You are here

TRİGONOMETRİK KAVRAMLARLA İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLDUĞU HATALAR VE ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is the identification of mistakes and the learning difficulties of the students in trigonometry at the level of 10th grade. The sample of the study consists of 205 (Female: 96, Male: 109) 10th grade high school students selected by clustering method. . As the research model, a descriptive design was selected. The data of the study were obtained through which was composed of TrigonometryTest-1 consisting of multiple-choice twelve questions and TrigonometryTest-2 consisting of multiple-choice five questions. Distribution of students' responses to the questions in the tests of diagnosis according to total number of the students and their genders were presented using percentages and frequencies. . After the evaluation of the data, it was seen that, while expressing angles as radians, students experience difficulties with matching trigonomtric functions with axis in a unit circumference and calculating their values, with solving trigonometric equations and with applying trigonometric correlations in geometric figures.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı trigonometri konusunda ortaöğretim 10.sınıf öğrencilerinin sahip olduğu hatalar ve öğrenme güçlüklerinin tespit edilmesidir. Araştırmanın örneklemini, küme örnekleme yöntemiyle belirlenen 205 ( Kız=96, Erkek=109 ) ortaöğretim 10. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli seçilmiştir. Araştırmanın verileri 12 çoktan seçmeli sorudan oluşan Trigonometri Testi-1 ve 5 açık uçlu sorudan oluşan Trigonometri Testi-2'den elde edilmiştir. Öğrencilerin trigonometri testlerindeki sorulara verdikleri cevapların dağılımı, öğrenci toplamına ve cinsiyete göre yüzde ve frekans kullanılarak sunulmuştur. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda; açıların radyan cinsinden ifadesinde, birim çemberde trigonometrik fonksiyonların eksenlerle eşlenmesi ve değerlerinin hesaplanması noktasında, trigonometrik denklemlerin çözümünde ve trigonometrik bağıntıların uygulanmasında güçlükler yaşanmaktadır.

REFERENCES

References: 

Blackett, N. And Tall, D., (1991). Gender and the versatile learning of trigonometry using computer software. Fifteenth PME Conference, June 29-July 4, Italy.
Breidenbach, D., Dubinsky, E.,
Hawks
, J., & Nichols, D. (1992). Development of theprocess conception of function. Educational Studies in Mathematics, 23, 247-285.
Brown, S. A., (2006). The trigonometric connection students' understanding of sine and cosine, PME Conference, 30(1), pages :1-228, Great Britain.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak E.K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel F., (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, 4. baskı, Ankara.
Demetgül, Z., (2001). Trigonometri konusundaki kavram yanılgılarının tespit edilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Doğan, A., (2001). Genel liselerde okutulan trigonometri konularının öğretiminde öğrencilerin yanılgıları, yanlışları ve trigonometri konularına karşı öğrenci tutumları üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Dönmez, A., (2002). Matematiğin öyküsü ve serüveni: Dünya matematik tarihi ansiklopedisi (1.cilt). Toplumsal dönüşüm yayınları, 365-380, İstanbul.
Duru, A., (2006). Bir fonksiyon ve onun türevi arasındaki ilişkiyi anlamada karşılaşılan zorluklar. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Göker, L., (1997). Matematik Tarihi ve Türk-İslam Matematikçilerinin Yeri, 84-105, İstanbul.
Kendal, M., ve Stacey, K., (1997). Teaching trigonometry
http://staff.edfac.unimelb.edu.au/~kayecs/publications/1997/KendalStacey... web adresi
(08.10.2006).
110
Halit GÜNTEKİN; Levent AKGÜN - Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi: 40 (2011), 98-113
Larson, R. E. and Hostetler, R. P., (1997). Algebra and Trigonometry. Fourth Edition. Houghton Mifflin Company, Boston.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2005). Matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu ( 9-12. sınıflar), Ankara.
Moore, K., (2009). An investigation into precalculus students' conceptions of angle measure and trigonometric functions. www.allacademic.com/meta/p-mla-apa-research- citetion/3/7/7/9/2/p 377 923-index.html (13.08.2009).
Orhun,
N.
, (2001). Student's Mistakes and Misconceptions on Teaching of Trigonometry, Mathematics Education Into The 21st Century Project Proceedings of the International Conference New Ideas in Mathematics Education, 19-24 August 2001, Australia.
Özmantar, M. F., Bingölbali, E. ve Akkoç, H., (2008). Matematiksel kavram yanılgıları ve çözüm önerileri. 1.baskı, A Pegem Akademi, Ankara.
Slaten, Kelli. M.,
(2006)
. A Preservice Teacher's Growth in Subject Matter Knowledge While Planning a Trigonometry Lesson, Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Volume 1, Prague, Czech Republic.
Vance, E. P., (1962). Modern Algebra and Trigonometry. Yayınlayan: Reading, Mass., Addison-Wesley Pub.co. 374 p.
Webber, R. P.,(1985). College Algebra and Trigonometry. Yayınlayan: Monterey, Calif. Brooks/Cole Pub.co., 610 p.
Weber, K., (2005). Students' understanding of trigonometric functions. Mathematics Education Research Journal, vol.17, No:3, 91-12.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com