You are here

ORGANİZASYONEL ETKİNLİĞİ SAĞLAMANIN YENİ YOLU: SİMBİYOTİK LİDERLİK

The New Way Of Achieving Organizational Efficiency: Symbiotic Leadership

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Symbiosis, a biology-origin term, means that two or more creatures live together. These creatures survive, providing benefit from each other correlatively. This kind of relationship among creatures is liken to symbiotic relationship. The term of symbiosis with being applied to business literature, it’s getting possible to coincide symbiotic relations between organizations. The purpose that the organization’s constructing this kind of relationship is their interferences to obtain competitive advantage by providing benefit from each other correlatively. With symbiotic relationship concept, a new leadership style appears. This new leadership style is called symbiotic leadership. Symbiotic leadership style prompts redouble the contributions to the organization by enabling self effacement to the organization members. The way to self effacement of the employees is to be arranged the appropriate environment. This may be possible by empowering employees. Accordingly, it is not false that the employees are getting empowered in the organizations where the symbiotic leadership style is accepted. Furthermore, it may be emphasized that the teams, prolong activities in the organization, displays symbiotic features. In this study, it’ll be dealed with the importance of the symbiotic relationship in organizations and given place to the effect on the teamwork of symbiotic leadership and symbiotic relationship. Key Words: Symbiotic, Symbiotic Relationship, Symbiotic Leadership.
Abstract (Original Language): 
Biyoloji kökenli bir terim olan simbiyosis, iki veya daha fazla canlı türünün birlikte yaşaması anlamına gelmektedir. Bu canlılar birbirlerinden karşılıklı fayda sağlayarak varlıklarını sürdürmektedirler. Canlılar arasındaki bu tarz bir ilişki simbiyotik ilişkiye benzetilebilmektedir. Simbiyosis teriminin işletme literatürüne uygulanması ile organizasyonlararası simbiyotik ilişkilere rastlamak mümkün olmuştur. Organizasyonların bu tarz ilişki kurmalarındaki amaç, birbirlerinden karşılıklı fayda sağlayarak rekabet üstünlüğü elde etme girişimleridir. Simbiyotik ilişki kavramı ile birlikte yeni bir liderlik tarzı ortaya çıkmıştır. Bu yeni liderlik tarzı simbiyotik liderlik olarak adlandırılmaktadır. Simbiyotik liderlik tarzı organizasyon üyelerinin kendilerini göstermelerine olanak tanıyarak, organizasyona olan katkılarını artırmalarını teşvik etmektedir. Çalışanların kendilerini göstermesinin yolu, onlara uygun ortamın hazırlanmasıdır. Bu da, çalışanların güçlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla simbiyotik liderlik tarzının benimsendiği organizasyonlarda çalışanların güçlendirildiğini belirtmek yanlış olmayacaktır. Bunun yanında organizasyon bünyesinde faaliyetlerini sürdüren takımların simbiyotik özellikler gösterdiği vurgulanabilmektedir. Bu çalışmada, simbiyotik ilişkinin organizasyonlardaki önemine değinilecek, simbiyotik liderlik ve simbiyotik ilişkinin takım çalışmasına olan etkisine yer verilecektir

REFERENCES

References: 

