You are here

EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMENİN BEDEN DİLİ

THE TEACHER’S BODY LANGUAGE IN EDUCATIONAL PROCESS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Having the ability of communicating with different creatures, man utilizes various means to realize his aim. One of the means he uses is the body language. Teaching profession requires the effective use of communicative skills, particularly the use of body language. The ability of using the body language is crucial for the successful outcome of the education, which is itself a process of communication. The aim of this study is to determine the basic tendency of the teachers and point out some erroneous attitudes with related to the use of the body language and suggest appropriate measures by attracting their attention to this issue. An institutional study was carried out to realize this aim. At the end of the study, considerable data was obtained with related to the quality of the body language use in terms of professional achievement, the rules of effective use of the body language and common errors made by the teachers. Suggestions were made on the ways to use the body language effectively.
Abstract (Original Language): 
Varlıklarla iletişim kurma becerisine sahip olan insan bu amaçla farklı araçlardan yararlanır. Onun, iletişim kurmada kullandığı araçlardan biri de beden dilidir. Öğretmenlik mesleği, iletişim becerilerinin, özellikle de beden dilinin etkin kullanımını gerektiren bir nitelik taşır. Beden dilini kullanabilme, bir iletişim süreci olan eğitimin başarıyla sonuçlanması açısından çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenin beden dilini kullanabilme yeterliği ile ilgili temel yönelimleri, yapılan önemli yanlışlıkları belirlemek ve öğretmenlerin dikkatlerini bu konuya çekerek uygun önlemler önerebilmektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere kuramsal bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmanın sonunda öğretmenlerin, mesleki başarılar elde edebilmek için beden dili kullanımının niteliğine, beden dilinden etkin yararlanma kurallarına, yapılan önemli yanlışlıklara ilişkin veriler elde edilmiş ve öğretmenlerin bu dili etkili olarak kullanabilme yollarına ilişkin öneriler sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Alkan, C., 2000, Bilimsel, Ulusal ve
Evrensel Boyutlu Öğretmenlik
Mesleği, Türkiye Almanya ve Kıbrıs’
ta Öğretmen Yetiştirme. Ankara: CBT
Yayınları.
Baltaş, Z. ve Baltaş, A., 2000, Beden Dili,
İstanbul: Remzi Kitapevi.
Celep, C., 2002, Sınıf Yönetimi ve Disiplini.
Ankara: Anı Yayıncılık.
Çalışkan, N., 2003, Sınıf Öğretmenlerinin
Sözel Olmayan İletişim
Davranışlarının Değerlendirilmesi,
Yayınlanmamış Doktora Tezi. AtatürkÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Erzurum.
Dağlı, A. ve Öner M., 2002, İlköğretim
Okullarının İkinci Kademesinde
Okuyan Öğrencilerin Fen Bilgisi
Öğretmenlerinin Sınıf İçi İletişim
Davranışlarına İlişkin Algıları, Çağdş
Eğitim, 292, 23-30.
Dökmen, Ü., 1998, İletişim Çatışmaları ve
Empati, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
Ertuğrul, H., 2002, Öğretmenlikte Yeni
Teknikler, İstanbul: Timas Yayınları.
Führ, C., 1996, Deutsche Bildungsweser Seit
1945, Köln: Nettesheim Druck
GmbH.CO. KG.
Heidemann,, R., 1983, Körpersprache vor
der Klasse. Ein Praxisnahes
Trainingsprogramm zum
Lehrerverhalten, Heidelberg: Qelle
und Meyer.
http: www rostecker ph de /dowlads/rpheft/
rpheft 1 htm
Judi, J., 1999, Bedenin Dili, (Çev.: Murat
Sağlam), İstanbul: Alfa Basın Yayın
Dağıtım Ltd. Şti.
Molcho, S., 2000, Beden Dili, (Çev: E. Tulin
Batır), İstanbul: Gün Yayıncılık.
Özdemir, S., ve Yalın, H.İ., 2000,
Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Ankara:
Nobel Yayınevi.
Schober,O., 1999, Beden Dili, (Çev: Süeda
Özbent), İstanbul: Arıon Yayınevi.
Selçuk, Z., 2000, Okul Deneyimi ve
Uygulama, Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Şerifizgören, A., 2000, Dikkat Vücudumuz
Konuşuyor. Ankara: Academy Plus
Yayınevi.
Sönmez, V., 1992, Öğretmenlerin Sınıf İçi
Etkinlikleri, H.Ü. Eğitim Fakültesi
Dergisi, Ankara, II, 8, 32-39.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com