Buradasınız

ÇOKLU ZEKÂ KURAMINA DAYALI ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF TEACHING APPLICATIONS BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY ON STUDENTS’ READING COMPREHENSION SKILLS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4336
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the effect of teaching implementations based on multiple intelligence theory on students’ reading comprehension skills in primary school. In the study, experimental model of pre-test and post-test with control group have been used. The group of study has been composed of 7. class students of second grade in Sancaklar Primary School which is dependent on Public Education Management in Siirt. Experiment and control groups are composed of these students. In order to achieve the objectives of the study, appropriate class activities have been prepared for the teaching applications based on Multiple Intelligence Theory. These activities have been implemented according to students’growth and learning levels. On the purpose of determining the effects of teaching implementations based on multiple intelligence theory on students’ reading comprehension skills not only quantitative but also qualitative means of data collections have been put into account. The quantitative datacollections have been obtained by the readiness test of Turkish language course and test of reading comprehension. The qualitative data of study, has been collected by making use of interview form providing teachers and students’ views regarding the learning and teaching process. According to the results obtained from the quantitative and qualitative data, it has been appointed that The teaching applications based on Multiple Intelligence Theory in primary school have been more effective on increasing the levels of student’s reading comprehension. By means of the effectiveness of the teaching implementations based on multiple intelligence theory on developing students’ reading comprehension skills, It was determined that the quantitative data of the study, the qualitative data based on the views of the teachers and students, and the research results on the multiple intelligence theory’s effectiveness in teaching all corresponds to eachother.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerilerine Etkisini belirlemektir. Araştırmada kontrol gruplu ön test–son test deneysel modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Siirt ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sancaklar İlköğretim Okulundaki ikinci kademe 7. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Bu öğrencilerden deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek için Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarına uygun ders etkinlikleri hazırlanmıştır. Bu etkinlikler öğrencilerin gelişim ve öğrenme düzeylerine göre uygulanmıştır. Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine etkisini belirlemek için hem nicel hem de nitel veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri, Türkçe dersi hazırbulunuşluk testi ve okuduğunu anlama testinin uygulanmasıyla elde edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri ise, Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulama ve etkinlikleri ile öğrenme – öğretme süreci hakkında öğretmen ve öğrenci görüşlerini saptamaya yönelik görüşme formunun uygulanmasıyla toplanmıştır. Nicel ve nitel verilerden elde edilen sonuçlara göre, İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuduğunu anlama düzeylerinin artmasında daha etkili olduğu saptanmıştır. Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının öğrencilerin okuma alışkanlıklarının geliştirilmesine ilişkin olarak; hem araştırmanın nicel bulgularının, hem öğretmen ve öğrenci görüşlerine dayalı nitel bulguların hem de çoklu zekâ kuramının öğretimdeki etkililiğine ilişkin daha önceden yapılmış araştırma sonuçlarının örtüştüğü saptanmıştır.
1335-1353

REFERENCES

References: 

AKYOL, H. (2005). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: PegemA Yay. BLOOM, B. (1979). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme, Çev. : Özçelik, A.D. Ankara : MEB Yayınları
CAMPBELL, B. (1994). The Multiple Intelligences Handbook- Lesson and More. Stanwood: Campbell Associates
CAMPBELL, L.; CAMPBELL, B. ve DİCKİNSON, D. (1999). Teaching & Learning Through Multıple Intelligences.(Second Edition). Massachusetts: Viacom Company.
DEMİREL, Ö. (2000), Türkçe Öğretimi. Ankara: PegemA yayıncılık.
DEMİREL, Ö. (2005). Eğitimde Yeni Yönelimler. (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık
FİDAN, N.; BAYKUL, Y. (1994), “İlköğretimde Temel Öğrenme İhtiyaçlarının Karşılanması”. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi. 10, 7 - 20.
FORD, D. M. (2000). A Study of the Effects of Implementation of Multiple Intelligence Techniques and Integrated Thematic Instruction on Seventh Grade Students. Unpublished Ph.D. Thesis, Saint Louis University.
GARDNER, H. (1991). The Unschooled Mind: How Children Think&How Schools Should Teach. New York: Basic Books Published.
GARDNER, H. (1993). Multiple Intelligences- The Theory In Practise. New York: Basic Boks.
GARDNER, H. (1999). Multiple Intelligences Interviews and Essays. İstanbul: (Enka Okulları) BZD Yayıncılık.
GARDNER, H.(1999a). Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21. Centruy. New York: Basic Books
GARDNER, H., (2004). Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zekâ Kuramı. (Çev.: Ebru Kılıç) İstanbul: Alfa Yayınları.
GÖL, S. (2010). Tam Öğrenme Destekli Çoklu Zekâ Kuramının İlköğretim 3.Sınıf Matematik Dersindeki Erişi Ve Kalıcılığa Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin… 1353
Turkish Studies
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
Volume 8/1 Winter 2013
GÜLERYÜZ, H. (2004). Yaratıcı Eğitim ve Çoklu Zekâ Uygulamaları. Ankara: Artım Yayınları
GÜNEŞ, Firdevs. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
GÜRSES, R. (1996). “Okuma ve Anlama Üzerine” Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Bülteni. Sayı : 28, 98-103.
KAPTAN, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara.
KARASAR, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yay.
KAVCAR, C, ve ark. (1997). Türkçe Öğretimi: Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. Ankara: Engin Yayınevi
KAYALAR, Meriç. (1992). Etkili ve Hızlı Okuma Sanatı. İstanbul: Real Yayınları.
KAYIRAN, B. K. (2007). Çoklu Zekâ Kuramı Destekli Kubaşık Öğrenme Yönteminin Türkçe Dersine İlişkin Tutum Ve Okuduğunu Anlamaya Yönelik Akademik Başarı Üzerindeki, Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KIRKKILIÇ, A. ve Ark. (2009). İlköğretimde Türkçe Öğretimi, Ankara: PegemA Yayınları.
KÖKSAL, S.M. (2006). “Kavram Öğretimi ve Çoklu Zekâ Teorisi”. Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim. Cilt:14, No:2, sayfa: 473-480. MASTROPIERI, M. A, SCRUGGS, T.E. (1997). “Best Practices In Promoting Reading Comprehension In Students With Learning Disabilities”. Remedial& Special Education, Volume 18, 197 – 216. MEB, (2005). Türkçe Öğretim Programı, Ankara: MEB Yayınları.
ÖZ, F. (2001). Uygulamalı Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
ÖZÇELİK, D.A. (1992). Eğitim Programları ve Öğretim: Genel Öğretim Yöntemi. (3. Baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları.
ÖZDEMİR, E. (1987). İlkokul Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi Kılavuzu. (3. Baskı) ROSE, D.S. ve Diğ. (2000), “Imagery Based Learning: Improved Elementary Students Reading Comprehension With Drama Techniques”. The Journal Of Educational Research, 94, 1.
SEVER, S. (1997). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı yayıncılık
SUSAR, F. (2006). İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Öğretiminde Çoklu Zeka Kuramına Dayalı İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Erişi, Tutumlar, Öğrenme Stratejileri ve Çoklu Zeka Alanları Üzerindeki Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
TİLBE, S. (2006). Çoklu Zekâ Kuramına Göre Hazırlanan Türkçe Öğretiminin Öğrenci Erişisine Ve Kalıcılığa Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
YALÇIN, A. (2002). Türkçe Öğretim Yöntemleri : Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
YANGIN, B.(1999). İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Modül 4.
YILDIRIM, A. ŞİMŞEK, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri. Ankara: Seçkin Yay.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com