Buradasınız

CLAUDE DEBUSSY’NİN MÜZİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ

AN OVERWIEV TO CLAUDE DEBUSSY’S MUSIC

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
C. Debussy, who transferred impressions of nature to music in the most of the works, was not only object to period of romantic music’s expression and style but also try to new manner of expression. Until his period, he found restrictive to basic principle in ongoing music and adopted the first impacts, which he tried to shape the new manner of music, from impressionist painting and symbolist poem. C.Debussy, who took the piano the center of his composition, tried to discover the spectrum of tone’s colour, consequently he arrived the point where his desired. In this research, which has been not only informed to the style of impressionism and symbolism, but also examined to the style which was brought by C. Debussy, who started the new period in 20th. Century, in the terms of rhythm, melody, tone and harmony.
Abstract (Original Language): 
Yapıtlarının çoğunda doğa izlenimlerini müziğe aktaran C. Debussy, romantik dönem müziğinin anlatım ve üslubuna karşı çıkıp, yeni bir ifade biçimi bulma çabasına girmiştir. Kendi bulunduğu döneme kadar belli kalıplar içerisinde süregelen müziğin temel prensiplerini sınırlayıcı bulmuş, şekillendirmeye çalıştığı yeni müzik anlayışının ilk etkilerini izlenimci resim ve simgeci şiirden almıştır. Besteciliğinin merkezine piyanoyu alan C.Debussy, bu çalgıdan elde edebileceği tınısal renk spektrumlarını keşfetme konusunda oldukça çaba harcamış ve arzu ettiği sonuçlara ulaşmıştır. Bu çalışmada izlenimcilik ve sembolizm akımı hakkında kısaca bilgi verilirken, 20, yy. müziğinde yeni bir dönem başlatan C.Debussy’nin müziğe getirmiş olduğu üslup; ritim, melodi, tını ve armoni açısından irdelenmiştir.

REFERENCES

References: 

BARBUR, S. ,(2008). “İzlenimcilik Akımının
Müziğe Yansıması Ve Bu Akımdan Etkilenmiş
Bestecilerin İncelenmesi” Mersin Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat
Dalı Yüksek Lisans Tezi, 1-48.
BORAN, İ. ve ŞENÜRKMEZ, K.Y. ,(2007).
“Kültürel Tarih Işığında Çok Sesli Batı Müziği”
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 220-226.
BOYACIOĞLU, F., (2012). “Albert Camus’nün
Söylence-Romanı (Roman- Mythe) Veba:
Esinlendiği Kaynaklar ve Çağrıştırdığı Simgeler”
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi 31(2), 21- 33
FERİDUNOĞLU, L. ,(2005). “İz Bırakan Besteciler
Yaşamları ve Yapıtları” İnkılâp Kitabevi,
İstanbul, 195.
GEDİKLİ, S.A., (2006). “Debussy Prelüd’lerin
20. Yüzyıl Piyano Müziği’ndeki Yeri ve
Önemi” Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel
Sanatlar Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı
Sanatta Yeterlik Tezi, 1-82.
GRIFFITHS, P. (ÇEV: M. HALİM SPATAR)
(2010). Özgün Adı: “A Consice History
of Western Music” (Batı Müziğinin Kısa
Tarihi). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
İstanbul, 210-218.
HÜREL, F. , (2008). “Klasik Müzik Rehberi”
Say Yayınları, İstanbul, 202-203.
İLYASOĞLU, E. ,(1999). “Zaman İçinde Müzik”
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret
ve Sanayı AŞ. İstanbul, 5. Baskı, 201-204.
KALKAN, Ş., (2006).“Dizisel Müziğe Giden
Yol” Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yüksek
Lisans Tezi, 1-74.
KARGI, I., (2005). “C. Debussy’nin Prelüdlerinin
İncelenmesi” Trakya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1-71.
KÜTAHYALI, Ö., (1981). “Çağdaş Müzik Tarihi”
Başkent Müzikevi, Ankara, 21-30.
ÖZKAYA, T., (1990). “Rus Edebiyatında Sembolizm”
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Coğrafya Fakültesi Dergisi Cilt: 33 Sayı:
1.2, 411-425.
118
UHBAB
www.uhbabdergisi.com
Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Nisan/Mayıs/Haziran İlk Bahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl:2013 Jel Kodu: Z0-ZOO
ID:60 K:120
PAMİR, L., (t.y.). “Çağdaş Piyano Eğitimi” Beyaz
Köşk Müzik Sarayı Yayınları, İstanbul,
143-144.
PAMİR, L., (1989). “Müzikte Geniş Soluklar”
Ada Yayınları, İstanbul, 187-194.
SAY, A., (2005). “Müzik ansiklopedisi” Ahmet
Sözkesen Matbaası, Ankara, cilt:2, 174.
SAYARI, E., T., (2010).“Performans Tekniği
Açısından Debussy Etütler: II. Defter” Dokuz
Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Müzik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Tezi,
1-57.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com