You are here

Aile İçi Şiddet: Bir Kamu Politikası Analizi

Domestic Violence: An Analysis of Puplic Policy

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
“Domestic violence” and “violence to women” is one of the popular subjects of controversy among the people. Every kind of violence either to family members or to women is regarded as a common social problem in all circles. The study aimed at analyzing the public policy about the domestic violence through the data obtained from the field research. The study was enriched with secondary data as well as the literature review on the issue. At the end of the study, those taking an active part in the process of forming public policy were also offered certain suggestions
Abstract (Original Language): 
“Aile içi şiddet”, “kadına karşı şiddet” konusu son zamanlarda kamuoyunda tartışmalarla güncelliğini koruyan gündemlerden biridir. İster aile bireylerine ister kadına yönelik olsun şiddetin her türü, hemen hemen her yerde yaygın bir toplumsal problem olarak kabul görmektedir. Bu çalışmada alan araştırmasından elde edilen verilerle, aile içi şiddet konusundaki kamu politikasının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, konu ile ilgili literatür taramasının yapılmasının yanında, ikincil veriler ile de zenginleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, kamu politikası oluşturma sürecinde aktif rol oynayan aktörlere bir takım öneriler de sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Aile İçi Şiddete Son Kampanyası. (2012). www.aileicisiddeteson.com/aile-ici-siddeteson-
istatistikleri, (Erişim tarihi: 02.04.2012).
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (2012). www.aile.gov.tr, (Erişim tarihi: 12.06.12).
Aktaş, Aliye Mavili. (2006). Aile İçi Şiddet: Kadının ve Çocuğun Korunması. Ankara:
Elma Yayınevi.
Altınay, Ayşe Gül ve Arat, Yeşim. (2007). Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet. www.kadinayoneliksiddet.
org, (Erişim tarihi: 12.06.12).
Arendt, Hannah. (1997). Şiddet Üzerine. Çev. Bülent Peker, İstanbul: İletişim Yayınları.
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÜAÖF. (2012). Kamu Yönetimi, Erzurum:
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü BKSGM. (2012a). Aile İçi Şiddetle Mücadele
El Kitabı, www.aileicisiddet.net, (Erişim tarihi: 12.06.12).
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü BKSGM. (2012b). Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı 2007-2010. www.aileicisiddet.net, (Erişim tarihi:
12.06.12).
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü BKSGM. (2012c). www.aileicisiddet.
net, (Erişim tarihi: 12.06.12).
24 / Hasan Hüseyin ÇALI
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi 2012 16 (2): 1-25
Bozkurt, Ömer; Ergun, Turgay ve Sezen, Seriye. (2008). Kamu Yönetimi Sözlüğü (2.
Baskı). Ankara: TODAİE Yayınları.
Brenner, John ve Summerfield, Betsy. (1996). “Building a Workplace Violence Plan”.
VCCA Journal, 10 (2), pp. 31-35.
Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman. (2008). Kamu Politikası: Kavramlar, Aktörler,
Süreç, Modeller, Analiz, Karar Verme. Ankara: Seçkin Yayınları.
Downs, Anthony. (1972). “Up and Down with Ecology-the Issue-Attention Cycle”.
Public Interest, p.38-50., http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/POLI891_Sp10/articles/
Downs_Public_Interest_1972.pdf, (Erişim tarihi: 21.02.2012).
Dunn, William N. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction (Second Edition).
New Jersey: Prentice Hall.
Dursun, Çiler. (2008). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Haber Medyası: Alternatif Bir
Habercilik. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. www.aileicisiddet.net, (Erişim
tarihi: 12.06.12).
Görmez, Kemal; Bayat, Bülent; Sezal, İhsan; Göka, Erol; Köse, Ruhi; Özcan, Yusuf Ziya;
Kutlugün, Devran; Sarımeşe, Muzaffer, Kentli, Koray ve Cavcav, Demet. (1998). Aile
İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı
Yayınları.
Güneş, İsmail D. (2012). 3 Eylül 2012 tarihli görüşme.
Gürcan, Ayşen. (2006). “Aile İçi Şiddet”. Toplumsal Bir Sorun Olarak Şiddet Sempozyumu.
http://e-kutuphane.egitimsen.org.tr/pdf/1594.pdf, (Erişim tarihi: 12.06.12).
Haktankaçmaz, M. İlker. (2012). “Yerel Yönetimler Neden Kadına Yönelik Koruma Hizmetlerinin
Sunumunda Temel Aktörler Olamazlar”. İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı: 149.
www.tid.web.tr, (Erişim tarihi: 12.06.2012).
Harvard Family Research Project. (2012). “Evaluation Based on Theories of the Policy
Process”, http://www.hfrp.org/evaluation/the-evaluation-exchange/issue-archive/adv...
and-policy-change/evaluation-based-on-theories-of-the-policy-process, (Erişim tarihi:
12.06.12).
İçli, Tülin G., Öğün, Aslıhan ve Nilüfer, Özcan. (1995). Ailede Kadına Karşı Şiddet ve
Kadın Suçluluğu. Ankara:Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları.
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KSGM. (2012). “Tarihçe”, www.kadininstatusu.gov.
tr, (e.t., 12.06.12).
Karınca, Eray. (2008). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Ulusal ve Uluslararası Yasal
Düzenlemeler. Ankara: BKSGM.
Aile İçi Şiddet: Bir Kamu Politikası Analizi 25
Kaptı, Alican. (2011).Kamu Politika Süreci: Teorik Perspektifler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Keane, John. (2009). Şiddet ve Demokrasi. Ankara: İmge Yayınevi.
Keleş, Ruşen ve Ünsal, Artun. (1982). Kent ve Siyasal Şiddet. Ankara: Ankara Üniversitesi
SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi.
Kıran, Ayşe (Eziler) ve Büker, Seçil. (1999). Reklamlarda Kadına Yönelik Şiddet: Şiddetin
Nesnesi Kadın. İstanbul: Yeni Alan Yayıncılık.
Korkut-Owen, Fidan ve Owen, Dean W. (2008). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet. Ankara:
BKSGM.
Riches, David. (2003). Antropolojik Açıdan Şiddet. Çev. Dilek Hattatoğlu. İstanbul: Ayrıntı
Yayınları.
RG. 12.10.2004, 5237, Türk Ceza Kanunu.
Sabah Gazetesi (2012). “Türkiye’nin Aile İçi Şiddet Haritası”. http://www.sabah.com.
tr/Gundem/2012/05/04/turkiyenin-aile-ici-siddet-haritasi, (Erişim tarihi: 02.04.2012).
Shafritz, Jay M., Layne, Karen S. ve Borick, Christopher P. (2005). Classics of Public
Policy. New York: Pearson Longman.
Türk Hukuk Sitesi. (2012). “Madde Gerekçesi”. http://www.turkhukuksitesi.com/serh.
php?did=1343, (e.t., 06.06.12).
Türk Dil Kurumu, (2012). Güncel Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.
php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.4fcf3079367b46.04071233, (Erişim
tarihi: 06.06.12).
Türkdoğan, Orhan. (1996). Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği. İstanbul: Timaş Yayınları.
Yaman Efe, Şengül ve Ayaz, Sultan. (2010). “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Kadınların
Aile İçi Şiddete Bakışı”. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11: 23- 29.
Zaman Gazetesi. (2012). “Adliye İstatistikleriyle Aile İçi Şiddetin Fotoğrafı”. http://zaman.
com.tr/haber.do?haberno=1228903&title=adliye-istatistikleriyle-aile-ici-siddetinfotografi,
(e.t., 02.04.2012).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com