Buradasınız

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (UŞAK İLİ ÖRNEĞİ)

ASSESSMENT OF CYNICISM LEVEL OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS (UŞAK SAMPLE)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3454

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Organizational cynicism is a negative attitude of the teachers towards the school organization. It is described as unbelief and mistrust of teachers towards the school decisions and intentions and the belief of that the administrators don't reflect their real characters. Knowing the cause and effect of cynicism provides to manage the success and the negative effects of cynicism, if there is, in an organization in a proper way. The awareness of factors affecting organizational cynicism will prevent the administrators of taking steps that will cause negative effects. The purpose of this research was to determine the orgaizational cynicism level of the teachers working in Uşak City Government Primary Schools. This research aims to determine whether the teachers' opinions of gender, branch, seniority, educational status and work duration at the current school differentiate or not on the basis of the organizational cynicism level. This investigation area includes primary school teachers working in Uşak city borders. The number of schools that will take place in the sample has been determined as 112, and the number of teachers are 311. In this research "Organizational Cynisicm" questionnaire which was developed by Apaydin (20011) was used. Research findings show that the cynicism perception among primary school teachers is at low level. The teachers' opinions of gender, branch, seniority and educational status don't differentiate on the basis of the organizational cynicism level. The opinions of work duration at the current school showed that teachers working 6-10 years have a higher organizational cynicism level than the teachers who working 1-5 years.
Abstract (Original Language): 
Örgütsel sinizm, öğretmenlerin okul örgütüne karşı negatif bir tutumudur. Öğretmenlerin okulun kararlarına ve işlemlerine karşı bir inançsızlık; niyetlerine güvenmeme ve yöneticilerinin gerçek karakterlerini yansıtmamaları inancı olarak tanımlanmaktadır. Yöneticilerin sinizminin sebep ve sonuçlarını bilmeleri örgütteki başarı ve var ise sinizmin olumsuz sonuçlarını en etkili ve en uygun bir şekilde yönetme imkanı vermektedir. Örgütsel sinizmi etkileyen faktörlerin bilinmesi ya da algılanması yöneticilerin bu konuda duyarlı olup olumsuz sonuçlar doğurabilecek adım atmalarına engel olmaktadır. Bu araştırma, Uşak ili Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kamu ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin cinsiyet, branş, kıdem, öğrenim durumu, okulda çalışma süresi değişkenlerine göre faklılaşıp farklılaşmadığı saptanmak istenmiştir. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında yürütülen betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın evreni Uşak ili sınırları içerisinde bulunan tüm kamu ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Örneklemini ise tesadüfi örnekleme yolu ile seçilen 311 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Apaydın (2012) tarafından geliştirilen örgütsel sinizm ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları ilköğretim öğretmenlerin sinizm algılarının "Az düzeyinde" olduğunu göstermektedir. İlköğretim öğretmenlerinin sinizme ilişkin görüşleri cinsiyet, branş, kıdem, öğrenim durumu bakımından değişmemektedir. Okuldaki çalışma süresi bakımından, bulunduğu okulda 6-10 yıl çalışan öğretmenlerin, 1-5 yıl çalışan öğretmenlere göre daha çok sinizme sahip olduklarını göstermektedir.
1475-1497

REFERENCES

References: 

ANDERSSON, L. M. (1996).
Employe
e cynicism: An examination using a contract violation framework. Human Relations, 49(11), 1395-1418.
ANDERSSON, L. M. ve Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the workplace: some causes and effects. Journal of Organizational Behavior 18, 449-469.
APAYDIN, Ç. (Baskıda).
Th
e Relationship Workplace Bullying with Organizational Cynicism in Universities. African Journal of Business Management.
ARSLAN, E.T.
(2012)
. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personelinin Genel ve Örgütsel Sinizm Düzeyi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (1) 2012, 12-27.
BALCI, A. (2002). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı, Ankara:PEGEM Yayıncılık
BARANSEL, A. (1993), Çağdaş Yönetim Düşüncesinin Evrimi, 3. Baskı, İstanbul.
BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık
BYRNE, Z. S. ve Hochwarter, W. A. (2007). "Perceived Organizational Support and Performance Relationships Across Levels of Organizational Cynicism", Journal of Managerial Psychology23(1) , 54-72.
DEAN, J. W. JR., Brandes, P., & Dharwadkar, R. (1998).Organizational Cynicism. Academy of Management Review, 23(2), 342-352.
FINDIK, M.,
Eryeşil
, K. (2012). Örgütsel Sinizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. International Iron & Steel Symposium, 02-04, Karabük, Türkiye.
FULLER, B. A. G. (1931).
History
of Greek philosophy. New York: Henry Holt. (akt. Dean ve
diğerleri, 1998)
GÜZELLER C. ve Kalağan G. (2008). Örgütsel sinizm ölçeginin Türkçe'ye uyarlanmasi ve çeşitli degiskenler açisindan egitim örgütlerinde incelenmesi, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 87-94.
KANTER, D.L.& Mirvis, P. H. (1989). The Cynical Americans. San Francisco: Jossey-Bass
KUTANIS, R.A. ve Çetinel E., Adaletsizlik Algısı Sinizmi Tetikler mi?, 17.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Kitabı, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, (2009), 693¬699.
MIRVIS, P., ve Kanter, D. (1991). Beyond demography: A psychographic profile of the workforce.
Human Resource Management, 30, 45-68.
ÖZGAN,
H.
, Külekçi, E., Özkan, M. (2012) Analyzing of the Relationships between Organizational Cynicism and Organizational Commitment of Teaching Staff.
International Online Journal of Educational Sciences, 4(1), 196-205
ÖZGENER, Ş., Öğüt, A., Kaplan, M. (2008). İşgören-işveren ilişkilerinde yeni bir paradigma: Örgütsel sinizm. M. Özdevecioğlu, H. Karadal (ed.), Örgütsel davranışta seçme konular organizasyonların karanlık yönleri ve verimlilik azaltıcı davranışlar İçinde. Ankara, İlke Yayınevi.
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 7/3, Summer, 2012
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği) 1497
SLOTERDİJK, P. (1983).
Cynicism
- The Twilight of False Consciousness (translation University of Minnesota Press). (Eserin orjinali: Kritik der Zynischen Vernunft. Frankfurt am Main:
Suhrkamp, 1983)
TÜKELTÜRK, Ş.A., Perçin, N.Ş. ve Güzel, B. (2009). Örgütlerde Psikolojk Kontrat İhlalleri ve
Sinizm
İlişkisi
: 4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, 17.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongre Kitabı, Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, 688-692.
WANOUS, J. P.,
Reichers
, A. E. ve Austin, J. T. (1994).Organizational cynicism: an initial study.
Academy
of Management Proceedings, 269-273.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com