Buradasınız

EĞİTİMDE YARATICI DÜŞÜNME

CREATIVE THINKING IN EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Today one of the most important concept is creative thinking. Creative thinking ability and using this in education is a necessity. Due to rapid development of science and technology , most of the teachers have to learn how they can use creative methods and techniques in education. This article disscusses what creativity and creative education are, how creativity can be placed and developed in education and some creative methods and techniques which can be used in education
Abstract (Original Language): 
Günümüz eğitim anlayışında, en geçerli kavramlardan biri tanesi de yaratıcı düşünmedir. Yaratıcı düşünebilme ve bunu eğitim sistemi içinde kullanabilme artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Hızla ilerleme kaydeden bilimsel ve teknolojik gelişmeler nedeniyle, eğitimcilerin yaratıcı teknik ve yöntemleri, eğitim sürecinde nasıl kullanılacağını kavramaları bir zorunluluk olarak değerlendirilmelidir. Bu makalede de yaratıcılığın ve yaratıcı düşünmenin ne olduğu , yaratıcı düşünmenin eğitimde nasıl yer alabileceği ve geliştirilebileceğinin yanında, yaratıcı bir eğitimde kullanılabilecek yaratıcı performansı geliştirici teknik ve yöntemlerin neler olabileceği konusunda bazı bilgiler yer almaktadır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Adams,J
(1986
) . The Care and Feeding of İdeas. A Guide to Encouraging Creativity, Wesley pub.comp.inc.
Arık,A. (1990) Yaratıcılık , Ankara, Kültür Bakanlığı Y.,no: 88.
Artut, K. (2001)
Sana
t Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri,Ankara,Anı yayıncılık.
Çellek, T. (2001) Yaratıcılık: Eğitim Sistemindeki Boyutu, Cumhuriyet Bilim ve Teknik Dergisi, sayı:741,18-19.
Dillon,J.&Maguire (1998), M. Becoming a Teacher, 2nd ed.,Open University press, USA.
Dilts,R. (1993) Skılls for the Future Managing Creativity and innovation, Meta pub.
Elliot,J. (1991) A Model of Professinalism and Its implications for Teacher Education, British Research Journal,16,105-124.
Erginer,E. (2000) "
Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme", Ankara,Anı yayıncılık.
Fatt, J.P.T.(2000) Fostering Creativity in
Education, Education: Chula Vista, 120,4, 744¬757.
83
Gawain,S. (1996)
Yaratıc
ı İmgeleme, Çev. Semra Ayanbaşı,İstanbul,Akaşa yayıncılık,
Getzels, J. & Csikszenmihalyi,M.(1976) The Creative Vision: A Longitidunal Study of Problem Finding in Art, NY.,John Wiley & Sons.
Grant,K. (2001) Peel School District School
Board,Mississauga,http://www.studygs.net/map ping/mapping1.htm
Himes,G.K. (1987) Stimulating
Creativity:Encouraging Creative
ideas
. Creativity, ed. D. Timpe, Facts on File pub.
İpşiroğlu,Z.(1993) Eğitimde Yaratıcılık, TED yayıncılık, Ankara, No: 17
Linderman,M.G. (1997) Art in the Elementary School, 5th ed,Mac-Graw Hill Comp., USA
Noyanalpan,N.(1 993
)Eğitimd
e Yaratıcılığa Genel Bakış, Yaratıcılık ve Eğitim Sempozyumu TED yayıncılık, Ankara
No:17(39-54)
Özden, Y.(1998) Öğrenme ve Öğretme,2.baskı, Ankara,Pegem yayıncılık,
Petrini,C.M.(1994) 101 Creative Probem Solving Techniques (book); Problem Soving-Methodology ,Training&Development,48, 11¬15.
Rıza,E.T.(2000) Çocuklarda ve Yetişkinlerde Yaratıcılık Nasıl Uyarılır?, Yaşadıkça Eğitim Dergisi, No:68, 5-12.
San,İ.(1979) Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık, Ankara, T.C. İş Bankası yayıncılık.
San,İ.(1985) Sanat ve Eğitim,A.Ü.E.B.F. yayını,2.basım,Ankara, no: 151
Starko,A.J(1995). Creativity in Classroom: Schools of Curious Delight,NY. Longman.
Stephans,P.&Crawley,T. (1994) Becoming an Effective Teacher, Stanley Thorn pub., UK,
Tanilli,S. (1998) Yaratıcı Aklın Sentezi, İstanbul,4.basım,Adam yayıncılık.
Thomas,N.J.T. (1999)Are Theories of İimagery Theories of İmagination ? An Active Perception Approach to Conscious Mental Content, Cognitive Science,23,2,207-245.
Wasserman,S.
(1986
) Teaching for Thinking Theory,Strategies and Activities for the Classroom, Teacher College
press,NewYork,USA.
Young,J.G.(1985)
Wha
t is creativity?,Journal of
Creative Behavior,19,2,77-87.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com