Buradasınız

TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRETLİLER ÜZERİNDEKİ VERGİ YUKUNUN DIGER YÜKÜMLÜ GRUPLARINKİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

A COMPARISION BETWEEN THE TAX BURDEN OF MINIMUM WAGE EARNERS AND THAT OF OTHER TAX PAYERS IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.11611/JMER580
Abstract (2. Language): 
Minimum wage policies are among important tools in struggle against unemployment and poverty. However, in many cases, the income tax on minimum wage which itself is well below the poverty line and the other fiscal burdens reduce the functionality of minimum wage. As a result of the the minimum wage allowance practice of Turkey, income tax burden on the worker who earn minimum wage reduces about 40 percent. However the fiscal burden on minimum wage are still above 20 percent. When we take into account the poverty line, even the gross minimum wage is not enough for compensating the necessary needs of minimum wage worker or his or her family. While this is the case, the practice of putting some fiscal burdens on the minimum wage demages the legitimacy of the state. Because of these, in such a period in which government has some attempts for reforming tax system, the main task of responsible administration may be to design a minimum wage and tax system which is compatitibel with equaltiy principle.
Abstract (Original Language): 
Asgari ücret politikaları işsizlik ve yoksullukla mücadelede önemli araçlardandır. Ancak, çoğu kez yoksulluk sınırının oldukça altında belirlenen asgari ücret üzerinden gelir vergisi ve benzeri diğer mali yükümlülüklerin alınması, asgari ücretin yoksullukla mücadele işlevini zayıflatmaktadır. Türkiye 'de uygulanmakta olan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması asgari ücretlinin gelir vergisi yükünü %40 civarında azaltmaktadır. Buna rağmen asgari ücret üzerindeki mali yük %20'nin altına düşürülememektedir. Yoksulluk sınırı dikkate alındığında brüt asgari ücret miktarlarının bile asgari ücretlinin kendisinin ve ailesinin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı ortada iken, idarenin bu tutarlar üzerinden bir de çeşitli mali yükümlülükler alması devletin meşrutiyetini tartışmalı hale getirmektedir. O halde, halen tasarım süreci devam eden vergi reformlarında idareye düşen temel görev, hakkaniyete uygun bir asgari ücret ve vergi sistemi tasarlamak olmalıdır.
219
255

