Buradasınız

İLKÖĞRETİM II. KADEME MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of the Primary Second Term Mathematics Curriculum According to Teacher Views

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The new mathematics curriculum in secondary school educaion which was put into practice in 6th grade students in 2006-2007, started to be practiced in 7th grade students in 2007¬2008 and it is started to be practiced in 8th grade students in 2008-2009. The aim of this study is the evaluation of the teacher views on mathematics curriculum in secondary school. The data of the research were collected from the 76 secondary mathematics teachers who are teaching in Fethiye, Ortaca, Ula and Center in Muğla. A 46- items test was developed by a researcher to determine the teachers' views. The frequency, percentage, arithmetic average and standard deviation were calculated to determine teachers' views about the programmer's dimensions. According to the variances of the teacher's work experience, the place of the school, the gender and in-service education, the analysis statistics were used to determine whether there is a meaningful difference among the views about the programme or not. According to the result of the research, generally the primary mathematics education teachers stated that they had found the mathematics curriculum to be positive; however, they come across some difficulties during the practice. Also they stated that the necessary sources and materials, the possibilities of the schools , the time for per unit, the harmony with the difficulty degree of the unit are insufficient. They also stated that replying to the needs of society and in harmony with students' front learning level are insufficient and they come across difficulties in the practice of curriculum methods suggested in the programme.
Abstract (Original Language): 
Yeni İlköğretim II. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 6. sınıflarda, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 7. sınıflarda, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında 8. sınıflarda kademeli bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı da İlköğretim II. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı'nın öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesidir. Araştırmanın verileri Muğla ilinin Merkez, Fethiye, Ortaca ve Ula ilçelerinde görev yapan 76 ilköğretim matematik öğretmeninden toplanmıştır. Öğretmen görüşlerinin belirlenmesi için araştırmacı tarafından hazırlanan 46 maddeden oluşan anket uygulanmıştır. Programın boyutlarına ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek için frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplamaları yapılmıştır. Öğretmenlerin, meslek deneyimi, mezun olunan yüksek öğretim programı, eğitim durumu, görev yapılan okulun yeri, cinsiyet ve hizmet içi eğitim alma durumu değişkenlerine göre, programa ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla istatistik analizlerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda;öğretmenlerin anketin geneline ilişkin görüşlerinin aritmetik ortalamasının 3,51 olduğu ve öğretmenlerin genel olarak İlköğretim II. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı'nı olumlu buldukları saptanmıştır. Ayrıca öğretmenlerin İlköğretim II. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programı'nın genel özellikler, kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci boyutlarını olumlu bulduğu; hazırlık ve ölçme-değerlendirme boyutlarında ise kararsız kaldıkları belirlenmiştir.
101
116

REFERENCES

References: 

Akça, S. (2007). İlköğretim 5. Sınıf 2005 Matematik Programının Öğretmen, Yönetici ve İlköğretim Müfettişleri Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İli Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Üniversitesi, Afyonkarahisar.
115
İlköğretim II. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Altun, M. (2008). Eğitim Fakülteleri ve Sınıf Öğretmenleri İçin Matematik Öğretimi. Bursa: Aktüel Alfa Akademi Yayıncılık.
Arslan, M. (2007). "Eğitimde Yapılandırmacı Yaklaşımlar". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 40, Sayı: 1, s. 41¬61.
Aydın, H. (2007). Felsefi Temeller Işığında Yapılandırmacılık. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Bolat Soycan, S. (2006). 2005 Yılı İlköğretim 5. Sınıf Matematik Programının Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
Clements, D.H., Battista, M.T. (1990). "Research Into Practice: Constructivist Learning and Teaching". Arithmetic Teacher, Cilt:38, No: 1. 34-35.
Erdem, E. - Demirel,
Ö. (2002). "Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 23 , s. 81-87.
Hacısalihoğlu, H. H., Mirasyedioğlu, Ş., Akpınar, A. (2004). İlköğretim 6-8 Matematik Öğretimi (Matematikte İşbirliğine Dayalı Yapılandırıcı Öğrenme ve Öğretme). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
Hazır Bıkmaz, F. (2006). "Yeni İlköğretim Programları ve Öğretmenler". Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt: 39, Sayı: 1, s. 99-116.
Karagöz,E.(2010). İlköğretim II. Kademe Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, (Tez Danışmanı:Doç.Dr.Salih UŞUN)Muğla.
Olkun, S - Toluk Uçar, Z. (2007). İlköğretimde Etkinlik Temelli Matematik Öğretimi. Ankara: Maya Akademi Yayın Dağıtım.
Orbeyi, S. (2007). İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.
Sarıer, Y. (2007). Altıncı Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğretim Programına İlişkin Görüşleri, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
Zembat, İ. Ö. (2007). "Yansıma Dönüşümü, Doğrudan Öğretim ve Yapılandırmacılığın Temel Bileşenleri". Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1, s. 195-213.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com