Buradasınız

EDEBİYAT KILAVUZLUĞUNDA SİNEMA YAPITLARININ BAŞLANGIÇ DÜZEYİ SONRASI YABANCI DİL ÖĞRETİMİNE KATKISI

THE CONTRIBUTION OF MOVIES TO POST-BEGINNER LEVEL FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN THE GUIDANCE OF LITERATURE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Analysing texts has an important place in teaching foreign language. However, since there is not enough opportunity to use the language outside the classroom, students find daily life conversational texts boring and difficult. In order to overcome such difficulties not only should texts be chosen from the work of writers who demonstrate the richness of language, but media products, especially movies, that facilitate the comprehension of such texts; have similar scenorios and which can make language-culture relationship more comprehensible should also be used as classroom materials. This process which has a direct impact on developing four language skills and which requires intensive consciousness can be more effective in reaching the desired aim after basic foreign language teaching.
Abstract (Original Language): 
Kendi ortamından uzak yabancı dil öğretiminde metin çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Ancak günlük yaşamda karşılaşılan durumlara yönelik söyleşi metinleri öğrencilere dışarıda kullanım alanı olmamasından ötürü sıkıcı ve zor gelmektedir. Benzer olumsuzlukların giderilmesi için yaşam içerisindeki dilin zenginliklerini güzel kullanan yazarların yapıtlarından seçilmiş metinlerin yanı sıra bu metinlerin anlaşılmasını kolaylaştıracak konusal benzerlikleri olan ve dil kültür ilişkisini daha anlaşılır kılabilecek medya ürünlerinin, özellikle konulu filmlerin ders materyalleri olarak sınıfa getirilmesi önemli bir yol olarak görülmektedir. Dört temel dil becerilerinin geliştirilmesine doğrudan etkisi olan ve yoğun bir bilişselliği gerektiren bu uygulama istenilen amaca ulaşmakta temel yabancı dil öğrenimi sonrası daha etkili olabilir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Aktulum, K. (2000). Metinlerarası İlişkiler, Ankara: Öteki Yayınları.
Ausubel, D.P.
(1968)
. The psychology of Meaningful Verbal Learning. New York: Grune Stralton.
Aytaç, G. (2002). Edebiyat ve Medya Kitaptan Ekrana Edebiyat, Ankara: Kültür Bakanlığı.
Barlett, F.C.
(1982)
. Remembering Cambridge, Cambridge Uni. Pres.
Barthes, R. (1977). Introduction to the strucktural study of Narratives Image, Music, Text, London: s.79 -125.
Bolat, S. (2003). "Romanın Filme Uyarlanması", Litera Cilt 12, Ankara.
Brecht, B. (1965). Leben des Galilei, Berlin: Suhrkampf Verlag.
(1973). Ausgewahlte Gedichten, (Hrsg.)
Siegfried Unseld, Frankfurt am Main: Suhrkampf Verlag.
(1998).
Bütü
n Oyunları,(Çev.): Ahmet
Cemal İstanbul: Tem Yayınları.
(1998). Leben des Galilei, Frankfurt am
Main:
Suhrkamp
f Verlag.
Bruner, J. S.
(1968)
. Toward a theory of
Instruction, New York: W.W.Norton and
Company.
Carter, R.A. (1986). Literature and Language Teaching: Oxford University Pres.
Cook, G. (1994). Discourse and Literature The Interplay of form and Mind, Oxford: Oxford Uni. Pres.
Demircan,
Ö
. (1990). Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, İstanbul: Can Ofset 1. Baskı.
Demirel, Ö. (1993). Yabancı Dil Öğretiminde Yöntemler, Teknikler, İlkeler, Ankara: Usem Yayınları.
Esselborn, K. (1991). "Neue Beurteilungskriterien für audio-visuelle Lehrmaterialien" in Zielsprache Deutsch 2,
s.64-78.
Gast, W.
(1993)
. Film und Literature Grundbuch Einführung in Begriffe und Methoden der Filmanalyse, Frankfurt.
Kristeva, J.(1969).Semeiotike, Paris: Sevil Yayınları.
(1972). Problem der Textstrukturation,
Köln.
Kula, O.B. (1950). "Türk ve Alman Diline Bazı Kültürel Özellikler Açısından Bir Yaklaşım"
Eğitim Fakültesi Dergisi Adana: Çukurova Üniversitesi, Sayı 3, Ocak 1990.
70
Birkan Kargı / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (2006), 60-71
Lazar, G. (1993). Literature and Language Teaching: Cambridge University Pres.
Meier, P., Suess, P.(1996). Film für eine Welt methodische Tipps für die Arbeit mit Film, Zürich.
Menteşe, Batum O. (1996). Bir Düşün Yolculuğu Edebiyat Sanat Eleştiri Yazıları,
Üniversitelerde yeni bir Araştırma Alanı: Medya Araştırmaları, 23 -28 Ankara Bilkomat Yayınları.
Neuer, G. (1980). Lesen und Verstehen im kommunikativen Fremdsprachenunterricht, München.
Salihoğlu, H.(1978). Doğa Bilimleri ve Tiyatro, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
. (1994).
"Edebiyat mı, Kültür mü
Yabancı Dilde Edebiyat Öğretimi Üzerine Düşünceler", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Cilt Il/Sayı 1-2, s.21-30.
Sayın, S. (1989). "Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Yazın Eğitiminin Yeri" Dilbilim VIII, Edebiyat Fakültesi Basımevi İstanbul, s.13-23.
Tapan, N. (1989)."Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Özgün Metinlerin İşlevi."
Dilbilim VIII, İstanbul: Edebiyat
Fakültesi Basımevi.
.
(1993)."20.yy. Almanca Öğretiminde
Kuramsal Teknikler ve Uygulanan Yöntem Arayışları" İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, İstanbul, s.191-205.
Vygotsky, L.S.(1978). Mind in Society Haward University Pres.
(1985).
Düşünce
, (Çev.) S. Koray
Kuram ve Dil, İstanbul TD Yayınları.
Widdowson,
H.G
. (1984). Exploration in Applied Linguistics: Oxford University Press.
Yenialma G.A.(1974). Edebiyat Tarihi, Ankara: D.T.C. Fakültesi Yayınları.
71

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com