Buradasınız

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi müzik bölümü son sınıf öğrencilerinin temel müzik bilgileri

Basic musical knowledge of final year students in department of musical education of Fine Arts and Sport High School

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this research it is aimed at assessing the basic musical knowledge that is given in the lesson of “Introduction to Music” of final year students in department of musical education in Fine Arts and Sport High Schools (FASH), determining the obtaining levels of expected skills with education program of lesson “Introduction to Music” in FASH, and making the proposals for current status. Research is descriptive character. In the research, literature scanning is applied to create the theoretical basis of subject and specify the problem status. In addition, basic musical knowledge of final year students in Department of Music Education in FASH has been measured and assessed with “Basic Musical Knowledge Test” that was developed by the researcher. According to findings in research, it has been concluded that final year students in musical education department of FAHS have insufficient basic musical knowledge, the students are not able to completely gain many expected skills with education program of lesson“Introduction to Music” in FASH
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri’nde (GSSL) öğrenim gören müzik bölümü son sınıf öğrencilerinin, “Müziğe Giriş” dersinde edindikleri temel müzik bilgilerinin ölçülüp değerlendirilmesi, bu değerlendirmeler ışığında GSSL’nin “Müziğe Giriş” dersi öğretim programı ile ulaşılması beklenen alana özgü becerilerin kazanılma düzeylerinin tespit edilmesi ve mevcut duruma yönelik öneriler sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Araştırma betimsel niteliktedir. Araştırmada, konunun kuramsal temellerinin oluşturulabilmesi ve problem durumunun tanımlanabilmesi için literatür taraması yapılmıştır. Bunun yanında GSSL’nde öğrenim gören müzik bölümü son sınıf öğrencilerinin temel müzik bilgileri araştırmacı tarafından geliştirilen “Temel Müzik Bilgileri Testi” ile ölçülüp değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda GSSL’nde öğrenim gören müzik bölümü son sınıf öğrencilerinin, temel müzik bilgilerinde büyük eksiklikler bulunduğu, öğrencilerin GSSL “Müziğe Giriş” dersi öğretim programı ileulaşılması beklenen alana özgü pek çok beceriyi tam olarak kazanamadıkları tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Bulut, D. (2006). Anadolu güzel sanatlar liseleri piyano dersi öğretim programında yer alan hedef
davranışların kazanılma durumları, Pamukkale Üniversitesi Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu,
Denizli.
Çelebioğlu, E. (2008). Müzik kuramı, İstanbul: Bizimkitaplar Yayınevi.
Elhankızı, A. (2008). Müziğin temel kuramları, Ankara: Eğitim Akademi Yayınları.
Feridunoğlu, L. (2004). Müziğe giden yol, İstanbul: İnkılap Yayınları.
Tufan, E., Bulut, F. ve Kılıç, I. (2007). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumları kazanmış AGSL
mezunu öğrencilerin müzik kuramları bilgilerinin ölçülüp değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2007, Numara: 1, Ankara, 215 -225.
Uçan, A. (2005), Müzik eğitimi (3. Basım), Ankara: Evrensel Müzikevi.
http://ogm.meb.gov.tr/belgeler/muzik_giris.pdf, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müziğe Giriş Dersi Öğretim Programı (9. Sınıf),
Erişim tarihi: 02. 12. 2012.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com