Buradasınız

Bir kene çıkartma mesleksel beceri dersi: Program geliştirme ve değerlendirme

A tick removal procedural skills lesson: program development and evaluation

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: To describe a recently developed tick removal proce¬dural skills course and to assess its effectivity by analyzing stu¬dents' written feedbacks and their Objectively Structured Clinical Exam (OSCE) results. Methods: The second year students (n=145, 99.0%) in Ondokuz Mayıs University Medical School attended to a newly developed tick removal procedural skills training by using tick model kits produced by ourselves. Taking account of students' first written feedback, (n=112, 76.1%) we revised the tick model kits in order to provide a more realistic simulation. Students tried to remove ticks again during the review session of procedural skills training scheduled before end of year OSCE (n=102, 69.3%). The results of two written feedback were compared and OSCE results were ana¬lyzed. Results: The second version of the procedural skills course was superior (p<0.016), more realistic and more appropriate (p<0.001) when compared with the first one according to general rating. The usefulness of the skill (p<0.001) and confidence to perform the skill (p=0.02) were found higher in the revised version. The students mean OSCE score was 9.55±0.59 (min=7, max=10). Conclusions: This is a promising procedural skills course for pre-and post-graduate students to increase their skills for tick removal from body parts.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Yeni geliştirilmiş olan bir kene çıkartma mesleksel beceri dersinin tanımlanması ve öğrencilerin yazılı geri bildirimleri ve yıl sonu Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavı (NYKS) puanları irdelene¬rek dersin etkinliğinin değerlendirilmesi. Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan ikinci sınıf öğrencileri (s=145, %99.0), tarafımızdan üretilen kene maketlerinin kullanıldığı yeni geliştirilmiş bir vücuttan kene uzaklaştırma mesleksel beceri dersi aldılar. Öğrencilerin verdiği yazılı geribildirimleri dikkate alarak (s=112, %76.1) daha gerçekçi bir taklit sağlamak üzere kene maketlerini geliştirdik. Aynı dersin yıl sonu NYKS öncesi yapılan telafisinde öğrenciler yeni kene maketlerindeki kene¬leri çıkarmaya çalıştılar ve yeniden geribildirim verdiler (s=102, %69.3). Her iki dersin yazılı geribildirim sonuçları ve öğrencilerin bu dersin yıl sonu gerçekleştirilen NYKS puanları değerlendirildi. Bulgular: Genel puanlama açısından ilk yapılan dersle kıyaslandığında geliştirilmiş ikinci mesleksel beceri eğitiminin daha üstün bulunduğu ifade edilmiştir (p<0.016). Ayrıca ikinci uygulama öğrencilerce daha gerçekçi ve uygun olarak değerlendirilmiştir (p<0.001). Öğren¬cilerin becerinin yararlılığı konusundaki fikirlerinin (p<0.001) ve be¬ceriyi şu an yapabilecek durumda olma güvenlerinin (p=0.02) ilkine kıyasla daha arttığı izlenmiştir. Öğrencilerin NYKS puan ortalaması 9.55±0.59 (en az=7, en çok=10) idi. Sonuç: Bu yeni mesleksel beceri dersi mezuniyet öncesi ve sonrası dönemde vücuttan kene çıkartılması becerisinin öğrenilmesi için ol¬dukça ümit vermektedir.

REFERENCES

References: 

1. Foley JE, Nieto NC. Tularemia. Vet Microbial 2010;140:332-8.
2. Schulze TL, Jordan RA, Schulze CJ, Mixson T, Papero M. Relative encounter frequencies and prevalence of selected Borrelia, Ehrlichia, and Anaplasma infections in Amblyomma americanum and Ixodes scapularis (Acari: Ixodidae) ticks from central New Jersey. J Med Entomol 2005;42: 450-6.
3. Gammons M, Salam G. Tick removal. Am Fam Physician 2002;66:643-6.
4.
Tür
k Tabipleri Birliği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Değerlendirme Raporu. Bölüm 1: Türkiye'de ve Dünyada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi. Birinci baskı. Ankara 2010. Türk Tabipler Birliği Yayınları p. 7 http://www.ttb.org.tr/kutuphane/kirim_kongo_rpr.pdf (Son güncellenme tarihi: 3/10/2012)
5. Günes T, Engin A, Poyraz O, et al. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in high-risk population, Turkey. Emerg Infect Dis 2009;15:461-4.
6. Moehrle M, Rassner G. How to remove ticks? Dermatology 2002;204:
303-4.
7. Celenza A, Rogers IR. The knot method of tick removal. Wilderness Environ Med 2002;13:181.
8. Needham GR. Evaluation of five popular methods for tick removal.
Pediatrics 1985;75:997-02.
9. Stewart LR Jr, Burgdorfer W, Needham GR. Evaluation of three com¬mercial tick removal tools. Wilderness Environ Med1998;9:137-42.
10. De Boer R, van den Bogaard AE. Removal of attached nymphs and adults of Ixodes ricinus(Acari: Ixodidae). J Med Entomo 199l;30:748-52.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com