You are here

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ADAY ÖĞRETMENLERİN KİŞİSEL VE MESLEKİ NİTELİKLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Practice teachers’ opions about personel and professional qualifications of candidate teachers

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The elements of the education system does basic the quality of education and qualifications of teachers who positively impact the teaching before they can serve as a basis for knowledge, skills and attitudes are required to possess. The purpose of this study; teachers of pre-teachers in MEB who work in the application waiting to see their personal and professional knowledge of teacher qualifications is to reveal. For this purpose, the application in accordance with their own views of their teachers were employed to determine this status. 68 practicum teachers derived from the findings, practice teachers (% 32.4) candidates' personal and professional qualities they expected level not only seniority increase, it will be possible in the direction of opinions reported. Again, (42.6%) application of teachers blame the candidates that they are pessimistic and partial pressure level of the individual strengths and expertise are not aware of their thinking.
Abstract (Original Language): 
Eğitim sisteminin değişmez öğesi olan öğretmenlerin eğitimin kalitesini ve niteliğini olumlu yönde etkileyebilmeleri için temel olarak hizmet öncesinde öğretmenlik bilgi, beceri ve tutumlarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı; MEB’da görev yapan uygulama sınıf öğretmenlerinin öğretmen adaylarının kişisel ve mesleki nitelikleri hakkındaki görüşlerini ortaya koyabilmektir. Bu amaçla, 68 uygulama sınıf öğretmeninden elde edilen bulgulara göre, uygulama öğretmenlerinin %32,4’ü adayların kişisel ve mesleki niteliklerinin bekledikleri düzeyde olmadığı ancak mesleki kıdemleri arttıkça bunun mümkün olacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. Yine uygulama öğretmenlerinin %42,6’sı adayların kısmen karamsar olduklarını ve bireysel güçlerinin ve uzmanlıklarının farkında olmadıklarını düşünmektedirler.

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme, Eğitim Dünyası Yayınları, İzmir.
Bayındır, N. ve Özel, A. (2009). Öğretmenlik Uygulamaları, Gündüz Yayıncılık, Ankara.
Belm, D. (2008). Establishing Teacher Competencies in Early Care and Education: A Review
of Current Models and Options for California, Institute of Industrial Relations,
University of California at Berkeley, http://www.iir.berkeley.edu/cscce/pdf/-
competencies.pdf mart 2009.
Celep, C. (1997) “Öğretmen Yeterlik Duygusu” Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 50, 27-32.
Çelikten, M. Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri, Erciyes
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 19, (2) 207-237.
Demirel, Ö. (1999). Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, PegemA Yayıncılık,
Ankara.
Erişen, Y. ve Çeliköz, N. (2003). Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışları
Açısından Kendilerine Yönelik Yeterlilik Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1,
427-439
Glasser, W. (2000). Kaliteli Eğitimde Öğretmen. Çev. U. Kaplan, Beyaz Yayınları, İstanbul.
Gordon, T. (1996). Etkili Öğretmenlik Eğitimi, Çev. E. Aksay, Sistem Yayıncılık, Ankara.
Hacıoğlu, F. ve Alkan, C. (1997). Öğretmenlik Uygulamaları, Alkım Yayıncılık, İstanbul.
Kauchak, D. P. ve Eggen, P. D. (1998). Learning and Teaching. Allyn and Bacon A Viacom
Company, London.
Kıncal, R. Y. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Nobel Yayınevi, Ankara.
Küçükahmet, L. (1999). Öğretmenlik Uygulamaları, Alkım Yayıncılık, İstanbul.
Özabacı, N. ve Acat, B. (2005). Öğretmen Adaylarının Kendi Özellikleri İle İdeal Öğretmen
Özelliklerine Dönük Algılarının Karşılaştırılması. Kuramdan Uygulamaya Eğitim
Yönetimi Dergisi, 42, 211-236.
ÖYGM (Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü) Broşürü, (2006). Öğretmenlik
Mesleği Genel Yeterlikleri, 2006 tr. 2590 sy. Tebliğler Dergisinde Yayımlanmış,
Ankara.
Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen Yeterlikleri ve Mesleki Gelişim, Bilim ve Aklın
Aydınlığında Eğitim Dergisi, yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi58/seferoglu.htm. haziran
2009.
Spring, J. (1997). Özgür Eğitim, Çev: A. Ekmekçi. Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
Stein, M. K. ve Wang, M. C. (1988). Teacher Development and School İmprovement: The
Process of Teacher Change. Teaching and Teacher Education, 4, 171-187.
Şişman, M. (1999). Öğretmenliğe Giriş. Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Taşdemir, M. (1996). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Formasyon Yeterlikleri, Milli Eğitim
Dergisi, 132, 56-60.
Yeşilyaprak, B. (1999). Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Açısından Rol ve İşlevleri, Milli
Eğitim Dergisi, 144, 27-30.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com