You are here

Halka Okuma Yazma Öğretmede İlk Önemli Kurum: Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye ve Yayınları

Teaching Reading and Writing to The People in The First Important Institutions: Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye and Publications

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Literacy instruction is one of the nation's most important educational problems. In defiance of the nation can solve this problem develops, they move. Particularly after the Tanzimat intellectuals in our country, with an accuracy of educators on teaching literacy to stop the deficiencies in literacy instruction only in formal education reforms have been exposed, the fact that the correction will not. Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye, the arrangement of formal education literacy education in Turkey, as well as the public in the history of literacy is the first public educational institution. In this study, "The institution literacy teaching methods and techniques are, the methods and techniques, by who conducted, the methods and techniques for which works are followed such as" answers to questions were sought. The study is a qualitative research. Analysis method was used to study the document.
Abstract (Original Language): 
Okuma yazma öğretimi, bir ulusun en önemli eğitim sorunlarından biridir. Uluslar bu sorunu çözebildikleri nispette gelişir, ilerlerler. Ülkemizde özelikle Tanzimat’tan sonra aydınların, eğitimcilerin okuma yazma öğretimi üzerinde hassasiyetle durmaları, okuma yazma öğretimindeki eksikliğin sadece örgün eğitim kurumlarındaki ıslahatla düzelmeyeceği gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır. Örgün eğitim kurumlarındaki düzenlemelerin yanı sıra Türkiye’de okuma yazma öğretiminin tarihsel gelişiminde halka okuma yazma öğreten ilk halk eğitim kurumu Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye’dir. Bu çalışmada, “Söz konusu kurumda okuma yazma öğretim yöntem ve teknikleri nelerdir, bu yöntem ve teknikler kimler tarafından yürütülmektedir, bu yöntem ve teknikler için hangi eserler takip edilmektedir” gibi sorulara yanıtlar aranmıştır. Çalışma, nitel bir araştırmadır. Çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır.

REFERENCES

References: 

1. Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye. (1283/1867). Elifba Risalesi. İstanbul: Tasvir-i Efkâr Gazetehanesi.
2. Darüşşafakalılar Cemiyeti. (1948). Darüşşafaka Türkiye’de İlk Halk Okulu. İstanbul: İsmail Akgün Matbaası.
3. Ergin, O N. (1942). Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul: Osmanbey Matbaası.
4. Ergin, O N. (1910). Kolay Elifba. İstanbul: Arşak Gorayan Matbaası.
5. Mehmet İzzet. (1328/1912). Yeni Kıraatten Elifba. İstanbul: Kanaat Kitabhanesi.
6. Köymen, N. (Tarihsiz). Büyük Aydınlığa Doğru, İstanbul: Nebioğlu Yayınevi.
7. Nafi Atuf (Kansu). (1930). Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme. İstanbul: Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi.
8. Oğuzkan, F. (Haziran 1961). Memleketimizde Halk Eğitimi. Gazi Eğitim Enstitüsü Araştırma ve İncelemeler. (I), 45-55.
9. Öztürk, N. (2001). Aydınlanma Hareketi ve Yeni Türk Edebiyatı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 45-58.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com