Buradasınız

BILGE KARASU'NU N UZUN SURMUŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI ÖYKÜSÜNDE DİN VE BİREYLEŞME

RELIGION AND INDIVIDUALIZATION IN BILGE KARASU'S STORY UZUN SÜRMÜŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3029

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In study, the story, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, one of Bilge Karasu's award winning works is intended to be analyzed under the title of 'religion and individualization' depending upon C.G. Jung's psychoanalytic understanding. Our study has been systematically prepared by being divided into different titles. Images and symbols are explained by associating the related archetypes with the disciplines and people in the story. That's been the lodestar for both defining social structure and tripping one's inner word.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada Bilge Karasu'nun ödüllü eserlerinden biri olan Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı adlı öyküsünün 'din ve bireyleşme' başlığı altında C.G.Jung'un psikanalitik anlayışına bağlı olarak çözümlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamız farklı başlıklara ayrılarak sistematik bir şekilde hazırlanmıştır. Öyküdeki kavramlar ve kişiler ilgili arketiplerle ilişkilendirilerek imge ve semboller anlamlandırılmıştır. Bu da hem toplumsal yapının incelenmesinde hem de bireyin iç dünyasına yaptığı yolculuğun belirlenmesinde yol gösterici olmuştur.

REFERENCES

References: 

AKATLI Füsun - SÖKMEN Müge Gürsoy, (1997), Bilge Karasu Aramızda Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı Üzerine, (1. bs.), Metis Yayınları.
AYTEN Ali, (2006), Psikologların Din ve Tanrı Görüşleri, (1. Bs.), İz Yayıncılık.
CAMPBELL Joseph, (2010), Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, (2. bs.), (çev. Sabri Gürses), Kabalcı Yayınları.
CEBECİ Oğuz, (2009), Psikanalitik Edebiyat Kuramı, (2.bs.), İthaki Yayınları. EMRE İsmet, (2006), Edebiyat ve Psikoloji, (2.bs.), Anı Yayınları.
FORDHAM Frieda, (2008), Jung Psikolojisinin Ana Hatları, (7.bs.),(çev. Aslan Yalçıner), Say Yayınları.
GÖKTÜRK Akşit, (2004), Ada (İngiliz Yazınında Ada Kavramı), Yapı Kredi Yayınları.
JUNG Carl
Gustav
, (2010), İnsan Ruhuna Yöneliş, (çev. Engin Büyükinal), (7.bs.), Say Yayınları.
JUNG Carl
Gustav
, (2009), Dört Arketip, (çev. Zehra Aksu Yılmazer), (3.bs.), Metis Yayınları.
JUNG Carl Gustav, (2001), Anılar, Düşler, Düşünceler, (çev. İris Kantemir), (2. bs.), Can Yayınları.
KAPLAN Mehmet, (1992), Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, (2. bs.), Dergâh Yayınları.
KARASU Bilge, (2010), Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, (10. bs.), Metis Yayınları.
KAYA Önder, (2009), Buhranlar Dönemi ve İkona Kırıcılık Akımı, Mostar, (S.52).
KISA Cihad, (2005), Carl Gustav Jung'da Din ve Bireyleşme Süreci, (1. bs.), İzmir İlahiyat Yayınları Vakfı.
PEARSON Carol, (2003),
İçimizdek
i Kahraman Yaşadığımız Arketipler Hayatımızı Nasıl Etkiliyor? Onların Gücünden Nasıl Yararlanabiliriz?, (çev. Semra Ayanbaşı), Akaşa Yayınları.
STEVENS Anthony, (1999), Jung,
(çev
. Ayda Çayır), Kaknüs Yayınları.
SAİD W. Edward, (1982), Oryantalizm Sömürgeceliğin Keşif Kolu, (çev. Nezih Uzel), (1.bs.), Pınar Yayınevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com