteleyen Haçaturyan geçtiğimiz yüzyılın evrensel anlamda kabul görmüş bestecilerindendir. En önemli eserlerinden biri olan keman konçertosu gerek içerisindeki temaları oluşturan ezgileri gerekse orkestrasyon içerisindeki modal yapı bakımından Çağdaş Türk Müziğinin dünya müzik platformunda yakalamak istediği başarıya örnek teşkil edebilecek niteliktedir.

REFERENCES

References: 

1. BARLOW, H., & MORGENSTERN, S., A Dictionary Of Musical Themes Revised Edition,
Faber & Faber, London- Boston, 1948.
2. EFE, M., Geleneksel Türk Sanat Müziği Kemani Bestekarlarının Eserlerindeki
Batı Müziğine Ait Müzikal Unsurlar Ve Keman Eğitiminde Kullanılabilirliği, Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007.
3. ÖZALP, N., Türk Musikisi Tarihi II, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları:3110, Bilim ve
Kültür Eserleri Dizisi:965, Araştırma İnceleme Dizisi:72, İstanbul ,2000.
4. SAYGUN, A., Atatürk ve Musiki, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayınları 1. Ankara, (Tarihsiz).
5. YENER, F., Müzik Kılavuzu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2001.
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Violin_Concerto_(Khachaturian)
7. http://www.beethovenlives.net/index.asp?ID=1582
8. http://myclassical.blogspot.com/2008/05/khachaturian-violin-concerto-in-...

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com