1. AMAR, Amar Dev (2001) “Leading for Innovation Through Symbiosis”,
2. European Journal of Innovation Management, 4/3, s. 126-132.
3. ATAMAN, Göksel (2002) İşletme Yönetimi: Temel Kavramlar ve Yeni
4. Yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
5. BRENT, A. Carter (2009) “Reflections on Virtual Team Development: The
6. Symbiotic Relationship of Leadership and Social Dynamics over a Decade”,
7. p.1-17, İnternet Adresi:
8. http://www.midwestacademy.org/Proceedings/2009/papers/ Carter_29.pdf,
9. Erişim Tarihi: 21.11.2010.
10. BUDAK, Gülay ve Gönül BUDAK (2010) İşletme Yönetimi, Meta Basım Matbaacılık, İzmir.
11. CONGER, Jay A. ve Rabindra N. KANUNGO (1988) “The Empowerment
12. Process: Integrating Theory and Practice”, Academy of Management Review,
13. 13/3, s. 471-482.
14. ÇETİN, Canan; Besim AKIN ve Vedat EROL (2001) Toplam Kalite Yönetimi ve
15. Kalite Güvence Sistemi, Beta Basım Yayın, İstanbul.
16. DAVIS, Jason Patrick (2007) Collaborative Innovation, Organizational Symbiosis
17. and The Embeddedness of Strategy, Yayımlanmış Doktora Tezi, California:
18. Stanford University, The Department of Management Science and
19. Engineering.
20. DAVIS, Jason P. (2008) “Rotating Leadership and Symbiotic Organization:
21. Relationship Proceses in Collaborative Innovation”, Administrative Science
22. Quarterly, İnternet Adresi: http://ssmweb2.mit.edu/osg/pdf/davis-0708.pdf,
23. Erişim Tarihi: 21.11.2010.
24. DOĞAN, Selen (1996) “Yeni Bir Yönetim Anlayışı Olarak Kyosei”, Verimlilik
25. Dergisi, Sayı: 3, s. 35-52.
26. DOĞAN, Selen (2006) Personel Güçlendirme: Rekabette Başarının Anahtarı, Kare
27. Yayınları, İstanbul.
28. DOĞAN, Selen (2007) Vizyona Dayalı Liderlik, Kare Yayınları, İstanbul.
29. DOUGLAS, Andrew; John O. BURTIS ve L. Kristine Pond-BURTIS (2001)
30. “Myth and Leadership Vision: Rhetorical Manifestations of Cultural Force”,
31. The Journal of Leadership Studies, 7/ 4, s. 55-69.
32. EDWARDS, Mark R. (1992) “Symbiotic Leadership: A Creative Partnership for
33. Managing Organizational Effectiveness”, Business Horizons, May-June, s.
34. 28-33.
35. EREN, Erol (2000) Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Basım Yayın,
36. İstanbul.
37. FRY, Louis W. (2003) “Toward a Theory of Spiritual Leadership”, The Leadership
38. Quarterly, 14, s. 693-727.
39. GURR, David (2004) “ICT, Leadership in Education and E-Leadership”,
40. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 25/1, s. 113-124.
41. İRAZ, Rıfat (2005) “Modern Sonrası Örgütler”, (Ed: Aykut Bedük), Modern
42. Yönetim Teknikleri, Gazi Kitabevi, Ankara, s. 219-236.
43. KILINÇ, Tanıl ve Erden AKKAVUK (2001) “Takım Performansının Ölçümüne
44. Metodolojik Bir Yaklaşım”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 2, s. 103-120.
45. KOÇEL, Tamer (2007) İşletme Yöneticiliği, Arıkan Basım Yayın, İstanbul.
46. KOÇEL, Tamer (2010) İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul.
47. LI, Ji; Pİng Pİng FU; Irene CHOW ve T. K. PENG (2004) “Reconsider Cross-
48. Cultural Differecences in Leadership Behaviours: A Perspective of
49. Institutional Symbiosis”, İnternet Adresi:
50. http://net2.hkbu.edu.hk/~ied/publications/ccmp/ CCMP200406.pdf, Erişim
51. Tarihi: 21.11.2010.
52. MIDDLEHURST, Robin (1997) “Reinventing Higher Education: Th The Leadership
53. Challenge”, Quality in Higher Education, 3/2, s. 183-198.
54. NEWTON, Jethro (2002) “Barriers to Effective Quality Management and
55. Leadership: Case Study of Two Academic Departments”, Higher Education,
56. 44, s. 185-212.
57. PODGER, A. S. (2004) “Innovation with Integrity – The Public Sector Leadership
58. Imperative to 2020”, Australian Journal of Public Administration, 63(1), s.
59. 11-21.
60. SMİTH, Robert M. (1997) “Defining Leadership through Followership: Concepts
61. for Approaching Leadership Development”, 83. Ulusal İletişim Birliği
62. Kongresinde Sunulmuş Bildiri, Chicago, Kasım.
63. ŞİMŞEK, Şerif (2010) İşletme Bilimine Giriş, Eğitim Kitabevi, Konya.
64. ŞİMŞEK, Şerif ve Adnan ÇELİK (2010) Genel İşletme, Eğitim Kitabevi, Konya.
65. TEKİN, Mahmut; Hasan Kürşat GÜLEŞ ve Adem ÖĞÜT (2006) Değişim Çağında
66. Teknoloji Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
67. THOMAS, Kenneth W. and Betty A. VELTHOUSE (1990) “Cognitive Elements
68. of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation”,
69. Academy of Management Review, 15/4, s. 666-681.
70. VAN DER SLUIS, Lidewey E.C. (2004) “Designing the Workplace for Learning
71. and Innovation: Organizational Factors Affecting Learning and Innovation”,
72. Development and Learning in Organizations, 18/5, s. 10-13.
73. ZACCARO, Stephen J. and Zachary N. J. HORN (2003) “Leadership Theory and
74. Practice: Fostering an Effective Symbiosis”,The Leadership Quarterly, 14, s.769-806.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com