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akdoğan A.(2011) "Kamu Maliyesi", Ankara: Gazi Kitabevi
Arıkan, A.N. (2009), "OECD Ülkelerinde 1965-2007 Yılları Arasındaki Vergi Gelirleri
Trendleri Analizi (II), Vergi Dünyası, Sayı:
331
, ss.59-80. Anker, R.(2011) "Estimating a Living Wage: A Methodological Review", ILO Condition of
Work and Employment Series No. 29,Geneva. Atrostic B.K., and Nunns James R., (1991), "Measuring Tax Burden: A Historical
Perspective" Fifty Years of Economic Measurement: The Jubilee of the Conference
on Research in Income and Wealth, University of Chicago Press (343 - 420)
http://www.nber.org/chapters/c5981.pdf (Erişim: 12/09/2014). Bakkalcı, C. A. ve Argın, N. (2011) "Dış Ticaretin Ücretler Yoluyla Emek Piyasalarına
Etkileri", Çalışma İlişkileri Dergisi, 2(1), 90-112. Başaran Yavaşlar,F.(2011) "Gelir Vergilendirmesinin Temelleri" Ankara: Seçkin Yayınevi. Çalgan A.T.(2007) "Türkiye'de İstihdam Üzerindeki Mali Yükler ve İstihdama Etkileri",
Ankara: Türkiye İş Kurumu Uzmanlık Tezi. ÇSGB (2014) Asgari Ücret Verileri.
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/cgm.portal?page=asgari(Erişim:10/10/2014). Deloitte (2014), Asgari Ücret Verileri.
252
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt: 13 Sayı: 1 (Ocak 2015) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER580
http://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2012-141.aspx Erişim: 10/10/2014). Durmuş, Mustafa (2013) Vergilemede Adalet: Nasıl?
http://www.sendika.org/2013/02/vergilemede-adalet-nasil-mustafa-durmus/ (Erişim:30.12.2014).
Edizdoğan, N., Çelikkaya, A.,(2010) "Vergilerin Ekonomik Analizi", Bursa: Dora Yayıncılık. Erdem M., Şenyüz, D., Tatlıoğlu, İ., (2009) "Kamu Maliyesi", Bursa: Ekin Kitabevi. Erol A.(2012) "Türk Hukukunda Ücret ve Ücretin Vergilendirilmesi" İstanbul: İSMMMO Mevzuat Yayınları.
Esen, A. (1999) "Türkiye'de Asgari Ücret Uygulaması", Amme İdaresi Dergisi, 32(1), 63-83. Eser, B. Y. ve Terzi, H. (2008) "Türkiye'de Asgari Ücret: Sorunlar Öneriler". Atatürk
Üniversitesi İİBF Dergisi, 22(1), 129-143.
EU Taxation and Customs Union/Eurostat (2014), Taxation Trends in the European Union, Luxembourg.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_in... x_structures/2014/report.pdf (Erişim: 29.12.2014)
Eyraud F. and Saget C.(2005) "The Fundemaentals of Minimum Wage Fixing" International Labour Office, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---trav... (Erişim: 29.12.2014).
GİBa (2014) "Ücret Kazançları Vergi Rehberi",
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2014_Ucret.pdf (Erişim:
06.09.2014)
GİBb
, (2014) "Vergi İstatistikleri"
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/FGGOVB79.htm.
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/OECD13.htm (Erişim: 06.09.2014). ILO (1928), Asgari Ücret Tesbit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme,
http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/soz026.htm
(Erişim:10/11/2014)
ILO (2008) "Minimum Wages and Collective Bargaining: Towards Policy Conference" Global
Wage Report 2008/09.
ILO (2011) "Çalışma Yaşamında Haklar El Kitabı" Ankara.
http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/areas/cyhelkitabi... (Erişim:10/11/2014)
ILO (2014), Global Wage Report 2014/15 Wages and income inequality, Genava. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_324678.pdf (Erişim: 30.12.2014).
253
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt: 13 Sayı: 1 (Ocak 2015) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER580
Işık, N., Kılınç, C.E., (2009), "OECD Ülkelerinde Vergi Yükü ve Vergi Türleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz", KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı: 17 ss. 147 - 173.
Kargı B. (2013), Ücret Yapışkanlığı Hipotezi'nin Test Edilmesi: Türkiye'de Asgari Ücret ve Büyüme Üzerine Zaman Serileri Analizi (2005-2012), Çalışma ve Toplum, 2013/2, s.183-210.
Keynes,
J.M
. (1980), İstihdam Faiz ve Para Genel Teorisi (Çev. Asım Baltacıgil), Minnetoğlu Yay., İstanbul
Korkmaz, A. (2001) "Türkiye'de Asgari Ücretin Mali Yönü", Cumhuriyet Üniversitesi İİBF
Dergisi, 2(1), s.275-285. Korkmaz A.(2003) "Çağdaş Gelişmeler Açısından Asgari Ücret" Ankara: Kamu-İş Sendikası
Yayınları
Korkmaz, A. (2004) "Bir Sosyal Politika Aracı Olarak Türkiye'de Asgari Ücret:1951-2003".
Kocaeli Üniversitesi SBE Dergisi, 2004(1), s.53-69. Korkmaz, A. ve Avsallı, B. (2012) "Türkiye'de Asgari Ücretin Hukuksal Yönü" Uluslararası
Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-162. Korkmaz, A. ve Çoban, O. (2006) "Emek Piyasasında Asgari Ücret, İşsizlik ve Enflasyon
Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Bir Analizi, Türkiye Örneği, 1969-2006", Maliye
Dergisi,
151
, 16-22.
Mill, John Stuart (1885) Principles Of Political Economy, (Release Date: September 27, 2009 [Ebook 30107],
http://www.gutenberg.org/files/30107/30107-pdf.pdf (Erişim:30.12.2014).
Mutlu A. , Çelen M. (2012) "Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Türk Mali Sistemi İçindeki Yeri:
Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Etkileri", İstanbul: TÜSİAD Yayınları, 10/532. Nadaroğlu, H. (1996) "Kamu Maliyesi", İstanbul: Beta Yayıncılık. OECDa (2014), OECD Stat.
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AV_AN_WAGE (Erişim:
20/07/2014) OECDb (2014), Revenue Statistics
http://www.oecd.org/ctp/consumption/revenue-statistics-and-consumption-t... (Erişim: 11/11/2014).
OECDc, (2014), TaxingWages.
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/taxing-wages-tax-burden-trends-previous-
years.htm
(Erişim:09/10/2014)
. Öztürk İ, Ozansoy A. (2011) "Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi" Maliye
Dergisi, (161), 197-214. Pınar A.(2010) "Maliye politikası: Teori ve Uygulama" Ankara: Naturel Yayınları.
254
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt: 13 Sayı: 1 (Ocak 2015) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER580
Rakıcı, C. ve Vural, T. (2011) "Asgari Ücret Üzerindeki Toplam Vergi Yükü ve Asgari Ücret
Tutarının Anlamı", Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), 57-68. Ricardo, D. (2013) "Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri" İstanbul: Türkiye İş
Bankası Yayınları.
Smith,
A
. (2013) "Milletlerin Zenginliği" İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları
Starr, G. (1993)."Minimum Wage Fixing: an International Review of Practices and Problems"
Geneva: International Labour Office Publishing.
Şener
, O.(2010) "Teori ve Uygulamada Kamu Ekonomisi" İstanbul: Beta Yayınları. Türkay, İ. (2008) "Asgari Geçim İndirimi Uygulaması" Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
TÜRK-İŞ (2014), TÜRK-İŞ Haber Bülteni.
http://www.turkis.org.tr/dosya/nkhl6TSnMiZH.pdf (Erişim: 20/11/2014) Uluatam, Ö.(2011) "Kamu Maliyesi" Ankara: İmaj Yayınevi.
Yılmaz, B. ve Terzi, H. (2006) "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Asgari Ücretin Karşılaştırmalı Bir Analizi", Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 20(2), 121-137. http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/OECD13.htm (Erişim: 06/11/2014)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com